6/30/2002
مشاوررييس جمهور:اگرلکنت زبان بين مردم ودولت به حداقل برسد بسياریازمشکلات حل خواهد شد
بامدادک: اين آقاهه خودش که لکنت داره!!!
رضابراهنی:اسامه بن لادن پيش ازآن که درماجرای اخير،ابعادی فيزيکی برای اش تجسم شود،سال ها به صورت يک چهره ی خيالی درغارها ی پنهان ادبيات عرب،فارس،اردو وترک وجودداشته وداستان نويسان اورادرداستان های شان آورده اند!!
بامدادک: لابد توی غارها دف می زده دفدفدف ددفدفدف!!
نگاه:داستان آقاجری(روزنامه ی کيهان به تحقير می نويسدآغاجری!!بازهم همان نماد جامعه ای که به آلت تناسلی مردانه می نازد!!!)نشان دادکه اصلاح طلبان وروشنفکران دينی دراين چندسالی که براريکه قدرت تکيه زده اند درعرصه ی کارهای فرهنگی وعمقی نيز مثل عرصه ی کارهای سياسی هيچ غلطی نتوانسته اند بکنند وتازه گل سرسبدشان هم که شاه کليد اصلاحات است وبه قول خودشان اصلاحات بدون او هيچ معنايی نداردنشان دادهنگامی که پای مبانی قدرت هم لباسان اش که به ميان آيدديگرنمی توان پزآزادانديشی وفرهيختگی داد!!!داستان آقاجری نشان داد که روشنفکری اسلامی خيلی مانده است که جربزه ی دست زدن به پيکارريشه ای را به دست آورد وتاآن هنگام هم آقايان بهتراست سماق بمکند ودررسانه هايشان با فوکو وپوپروامثالهم لاس خشکه بزنند.
6/29/2002
سخن گوی دولت:هلال احمرجمهوری اسلامی ايران دويست هزارتومن کمک بلاعوض به خانواده هايی پرداخت می کندکه يک نفرازاعضای خودرادرزمين لرزه ازدست داده اند!!
بامدادک: با اين پول چندتا پوشک ميشه خريد!!!
6/27/2002
زمين لرزه وباريتعالی: اين چندصباحی که درميهن آريايی اسلامی تشريف نداشتيم انگارايزد منان دوباره ضرب شست نشان داد وبه سرپنجه ی والای اش تکانکی به گهواره ی زمين داد ودرنهايت به همدستی کارگزاران لياقت مند ميهن آريايی اسلامی کلی باعث شرمندگی ما شد درولايت غربت از بابت بلبشويی که درکمک رسانی واعلام غلط وغلوط تلفات رخ داد.دروبلاگستان هم کار بحث به ريشتر ولگاريتم هم کشيد.اما آن چه دراين ميان ناديده ماند نقش باريتعالی بود که براساس دوگونه پيوند ميان انسان وآفريدگار سامان می يابد.نخست رابطه ی عاشقانه ی ميان انسان وخدا است(البته اگرصددرصدخدااين کارراکرده باشد چون گاهی به مرخصی می رود وکارآموزان به جای اش پشت سامانه های پايشگری کائنات می نشينند وتخمی تخمی دکمه هايی را می زنند!!!)ازمنظر عشق متقابل خدا وانسان، مرگ چيزی نيست جز پرتاب شدن به آغوش باريتعالی وبنا براين هرچه سريع تر وزودتراين هماغوشی ميسر شود بهتراست!!هم ازاين رواست که حکومت های دينی سعی می کنند هرچه بيشتر امکانات پرتاب شدن به ملکوت اعلی را فراهم آورند وچه نادان بودند کسانی که درماجرای پارک شهر نيز به کنه قضيه پی نبردند ونفهميدند که هدف رسيدن به لقاالله است وبس،وهرخدادوستی بی صبرانه درانتظارموعدديدار است.اين مارکسيست هاوسوسياليست ها وساير ايست های!!ديگرند که به واسطه ی جهالت وزبان ام لال باورنداشتن خدا به زندگی دراين خاکدان دل خوش کرده اند وگرنه به قول شاعر مرغ باغ ملکوتم نيم از عالم خاک...بقيه اش يادم رفته !!!.ازآن سو،خدانيزعاشق انسان اين شاهکاربی همتای آفرينشگری خود است وازاين رو هرچند گاه که ازشدت عشق سرازپانمی شناسددست به احضارفله ای می زند!! (اين واژه هيچ ربطی به توقيف فله ای مطبوعات ندارد واميدوارم به پرقبای قوه ی قضاييه برنخورد!!!) اين گونه می شود که هم خدا به مراددل می رسد وهم حوريان بهشت(برای جلوگيری از ابتلا به ايدز کاپوت فراموش نشود) وشکنجه گران جهنم(پالايه های خدا دررو زياد دارد وگناهکارانی هم درميان پارسايان بر می خورند) بی کارنمی مانند!!
