11/25/2006
رفع تبعيض اززنان(مردان)

شمارابه سرجدتان قسم يك تك پا برويد اين بيانيه يك ميليون امضاء براي رفع تبعيض اززنان را بخوانيداگربازهم امضاء نكرديداشكالي نداردامضاء نكنيد.خودم به تمامي خانم هاي همكاروهمچنين آقايان همكارنشاني را داده ام بلكه امضاء كنند اما شمارامضاء ها تازه به 2005 رسيده است كه هنوزبسياركم است.
ازهرطرف كه بنگري اين زن ستيزي اسلام عزيزدرميهن آريايي اسلامي يقه گيرملت درصحنه است.چندروزپيش ها درروزنامه خواندم كه خانم پري زنگنه براي بانوان كنسرت مي دهد.ملاحظه مي كنيد براي بانوان.خيلي لجم گرفت.خيلي دوست داشتم كه بروم آواززنگنه را ازنزديك بشنوم.به عيال گفتم خوش به حال تان .اماعيال هم دوست نداشت تنهايي برودبه كنسرت.اين ماجرامرايادروزگارخيلي بچگي انداخت.دبستان كه مي رفتيم مديرمدرسه غدغن كرده بود كه بچه ها بعدازمدرسه بروندتماشاي مراسم تعزيه.حتي ناظم مدرسه هم كه يادم مي آيد فحش دلخواه اش "عمله" بودسرزده مي آمد به تعزيه وبچه هاي قانون شكن را شناسايي مي كرد.عده اي جاسوس را براي شناسايي "تعزيه برو" هااجيركرده بودند.خلاصه داستاني بود.هرروزصبح درمراسم صبحگاهي شناسايي شدگان ديروزرا مي آوردندوباتركه ي چوب انارمي زدند كف دست شان.يادم مي آيد بعضي از بچه هاي شيفته ي تعذيه براي آن كه شناسايي نشوندچادرسرشان مي كردندومي رفتند مي نشستند بين زن ها وتعذيه تماشا مي كردند.
مي ترسم سرآخرهم مردان ميهن آريايي اسلامي دست به همان كاربزنند.بازهم يادم مي آيد يك باردخترخاله هايم گفتند بيا صورت ات را بزك كنيم ببينيم چه جوري مي شود.دردسرتان ندهم باماتيك وكرم وپودرومداد آرايش افتادندبه جان صورتم.كارشان كه به پايان رسيد شده بودم عين جواني هاي مادرم.همان ابروان پيوسته وهمان لبان باريك ماتيك خورده.
11/21/2006
جاي ماركس وانگلس خالي

به گمانم راستي راستي ديگرداريم به آخرزمان نزديك مي شويم خداخودش رحم كناد. نشانه ها ازدروديوار مي باردتنهاچشم عبرت بين مي خواهد كه الحمدالله صدهزارمرتبه شكرهمه دارند وازجمله اين حقير يك لا قبا. پيش پريروزها گروه هاي چپ گرا وكمونيست ازسراسرجهان جمع شده بودندتوي بيروت به نشانه ي پشتيباني از مقاومت دربرابراشغال گري اسراييل. خداخيرشان بدهد. جاي من وشما خالي بود امابرادر شيخ نعيم قاسم، معاون دبيركل حزب الله لبنان ،ازاين آخوندهاي خوش تيپ ، عين سيدخندان خودمان،خودش را رسانده بودويكي ازسخن رانان اين جماعت كفاربود. لابدگمان مي كنيدجماعت كمونيست را نهي ازمنكروامربه معروف كردنه خيرايشان نه تنها به وظيفه شرعي خودش عمل نكردبلكه براي جماعت ناشسته پاك از مانيفست كمونيست هم سخن گفت. راستي راستي جل الخالق.جناب ايشان با همان شوروشوق كه نداي الله اكبرسرمي دهدبانگ برداشت كه"تهيدستان جهان، رنجبران جهان متحدشويد".رهبرحزب كمونيست هندهم يكي ديگرازسخن رانان بود.تجربه ي ميهن آريايي اسلامي نشان مي دهد كه اين جوروحدت كلمه ختم به خيرنمي شود.البته بايد توكل كرد به يزدان پاك.هرچه او بخواهد همان مي شود.
