10/23/2007
بامدادک در پیش دبستانی

بامدادک از 15 مهر می رودپیش دبستانی.بیچاره خانم مربی بامدادک.البته این مرتیکه خانه ظالم درجه یک است .دربیرون مظهرادب و تربیت است.پیش پریروزها مربی اش می گفت خیلی پسر خوبی است.همه ی کارهای اش را خودش انجام میدهد.بقیه این جوری نیستند.مداددست گرفتن را هم باید یادشان بدهی.ولی حیف که اسم امام ها را بلد نیست.
این جوری شد که دیدم شب عیال دارد به بامدادک اسم امام ها را یاد می دهد.هرکدام شان را که عیال نام می بردبامدادک هم تیکه ای می پراند.
عیال: امام اول حضرت علی
بامدادک:مثل عمو علی
عیال:امام دوم امام حسن
بامدادک:مثل دایی حسن تو
عیال: امام سوم امام حسین
بامدادک: مثل آقاجون
عیال:امام چهارم زین العابدین
بامدادک:این هم شد اسم
دیگر نایستادم ببینم برای هشت امام بعدی چه تیکه ای می پراند.

پیامک روز:باتمام شدن ماه رمضان درهای رحمت بسته خواهد شدلای در نمونی

بازگشت به بالا