دوم رابطه ی تنبيه گری ميان انسان وخدا است.اگرخدا بخواهد گناهکارانی را تنبيه کند برافراشتن ساختمان های ابربتنی هم نمی تواند جلوی اش را بگيرد!!حالا بايد ديد که اين مردم قزوين چه گناهی می کنند که هرچنددهه يک بارآماج تير انتقام ايزد منان قرار می گيرند من که نمی دانم!!ترک اين گناه محتمل ازهرگونه بازسازی وتمهيدات معماری کارسازتراست!!
به اميد آن که تمامی خدادوستان هرچه زودترمعبودخودراتنگ درآغوش گيرند وصافی ها ی باريتعالی نيز کم درزترشود!!!
6/26/2002
معاون اول قوه ی قضاييه:اگرگزارش شکنجه به رييس قوه ی قضاييه برسد به شدت برخوردخواهند کرد!!
بامدادک:به چی!!؟؟
جوادلاريجانی:درطول تاريخ هيچ روشی سرجمع ازدموکراسی بهتر نبوده است .جناح راست هم نبايد ازاصطلاح دموکراسی بترسد!!
بامدادک:باباجون!!اصطلاح يعنی چی!!؟؟
معاون اول قوه ی قضاييه:برای خنک شدن دل کسانی که موردتعرض قرار گرفته بودند چندين نفررادرملاء عام اعدام کرديم!!
بامدادک:وبرای سوزاندن کون هواداران حقوق بشر!!!
معاون اول قوه ی قضاييه:ممکن است ازبرخی جهات به اطلاعيه ی دادگستری تهران ايراداتی هم واردباشدامادرهرحال رياست قوه قضاييه ازاين اطلاعيه پشتيبانی کرد
بامدادک:پس ديگه حرف نباشه!!
6/25/2002
President of Iran:
Mohammad Khatami
President of Islamic republic of Iran
Email: khatami@president.ir

To Mohammad Khatami, the President of Islamic Republic of Iran
We have been informed that three women, Sima, Ferdos and Shahnaz,
have been sentenced to death by stoning. Since your government came
to power and under your presidency several women have been stoned to
death.
We express our strong protest against this medireview treatment
towards women and demand the withdrawal of stoning law. Stoning a
woman or a man to death for what she/he dose in thier private life is
a shame for humanity and has to be stopped immediately.

Name

Signature
mellat mA fardA beh mihan-e AryAyee -eslAmi bAz migardim.weblog-e xoon-am hesAbi kam shodeh agar hAli bood va yAdAvari-e in keshvar-e mozaxraf mAyeh-e parishAni-e xAter nabood andaki dar bareh-ye kuwait minevisam !!!
6/20/2002
mellat mA dar mihan-e AryAyee eslAmi beh sar nemibarim va yek hafteh-ei dar keshvar-e mozaxraf kuwait beh sar xAhim bord,albateh beh hich vajh dast beh moAmeleh-hAye bozorg naxAhim zad!!
dar in xarAb shodeh yek Abjo-ye sAdeh ham gir nemiAyad font-e fArsi keh jAy-e xod dArad!!
man in rooz-hA dAram xodam rA bA shenA dar estaxr va daryA xafeh mikonam!!
dar nabood-e man bacheh-hAyeh xoobi bAshid!