11/20/2006
فلفل نبين چه ريزه

چندروزپيش ها مجمع عمومي سازمان ملل با 156 راي موافق دربرابر هفت راي مخالف به خروج فوري اسراييل ازنوارغزه راي مثبت داد.شش كشورهم راي ممتنع دادند.تركيب كشورهايي كه راي منفي دادند جالب است. "ايالات متحده ي آمريكا"، "اسراييل" ، "استراليا"،"جزايرمارشال"، "ميكرونزيا"، "نائور"و "وپالائو".دراين فهرست ازهمه جالب تر نام كشوري به نام "ميكرونزيا" است كه پيش ازاين هم درپشتيباني از اشغال عراق توسط ارتش آزادي بخش ايالات متحده به عراق سربازاعزام كرده بود.حدس بزنيد چندسربازفرستاده بود.بعيد است بتوانيد درست حدس بزنيد.خودم براي تان مي گويم:يك نفر.براي كشوري با135869 نفرجمعيت، ايثاركمي نيست انشاالله كه قبول درگاه حق مي افتد.
تركيب كشورهايي كه راي ممتنع داده اند هم جالب است: "كانادا"،"ساحل عاج"، "گينه نو پاپوا"، "تونگا"، "تووالو" و "وانتائو".
11/18/2006
زن ها گستاخ شده اند؟
بامدادك هرچندگاهي گيرمي دهدبه يك پارك وبقيه ي پارك ها را تحريم مي كند. ديروزهم عيال هرچه سعي كردكه به پارك شهربكشاندش نشدكه نشد. عيال مي خواست يك تيردونشان كند. هم برويم ابوسعيدبراي خريدن لوسترهم برويم پارك شهروشربامدادك را بخوابانيم. ولي نتوانست كاري از پيش ببرد . اين روزها بامدادك گيرداده است به پارك قزل قلعه.نخستين بارخودم هفته ي پيش بردمش آن جا. وقتي برايش تعريف كردم كه اين جا درگذشته زندان بود جوري نگاهم مي كردكه وقتي مي خواهد تمام حرف هاي گوينده را مو به مو ضبط كند نگاه مي كند. همان روزبا پسربچه اي به نام پارسا ، مانند خودش عشق مردعنكبوتي، آشناشد وتمام حرف هاي مرا درباره ي زندان قزل قلعه واو به واو براي طرف تعريف كرد.خودم شنيدم كه داشت از جزني وصفرخان مي گفت.خلاصه عيال موفق نشد و كل خانواده همراه ابوي گرامي راهي قزل قلعه شديم.پدرم فوري روي صندلي دنجي زيرآفتاب جاخوش كرد.عيال هم مامورنگهباني از بامدادك شد.من هم شدم پايش گر بارانك. پدرم را درآورد.به هيچ وجه دوست نداشت مانند آدميزاد درراه هاي آسفالت پارك قدم بزند. مدام مي رفت ميان درخت ها و راه به راه روي زمين پرفرازونشيب زمين مي خورد.همين جورمراكشاند وبرد گوشه ي دنجي كه دختروپسرجواني خلوت كرده بودند.دخترريزه ميزه بود و بي خيال عالم وآدم لم داده بودروي پاي پسرجوان كه ريش كوچكي به اندازي چوب كبريت زيرلب پاييني اش به چشم مي خورد.بارانك همين جوري زل زده بود به آن ها.خنده اشان گرفته بود.همين جورتاتي كنان تا پاي نيمكت شان رفت.هنگامي كه رسيدم زل زده بود به دخترلميده. بغلش كه كردم گفتم ببخشيدتاحالا اين جورچيزها توي پارك نديده بود.
