8/18/2008
گفت و گو با اسلاوی ژیژک

مصاحبه گر: روزانا گرین استریت - مترجم: بامداد زندی
سلاوی ژیژک ۵۹ ساله درشهرلیوبلیانا واقع در کشور اسلوونی به دنیاآمده است واستاددانشگاه تحصیلات تکمیلی اروپا، مدیر بخش بین الملل موسسه ی علوم انسانی برکبک لندن و پژوهش گر ارشد موسسه ی جامعه شناسی دانشگاه لیوبلیانا است. ژیژک بیش از ٣۰ کتاب در باره ی موضوعات متنوعی چون هیچکاک، لنین و ۱۱سپتامبر نوشته است و مجری مجموعه تلویزیونی "راهنمای سینما برای گمراهان" بوده است.پرسش:شادترین اوقات تان چه هنگام بوده است؟
پاسخ :اندک دفعاتی که چشم به راه لحظه ای شادبوده ام یالحظه ای شاد را به یاد می آورده ام .اما نه درهمان لحظه ی وقوع شادی.

پرسش:بزرگ ترین ترس تان چیست؟
پاسخ :زنده شدن پس از مرگ.برای همین است که دوست دارم فوری مرابسوزانند.

پرسش:قدیمی ترین چیزی که به یادمی آورید چیست؟
پاسخ : خوشایندنیست.مادرم درحالت برهنه.
...................ادامه

بازگشت به بالا