6/17/2002
درپس اين همه سال:مجله ی فارسی زبان کاوه دردهه ی 1920 دربرلين نسخه ای پيچيده بود برای هل دادن ميهن آريايی اسلامی به سوی تجدد وپيشرفت که "برنامه ی عمل برای مدرنيزاسيون" نام داشت ودر پس اين همه سال هنوز خواندنی است:"تعليم عمومی وخودکشی برای عموميت آن!!!"،"نشر کتب مفيده وترجمه ی کتب فرنگی"،"ترويج فوق العاده وخيلی زياد ازانواع ورزش های بدنی به ترتيب اروپايی!! "،اعلام جنگ بی امان برضدترياک ووافور!!!"،"جنگ برضدتعصبات جاهلانه ومساوات تامه ی حقوق پيروان مذاهب مختلفه"،"حفظ استقلال ايران"،"جنگ شديد وآتشين برضددروغ""،"برانداختن صفت خبيثه ی اسباب چينی وديپلوماسی که اخيرابدبختانه زير اين عنوان درايران شايع شده"،"برانداختن رسم ننگين عشق غير طبيعی که ازقديم الايام يکی ازبدترين رذايل قوم مابوده ويکی ازموانع عمده ی تمدن است!!!"
6/16/2002
ادامه ی برداشت های ختنه ای:(2)-خدارا سپاس که ازجمع مسلمانان صدر اسلام نبوديم وگرنه ختنه کردن باافزاره های پيشرفته ی آن زمان چندان نمی بايد خوشايند بوده باشد.پيروان حضرت آدم که ديگر بيچاره بودند.راستی حضرت آدم ختنه کرده بود؟!!!کی اين کاررابرای اش کرد!؟؟لابد حوای بيچاره!!ريشه های بهره کشی اززنان رابايد درعصر آدم ابوالبشر جست!!(3)-بابا اگه اين پوست لاکردارغيربهداشتی(بااجازه ی آقای شمس الواعظين !!) واضافی است چراقادرمتعال خلق اش کرد؟!!لابد برای به چالش کشيدن قابليت های جراحی انسان ها!!(به هرحال راه ناجوری را برگزيد اوسا کريم!!)
وقتی ختنه فلسفه انگيز می شود!!:اگر کودکی شصت روزه راختنه کرده باشيد وهفته ای را ازناله های اش خواب وآرام نداشته باشيدبی گمان به ژرف انديشی درباره ی آن پاره پوست بی مقداردچارخواهيد شد.دراين انديشه های شبانه دست آوردهای نابی فراچنگ آمدکه شايد به درد خوانندگان هم بخورد::(1)- بابا!! زن بودن مواهبی هم دارد(قابل توجه ی فمنيست های عزيز!!).پيشنهاد می کنم همان گونه که زنان برای حق سقط جنين مبارزه می کنند مردان نيز برای حق داشتن معامله ی پوست دار!!!مبارزه کنند.
6/15/2002
محسن قرائتی(الهی قمشه ای تحت داس!!):مسجدها به غمکده تبديل شده اند!!
بامدادک:باباجون پس چراتو از حرفای اينا روده بر می شی؟!!!
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام:بسيج مصداق کامل مردم سالاری درنظام جمهوری اسلامی ايران است!!
بامدادک:اين جمله جون می ده برای سالگرد18تير!!
رييس مجلس:من می گويم بياييد با هم بنشينيد،چای بخوريم،همواره دنبال اين نباشيدکه يک کلمه را بگيريد ودرروزنامه بنويسيد.بياييد بنشينيدکمی باهم صحبت کنيم!!
بامدادک:توی اين هوای گرم شربت بيشتر حال نمی ده؟!!!
لطيف صفری:يکی ازهمين عناصر به بهانه ی روبوسی زيرگردن مراگازگرفت که مختصری هم خراش برداشت!!
بامدادک:امان ازدست اين بزرگ ترها!!خب تو هم گوششو گاز می گرفتی!!
جام جهانی :هروقت که چنين مسابقه هايی پيش می آيد بازهم آسيب پذيری های مضحک هنجار های اخلاقی حاکم برميهن آريايی اسلامی مايه ی خنده می شود!!خنده دارترين نمود اين پديده را می توان درسانسور نام بازيکنان فوتبال مشاهده کرد.تازه ترين نمونه ی سانسور اسم ها را می توان درمورد يکی ازبازيکنان تيم ترکيه ديد که نام اش حسن شاش است اما گزارشگران اخلاق مند ميهن آريايی اسلامی نام اش راگذاشته اند حسن ساس!!!