عيال معتقداست كه دختران ميهن آريايي اسلامي خيلي گستاخ شده اند.من اين حرف را مي گذارم پاي اين كه دارد پير مي شود.پريروزكه رفته بودم بانك مسكن جورديگري ازهمين حرف را شنيدم.دختروپسرجواني رفته بودندپشت باجه ي عمومي وداشتندبارييس بانك حرف مي زدند. انگاروام مسكن شان جورنشده بود.دخترجيغ زنان داشت مي گفت كه به خاطر همين وام حاضرشده است باهمسرش ازدواج كند.زن هايي كه پشت سرم بودند مي گفتند شوهربه اين بي عرضگي تحفه است.پپگي ازقيافه اش مي بارد.شوهرجوان عينكي باريك اندامي بود. گروهبان دوم نگهبان بانك هم آمده بود نزديك ميزرييس كه مبادازن رييس بانك را قورت بدهد.هرچندگاهي هم نگاهي غيرت مند اندربي غيرت به مردمي انداخت.به نظرمن كه كلك خوبي سواركرده بودند.صورت رييس بانك عين ماست سفيدشده بود.توي صف مردها حرف نمي زدندولي زن ها همچنان به شوهرجوان بدوبيراه مي گفتند.
11/15/2006
امان ازملت درصحنه

اين تلفن همراه ديگرشده است بلاي جان ما.هميشه كه دردسترس همگان هستي يك طرف ،مزاحمت ها هم ازطرف ديگر.بدترين نوع مزاحمت هم درچندروزگذشته نصيب مان شد.چندشبيه بيش آقايي زنگ زد وبي هيچ مقدمه وسلام عليكي گفت كه براي همسرش پيامك فرستاده ام وباهمسرش تماس هم گرفته ام.هرچه هم گفتم امكان نداردلابدشبكه دچارايرادشده است به خرجش نرفت.مي گفت ايرادشبكه براي يك يا دو پيامك قابل قبول است درحالي كه من براي همسرش ده تا پيامك فرستاده ام.سرآخرهم گفت زيرسنگ هم باشم گيرم مي آورد ومن هم گفتم هركاري ازدستت برمي آيدكوتاهي نكن.طرف ساعت 11 شب زنگ زده بود.عيال حسابي ترسيده بود وابوي هم با زبان بي زباني مي پرسيد چه شده است.طرف شب بعد هم زنگ زدتازه مي خواستم برايش استدلال كنم كه عيال گوشي را ازدستم قاپيد طرف را گرفت زيررگباربدوبيراه.بعدهم قطع كرد.اما يارو دست بردارنبود.دوباره زنگ زد.گفتم ازاين پيامك هايي كه مي گويي براي همسرت مي فرستم يكي را براي خودم بفرست.قطع كرد وپيامك زير را فرستاد:
"باسلام من با آن كه آدم كم رويي نيستم اما براي صحبت كردن با شماباوركنيددلم مي لرزد.مي خواستم زنگ بزنم اما همش مي ترسم جوابت منفي باشه اگرواقعا جوابت منفي است يه اس ام اس بفرست تا من براي هميشه مزاحمت نمي شم وواقعابگذاريدمن با اين عشق بسوزم.درضمن من آدم هرزه اي نيستم كه ضايه شدن برام مهم نباشه.لطف كنيد بهم بگيد چون واقعاشما را دوست دارم وعشق من عشقي بي اساس نيست
"
اول يك شكم درست وحسابي خنديدم بعد زنگ زدم به طرف وگفتم مرد حسابي من دوم راهنمايي هم كه بودم نامه هاي عاشقانه ام پخته تر ومحكم ترازاين پيامك عاشقانه بودوضايع را ضايه نمي نوشتم.بعد هم گفتم اين پيامك نه جزو دريافت هاي من است نه جزو ارسال ها.طرف به قدري پرروبود كه مي گفت باورنمي كندمگرآن كه يك روز تلفن همراهم را پيش خودش نگه دارد.گفتم خيلي پرروتشريف دارد.بعد هم گفتم خودم پي گيري مي كنم.فرداي آن روزبه يكي ازدوستانم درشركت تلفن همراه زنگ زدم وشماره ي خودم وعيال طرف را دادم.بررسي كرد وگفت هيچ تماسي با آن شماره نگرفته ام وپيامكي هم برايش ارسال نكرده ام.مي گفت طرف به احتمال زياد مي خواهدحق حساب بگيرد از تو.بگو كه بيايد با هم برويد به حراست شركت ارتباطات سيار.زنگ زدم به طرف وهمين را گفتم .فوري جا زد وگفت نمي خواهد وخودش پيگيري مي كند.چندروزازآخرين تماس مان گذشته است وديگرزنگ نزده است.دوستان وهمكاران هم هركدام تفسيري از اين ماجرا كرده اند كه بدنيست شما هم بدانيد:
1- شبكه ي تلفن همراه ميهن آريايي اسلامي تخماتيك است ومي شود ازاين كارها كرد.
2-طرف باج بگيربوده است ومي خواسته است كسي را كه دوست ندارد درباره ي پيامك هايش تحقيق بشود پيدا كند وبچاپد
3- زن طرف ريگي به كفش داشته است مي خواسته است شوهرش را دنبال نخود سياه بفرستد
4- چون پاي ناموس درميان بوده است طرف خجالت مي كشدرخت مسائل ناموسي رادرآفتاب پهن كند
تفسيرها همچنان ادامه داردنظرمرابخواهيد مي گويم الله اعلم .لابد اوسا كريم حكمتي داشته است.

پيامك روز:درراستاي فرمايشات رياست محترم جمهوري درموردافزايش جمعيت شب جمعه به مدت 3 شب تمديد شدوبه "ليالي احمديه" تغييرنام يافت.
11/11/2006
رگباره ي عروسي

اگريادتان باشدگفته بودم كه شوق توليد مثل درميان خويشان وآشنايان عيال اوج گرفته است وتاكنون دوعروسي را پشت سرگذاشتيم.بامدادك با كت وشلوارش مايه ي خنده ي همگان بود.همان جوركه به عيال گفته بودم كت وشلواربه كاراين مرتيكه نمي آيدكاپشن احمدي نژادي برازنده تراست برايش . هنوزپنج دقيقه بيشترنگذشته بود كه وارد تالارعروسي شده بوديم پيراهنش اززيرجليقه بيرون زده بودوسرآخرهم كه بيرون مي آمديم جليقه وكتش روي دست من بود وكراواتش هم توي جيب بغلم.پيراهنش راهم مانند حزب اللهي ها روي شلوارش انداخته بود.البته چنددقيقه ي اولش خيلي كلاس گذاشته بود.ازيكي ازهمپالگي هايش به نام آرتين توي مهدكودك شنيده بود كه بايد گلي هم روي جيب بالاي سينه خودبزندنمي دانم ازكجا رفته بودگل اركيده اي بلندكرده بودوآورده بودكه بزنم جلوي كتش.حتي سنجاق كراوات مرا هم گرفت وزدبه كراواتش.اين وضع فقط چنددقيقه دوام داشت.بعدگل اركيده پرپرشدوسنجاق كراوات هم گم وگور.به غذاهم لب نزدكه مزخرف است.فقط اندكي ژله خورد ودوقلپ نوشابه.يك بار هم توي عروسي دوم داد همه را درآورد.جماعت نرينگان گرم رقص با آهنگي تندبودندكه ناگهان موسيقي قطع شد.همه برگشتند به طرف دستگاه پخش ديدندپسركي فسقلي كناردستگاه ايستاده است ومي گويد"چه خبرتان است سرم دردگرفت"خلاصه دوزارآبرويي كه داشتيم بربادداد.
مجلس عروسي هم ماننداكثرمجالسي كه درتالارها برگزارمي شود چرت آور.جالب است كه توي عروسي اول اجازه داده بودند نوازندگان بيايند به شرطي كه پشت پرده بنشينند.ياد حرف چندي پيش جناب چكناواريان افتادم كه گفته بود موسيقي زبان اوسا كريم است.شايد به خاطرهمين نمي توان زبان بازي نوازندگان با اوساكريم رانشان داد.صورت خوشي ندارد.بخت يارمان بود كه بامدادك متوجه نشد پشت پرده چه خبر است وگرنه بعيد نبودپرده دري كند.
برگشتني هم حرفي ازخواهرزن جان شنيدم حالم گرفته شد.پدريكي ازدوستانش راننده ي ماشين حمل زباله ي شهرداري است به قول بامدادك آشغولانس.آخرشب پس ازپايان عروسي آمده بودپي دخترش.ازخجالت ماشين را هشت كوچه پايين ترپارك كرده بود.