نگاه:اگرفوتبال دوست باشی وناچاربه نشستن پای صدا وسيمای ميهن آريايی اسلامی،درمی يابی که اين گزارشگران فوتبال چه نابغه هايی انددربه کارگيری زبان فارسی.تازه، گل ها ی سرسبدشان چنان زبان بی دروپيکری دارند که آدم حيران می ماندومدام حرف هايی به سوی گوش بينندگان مادرمرده شليک می کنند که درکوزه ی هيچ عطاری نمی توان يافت.عادل فردوسی پور باآن لحن کش داربامزه اش می گويدفلانی "بازی های خوبی ازخودش نشان داد!!!" به زبان راست وحسينی يعنی "فلانی خوب بازی کرد!!".يا آن يکی که اضافه وزن مبسوطی !!!دارد می گويد"هرگز به توپ نرسيد!!" وهرگز بی نوا را که نبايد بافعل گذشته به کاربرد بابی خيالی تمام به ناف فعل های گذشته می بندد!!
6/12/2002
رييس جمهور:ديکتاتوری صالح نمی تواند جامعه را رستگار کند
بامدادک:ديکتاتوری ناصالح چطور؟!!!!
شهروندی خطاب به رييس جمهور:من خواب ديدم که کسی می آيد،کسی که مثل هيچ کس نيست،کسی که درذهنش باماست،کسی که درصدای اش باماست،کسی که دردل اش با ماست
بامدادک:خواب ديدی خيرباشه!!
6/11/2002
کمک به تحليل گرکبير:تحليل گرکبيرميهن آريايی اسلامی ،استادبزرگوارحبيب الله عسگراولادی مسلمان فرموده اند"انقلاب مابدون شک ازآغازتاکنون هميشه يک حرکت به جلو داشته است"البته ايشان چون بسياربزرگوارند وپرکار والبته فراموشکار،آماری نداده اند!!تااين که ديروزجناب عبدالکريم موسوی اردبيلی فرمودند"جای تاثراست که چه می خواستيم وچه شد".ديگری چاره ای نبود جزآن که به کمک تحليل گرکبير بشتابيم چون بايد به برادر مسلمان خودکمک کرد به ويژه که ايشان پسوند مسلمان هم دارند!!
پيشرفت های ميهن آريايی اسلامی ازنگاه آمار:
1- بيش از1460 واحدصنعتی درآستانه ی تعطيلی اند يابا 10 تاحداکثر 50 درصدظرفيت خودکارمی کنند.2- سهم ايران درتجارت جهانی ازحدود2درصدبه حدود34 صدم درصد کاهش يافته است.3-درحالی که درايران 5/6ميليون تن فولاد توليد می شود که برابر با نيازداخلی است 4ميليون تن فولاد به ارزش يک ميليارد دلار وارد کشورمی شود.4- هم اکنون به علت ديرکرد دربه پايان رساندن طرح های عمرانی نيمه تمام،سالانه حدود400 ميليارد تومن خسارت به کشوروارد می شود.5- به گزارش سازمان بهره وری به ازای مصرف يک واحد انرژی درايران 1000 دلار ارزش افزوده ايجاد می شود.اين شاخص درژاپن 11000 دلار است!!!6- تعداد 100 ميليون واحد دامی به منظورخودکفايی به 120 ميليون واحد دامی افزايش يافته است. درحالی که مراتع کشور ظرفيت 80 ميليون واحد دامی راداردودرنتيجه يک ميليون هکتار ازمراتع نابود شده است!!!7- حدود52 ميليارد مترمکعب از5/86ميليارد مترمکعب آب کشور(يعنی معادل 65 درصدآبی که دربخش کشاورزی مصرف می شود)به علت به کارنگرفتن شيوه های نوين آبياری هدرمی رود.8- به علت فرسودگی شبکه آب رسانی بخش عظيمی ازآب آشاميدنی يعنی حدود 35 درصد آن درمسيرانتقال هدر می رود.
6/10/2002
دلم برای روشنفکران دينی می سوزد:خداوکيلی اين باری که روشنفکران دينی بردوش گرفته اند(آشتی دادن دين بازندگی نوين انسان ها)نيروی هرکول ورستم می خواهد.واپسين نمونه ی اين تلاش توان فرسا را به خوبی می توان درزورزدن اصلاح طلبان برای به تصويب رساندن مفاد کنوانسيون آزادی زنان ديد.خانمی به نام زهراآيت اللهی برای آن که آب پاکی راروی دست آقايان بريزد مقاله ی بلندبالايی نوشته است ودربخشی ازآن آمار هم می دهد:"مفاد کنوانسيون آزادی زنان درتعارض بابيش از70حکم فقهی،37آيه ی قرآن،88ماده ی قانون مدنی و20ماده قانون مجازات اسلامی است"
حالا خربيار وباقلی بارکن!!گمان نکنم هرچيزی را بتوان ماست مالی کردآيه های قرآن رابشود کاری کرد!!
اعتراض:فردوس ،زعفران بی بی،امينه وسيما درايران،پاکستان ونيجريه به سنگسار محکوم شده اند اعتراض های خودرا به نشانی های زير بفرستيد:
* Mohammad Khatami - Iran
Khatami, khatami@president.ir
iranemb@salamiran.org
Fax: +98 216 464 443

* Nigerian Embassy, 173 Avenue
Victor Hugo 75016 Paris
Fax: 00 33 1 47 04 47 54 or
Email: embassy@nigerian.it

* General Pervez Musharraf
Chief Executive
Islamic Republic of Pakistan
Fax: + 92519203938
Email: ce@pak.gov.pk

6/09/2002
کتاب:چندروزپيش خواندن رمان "مون بزرگ"نوشته ی آلن فورنيه را به پايان رساندم.چنگی به دل نمی زند.انگار تمام ملت های دنيا دوست دارند به جان باختگان(شهيدان!!!)خوددرجنگ ها قداست ببخشند.آلن فورنيه يک سال پس از نوشتن تنها رمان اش که همين "مون بزرگ" باشددرماه های آغازين جنگ جهانی نخست درسال 1914 وهنگامی که 28سال بيش تر نداشت درجبهه جان باخت وهمين انگارکتاب ساده وکسالت بارش را بيش ازآن چه سزاوارش بودبرکشيد!!(درادبيات خودمان هم ازاين دست هنرمندان داريم که چگونگی مرگ شان بيش ازارزش کار های شان نامدارشان کرده است دم دست ترين شان هم ميرزاده ی عشقی!!!بقيه را هم نام نمی برم چون می دانم انبوه هواداران سينه چاک نامه باران ام می کنند!!!)
سوغات:دوست سال ديده ی من سفری به شيراز رفته بود وسوغاتی که برايم آورد شعری است از فريدون توللی که روی سنگ مزارش درحافظيه نقش بسته است(سوغاتی تلخی است می دانم!!):
عمری به هوس راندم وهرنقش دلاويز
بی پرده چودريافتم اش نقش خطا بود
جزمرگ که يکتادرزندان حيات است
باقی همه ديواره ی دروازه نما بود
6/08/2002
چهره ها:درکتاب "صمدبهرنگی وماهی سياه..."(کتاب بدی نيست گيرم که چاپ اصل اسناد،اندکی بوی آب بستن به مطالب اصلی وکتاب سازی را می دهد!!)سيروس طاهباز می نويسد"سعادت من ازچندسال همکاری با کيهان آشنايی بارحمان هاتفی بود،معاون سردبير روزنامه ی کيهان که شريف ترين روزنامه نويسی بودکه درعمرم ديده ام .اودرسال 55باچاپ شجاعانه ی يک تکذيب نامه ی من درکيهان حسابی باعث روسفيدی ام شد."
امان ازدست بورژوازی ملی !!!:جناب آقای لطف الله ميثمی درباره ی علت آغاز جنگ ايران وعراق تحليل نابی به دست داده اند:"درقرآن می خوانيم درهمه جای دنيا وقتی کسی تقرب به خدا پيدا می کند،اصيل می شود وازوابستگی می رهد واکنشی شيطانی عليه اوايجاد می شودواين طبيعی است"(انگارباآن که اين همه سال ازجنگ گذشته هنوز هم گروهی دست بردار نيستند وبازبانی سخن می گويند که حتی دراوج تبليغات وقداست بخشی به جنگ که گروه زيادی رامسخ کرده بود مايه ی خنده ی اهل فکر بود.)