11/07/2006
دماوندوكعبه

دومين وزيررييس جمهوررجايي وارمندناك هم كله پا شد . وزيرتعاون را مي گويم. حيف شد.من يكي كه خيلي شيفته اش بودم . هنگامي دلم را برد كه داشت شاهكارهاي زندگي گهربارش را برمي شمرد و عبارتي درخشان برزبان راندكه پربعيد است ازهنگام فرمانروايي مادها تاكنون سياست مداري در ميهن آريايي اسلامي چنين سخن نغزي برزبان رانده باشد . جناب ايشان براي آن كه پوزه مخالفان رابزنند فرمودندكه دوباربه قله دماوند صعودكرده اند و20 بارهم به مكه مكرمه مشرف شده اند.خداوكيلي جمله اي به اين درخشاني تاحالا شنيده بوديد.چه مايه ناداني است بيرون انداختن چنين گوهر شب چراغي ازجعبه جواهرات دولت خدمت گزار.باورتان نمي شوددراداره روزي نمي گذشت كه صحبت اين وزيردماوندنوردمكه پيما پيش نيايد . آخريكي ازهمكاران هم دوره ي جناب وزيردردانشگاه بود.همان روزنخست كه جناب وزيركسوت وزارت به تن كرد ما سربه سر همدوره ايش گذاشتيم.هي مي گفتيم نونت توي روغنه ديگه . مشاورش نشي معاونش كه مي شي .اين همكاربيچاره امان هم مدام داستان معروفي را درباره ي دل نبستن به دوستان به وزارت رسيده نقل مي كرد.لابد شنيده ايد.يكي مانند اين همكارما دوستش وزير مي شود . رويش نمي شود به حضور وزير شرف ياب شود وبه نوايي برسد.براي آن كه توجه طرف را جلب كند هي مي رفت زيردرخت بسياربزرگي دركنارخياباني مي ايستاد كه وزيربسيارازآن رد مي شد.افاقه اي نكرد وسرانجام وزيرازكاربركنارشد ودست برقضادرجايي به دوست قديمي برمي خورد ومي پرسد فلاني چراهنگام وزارت به سراغ مان نيامدي تا خدمتي بكنيم.دوست قديمي مي گويد بابا من هرروز مي آمدم توي فلان خيابان زير آن درخت بزرگ مي ايستادم . وزير مي گويد كدام خيابان؟ كدام درخت؟دوست قديمي مي گويد وقتي درختي به آن بزرگي را نمي ديدي وخياباني را كه هرروز از آن مي گذشتي صدالبته مرا هم نمي ديدي.
دوران وزارت وزير تعاون شونصد باراين حكايت را شنيديم . اين اواخر كه همكارمان فقط مي گفت درخت بزرگه يادتان نرود.روزي هم كه وزيرتعاون فروافتادهمه گفتيم خوب شدنرفتي زير درخت بايستي . نمي دانم وزيرتعاون توانسته است حدنصاب كعبه نوردي اش را ازبيست بالاترببرد يا نه. دماوندنوردي راكه بعيد است.