آتشفشان نبوغ!!!:برخی ازسياست ورزان ميهن آريايی اسلامی چنان مغزی درتحليل اوضاع جهان می سوزانند که آدم ازحسادت می ميرد.ای کاش من هم حبيب الله عسگراولادی مسلمان بودم وخدا نبوغی چونان نبوغ او به من کودن می داد تاباتحليل هايی اين چنين ،خلق را انگشت به دهان می کردم:
"آمريکا واسراييل درمرز هند وپاکستان آتش افروزی می کنندومی خواهند باازسرگيری جنگ بين هند وپاکستان اخبارسرزمين های اشغالی را تحت الشعاع قراردهندوزيرپوشش سروصدای جنگ دراين نقطه،فشاردرسرزمين های اشغالی رابيشتر کنند وشايد به خيال خام شان کاررا يکسره نمايند"
6/03/2002
واژه ها:زبان فارسی وتوانايی های آن هميشه زبان دوستان را انگشت به دهان می کرده است وخواهد کرد واين نيازی به کندوکاودرنوشته های زيبای فارسی ندارد،پرسه زدن درهزارتوی پايتخت درندشت نيز بسنده است تا رنگارنگی اين زبان ميخکوب ات کند.امروز درمينی بوس خط سيدخندان-آزادی کاربرد زيبايی اززبان فارسی راديدم که ازراننده جماعت بعيدبود.جمله اين بود(گيرم روی مقوای چرکين وبه خط ناخوش!!)"کودکان پايين ترازپنج سال مهمان ما هستند!!"وقتی اين را باهمتای پرکاربردش يعنی "ازافراد بالای پنج سال کرايه دريافت می شود" مقايسه کنيد شايد پی به نازکی ومهربانی نهفته درآن ببريد.دست مريزاد!!!
کاربردهای کژومژ فارسی هم که فراوان است.ديروز گذارم به مطب پزشک خوش پوشی افتاد که کراوات وبوی ادکلن اش حکايت ها داشت.بالا سر جناب حکيم باشی تابلويی به خط خوش نوشته بود"با سيگارروشن وارد نشويد"می خواستم بپرسم"يعنی اومديم تو بعد روشن کنيم؟؟!!!!"اماترسيدم فتوای جنون درباره ام صادروبستری ام کند!!جالب اين که اين جمله ی ناخوشايند به تازگی همتايی نيز يافته است وتنها موبايل(تلفن همراه) به جای سيگارنشسته است!!!
6/02/2002
فوتبال وخدا:يکی به ما بگويد بالاخره خدواندمنان درمسابقات فوتبال دخالت می کند يا نه.ماکه حسابی گه گيجه گرفتيم !!!درميهن آريايی اسلامی ازکودکی به ماگفته بودندکه باريتعالی هنگام مسابقات فوتبال رتق وفتق کائنات رارها می کند وششدانگ حواس شان به فوتبال معطوف می شود وبه نفع ملت های مسلمان دخالت مثبت می نمايند.چندروز پيش که ملت مسلمان سنگال روی ترسايان فرانسوی راکم کردند اين نظريه تقويت شد(مربی فرانسوی سنگال هم اسلام آورده است ودرپس هر آميزش با زن سنگالی اش آداب غسل جنابت را به طورکامل به جا می آورد!!!) اما ديروز که فوتباليست های سرزمين وحی به طرزفجيعی به خاج پرستان آلمان باختند نظريه ی مذکور تاحدزيادی زيرآب اش خورد مگرآن که نعوذبالله اوستا کريم را هنگام بازی خواب درربوده باشد!!!به هرحال ازمقام ملکوتی ايشان چنين کاری بس شگفت بود!!!
نامه: نامه اي زيبا از فروغ فرخزاد به سيروس طاهباز به جا مانده که دست کمي ازشعرهاي اش نداردانگارقراربود که فروغ شعري براي چاپ درمجله ي آرش بدهد وديرکرده بود:
سيروس عزيز
اگرمن به جاي توبودم خانم فرخزادرانمي بخشيدم اماتواگر به جاي خانم فرخزاد بودي،خانم فرخزادرامي بخشيدي مسئله اين است که اين خانم فرخزادبدبخت دنبال ساختن معناي درخشاني است براي همه ي زندگي اش ونه دنبال ساختن تصاويري براي تزيين کردن ديوارهاي اين زندگي وهمين است که بايد باراين همه شرمندگي را به دوش بکشدوتاحدمبتذل شدن خود وقول اش بدقولي کند
ببخش الان که دارم اين چندکلمه را مي نويسم راستي راستي عصب هايم دردگرفته اندوراستي دل ام مي خواهد که وقتي دراين مرحله ودراين حد ازناتواني وبي حاصلي هستم،اصلا نباشم چه مي شودکرد،يابياييد وسراين مرغي را که دوران کرچ شدن اش اين همه طولاني شده است ببريد ويا صبرکنيدتاتخم دوزرده اش رابه طريق طبيعي به زمين بگذارد
به هرحال اگرتاجمعه بازهم ازمن خبري نشدخبر مرگ ام را به جاي نشانه ي حقير زندگي ام درصفحه ي مجله ات چاپ کن اما به شرطي که اين
مسئله ي تا جمعه صبرکردن کارهاي مجله راعقب نيندازدمن اين همه ارزش ندارم به خدادروغ نمي گويم"
ودرنهايت طاهباز دوجمعه ي ديگرصبرکرد تاشعر"کسي که مثل هيچ کسي نيست" به دستش رسيد!!