11/05/2006
جلوه هاي اتفاق مطلق

جوان تر كه بودم پيش تاز انگلوك كردن مذهبي ها بودم.همين كه درمحفلي جايي بامذهبي جماعت سروكارپيدا مي كردم بي درنگ پايم را روي دم مذهب مي گذاشتم كه الحمدالله درازاي آن را پاياني هم نيست. هم اكنون هم كه سرحال باشم به يادروزگارجواني همان گيردادن وپاروي دم گذاري ها را انجام مي دهم. اما داستان برعكس هم شده است خواهران وبرادران دين مدارهم كه مرا مي بينند انگارتن شان بخارد شروع مي كنند به تحريك اين حقير. عجب روزگار وانفسايي شده است. چندروزپيش برادرعيال هم انگاربه جرگه ي تحريك كنندگان پيوست. مي گفت كليد يدك خودرو كسي دوسال پهلوي خودش بوديعني پهلوي برادرعيال كه مي شود خان دايي بارانك وبامدادك . مي گفت پريروزصبح بعد ازدوسال كليد را ازدرون كمد برداشت و وصل كرد به دسته كليد هاي اش .ازخانه كه بيرون رفت برخلاف هميشه كه ازروي پل سيدخندان به سوي محل كارش مي رانداين بار از زير پل رفت. انگاركسي دستش را گرفته باشد و به سوي زير پل برده باشدش .درست زيرپل بود كه آن آشنا را پس ازدو سال ديد. طرف سراغ كليد يدك را گرفت وخان دايي هم فوري از روي دست كليدخودش آن را درآورد وتحويل داد. هردوي شان ازژرفاي حكمت اوسا كريم نزديك بود روي كله اشان چغندرسبز شود. البته روي كله ي يكي شان چغندر و روي كله ي ديگري اسفناج. خان دايي به اين جاي سخنان عبرت افشان خود كه رسيد نگاهي به من انداخت وگفت راستي راستي اين جور مواقع آدم مي ماند.من هم گفتم آره خيلي ازاين جورچيزها براي آدم پيش مي آيد خودم همين الان كه داشتم مي آمدم نزديك هاي اميراتابك همين جوري نگاهي انداختم به ساعت ماشين باورت نمي شودساعت ماشين شماره ي شناس نامه خودم را نشان مي داد. خان دايي حسابي جاخورده بود.نمي دانست شوخي مي كنم يا جدي مي گويم.ديگربراي اش نگفتم كه اين جوراتفاقات را پشم بامدادك هم حساب نمي كنم.
****************
*راستي پس از مدت ها پانته آ عزيز باني خيرشدودستي به دروديواراين وبلاگ كشيديم .اگرلطف اين دوست عزيزنبودخودم به اين زودي ها به صرافت چنين كاري نمي افتادم.
11/04/2006
سروته كرباس

ازبرخي دوستان به راستي درشگفتم.هنوزيادنگرفته اند كه نگرش واكنشي را كناربگذارند.دوستي دارم فرهيخته وكتاب خوان پيش پريروزها برايم پيامك (اس ام اس)فرستادوروزتولدمحمدرضاشاه پهلوي راشادباش گفت آن هم با چه آب وتابي.فرزند پاك ايران وشاهنشاه آريامهر.روحش شاد.ايران وايراني تاابدمديون آن بزرگواراست وازاين خزعبلات.اين حضرت كلي هم ضدولايت فقيه است.درواقع ازلج ولي فقيه زيرعلم سلطنت سينه مي زند.هيچ هم متوجه نيست كه درمخالفت با سلطنت غيرمورثي دارد براي سلطنت موروثي يقه چاك مي دهد.يكي ديگرهم ازلج اسلام به زرتشتي گري مباهات مي كند.آن هم درروزگاري كه همه مي دانندآتش چيزي نيست مگراكسيداسيون پرسرعت وخورشيد هم يكي از بي شمارستارگان اين دنياي تخماتيك است.حالا يك نفربخواهد بيايد براي مساجد پيف پيف كندودريغ روزي را بخوردكه همه جاي ايران زمين به جاي مسجدآتشگاه برپاشده باشدبي گمان دچارتابيدگي مغزي ونگرش واكنشي از نوع حاد شده است.انگارموبدموبدان با آيت الله عظما تفاوت فراواني دارند وسروته يك كرباس نيستند.هرچه بيشتردارم به اين نتيجه مي رسم كه كمبودعقلانيت حادترين مشكل باشندگان ميهن آريايي اسلامي است.
پيامك روز:حضرت عيسي مسيح دربهشت برين دنبال باباش مي گشت رسيد به پيرمردي كه داشت چوب مي تراشيد.پرسيد:درزمين هم اين كاررامي كردي؟
پيرمردگفت:آري
عيسي گفت:پسرهم داشتي؟
پيرمردگفت:ازپشت خودم نبودخدابه من داداماگمش كردم .خيلي هم معروف شد.
عيسي ازته دل فرياد زد:پدرررررررررررررررررررررررررر
پيرمردهم ازته دل فريادزد:پينوكيوووووووووووووووووووووووووووووووو

بازگشت به بالا