برخوردنزديک ازنوع سوم: مادر سعيد حنايي(هماني که شاهکارهاي اش درآدم کشي باعث شد اصول گرايان کلي براي اش تکبير بفرستند وصفاملخي بکنند!!!)بارها قسم خورده است که که لالايي سعيد آيات قرآن بوده است ازسوي ديگريکي ازقربانيان سعيد حنايي(راستي چرا اسم اين همه قاتلان بنيادگرا سعيد است سعيد عسگر،سعيد امامي) هم دانشجوي ترم پنجم علوم قرآني دانشگاه تربيت معلم مشهد بودانگاردست راستي هاي عزيز حق دارند که قرائت هاي مختلف ازدين رامادرتمام تباهي ها مي خوانند!!!مقتول بيچاره لابد ازاين داستان خبرنداشت وگرنه کافي بوديکي ازدرس هاي دانشگاهي اش را تلاوت مي کرد بلکه قاتل به خواب خوش فرو مي رفت نه خودش به خواب ابدي!!!
6/01/2002
کمون پاريس:30 مه سالگرد سقوط کمون پاريس ،نخستين حکومت کارگری جهان درسال 1871بود.حکومت کمون از 26 مارس تا30 مه 1871پابرجابودودرنهايت با هجوم ارتش فرانسه وکشتار30000 کارگر،دستگيری هزاران نفروتبعيد هميشگی 7000نفرازپای درآمد.ديوارکمونارها درگورستان پرلاشز که آخرين صحنه ی کشتارها بودامروزه نيز پابرجاست ونمادوحشی گری قدرت مداران درسرکوب محرومان.
کمون پاريس در پی شکست فرانسه(تحت حاکميت لويی بناپارت) از پروس شکل گرفت. درواقع شورايی مرکب ازکارگران وسربازان(کمون)قدرت رادرپاريس به دست گرفت وطی عمرکوتاه اش ارتش رامنحل کرد،دين راازسياست جداکرد،تمامی آموزش های مذهبی راازمدارس حذف کرد،تمامی دارايی های کليسا راملی اعلام کردوکارخانه ها را به تعاونی تبديل کرد.
نگاه:هيچ چيز به اندازه ی بی خاصيتی جنابان اصلاح طلب درون حکومت حتی درساحت گفتار،آدم را کلافه نمی کند.به ويژه استفاده نقل ونبات وارحضرات ازفعل مادرمرده ی"به نظر می رسد.." به راستی ديوانه کننده است.آقايان اين فعل را به ناف بديهی ترين گزاره ها نيز می بندند وحتی ازگفتن جمله هايی هم ارز"به نظر می رسد که خورشيد ازخاورطلوع می کند" باکی ندارند(هرکس که پيشينه ی حضرات رانداند ازاين همه پايبندی به عدم قطعيت کف می کند!!!).چندروز پيش جمله ای از سعيد حجاريان خواندم که به راستی شاهکاربودوبازهم داغ دلم راتازه کرد.ايشان فرمودند"توقع مردم ومطالبات بالا بود نتوانست اين ها اجابت بشود"(به فارسی راستی حسينی يعنی"توقع مردم ومطالبات بالا بود نتوانستيم اين هارا اجابت کنيم")اين سخنان حجاريان نمونه ی بارز بيماری روشنفکران درون سامانه ی قدرت است که همه ی تکاپوي شان صرف توجيه قدرت مداران می شود.خدابيامرز!!! پيربورديو حق داشت که می گفت"قدرمندان فاقدانديشه،دست ياری به سوی انديش مندان فاقدقدرت دراز می کنند واينان سخنان توجيه کننده ی مورد نظر راباکمال ميل دراختيارشان می گذارند" اما به راستی زبان مادرمرده ی فارسی دراين ميان چه گناهی کرده است!!!

بازگشت به بالا