4/30/2005
همراه با معركه گردانان انتخابات رياست جمهوري
شهردارمادلن: دست زالوصفتان را قطع مي كنم
بامدادك: اي ناقلا دستات مصنوعي بود لو نمي دادي؟!!

عالي جناب سرخ پوش:تحزب نيرومندلازمه ي دمكراسي است.
بامدادك:كارگزاران نون ات افتاد توي روغن!!دمكراسي بدبخت شدي!!

زواره اي: توان مندترين مديرهستم
بامدادك: بگو ننه جونت برات اسپنددود كنه عزيز دل برادر

محسن رضايي:اگرهاشمي بيايد،نمي روم
بامدادك: كجا؟توبغل اش؟

گردشگرنمونه(ولايتي):نگران خدشه دارشدن آزادي نباشيد
بامدادك:بيشترنگران خدشه دارشدن زرشك هستيم عزيزدل برادر!!

شهردارمادلن: انقلاب اسلامي اوج حركت انبيا است
بامدادك:انفجارنورهم بود!!درضمن شهيد قلب تاريخ است!!فكركردي فقط خودت بلدي؟!!

معين : رفراندم حق قانوني ملت است
بامدادك: نه بابا جدي مي گي؟!!!
4/29/2005
استالين زنده است!!
ديگر درباره ی ميراث خودكامگانی كه چشم ازجهان فرو بسته اند و حكومت های استبدادی شان ازميان رفته است، اما و اگری وجود ندارد. تنها اندك شمارانی ديوانه درآلمان همچنان گستاخانه ياد هيتلر را گرامی می دارند. حتی بازماندگان بی نوای خمر سرخ نيز از برگزاری آيين يادبود برای پل پت دست شسته اند. با اين همه اكنون كه روسيه به شصتمين سالگرد پيروزی بر آلمان نازی نزديك می شود نقش استالين در آن پيروزی دردسری به پاكرده است.

در واقع در اوايل سال جاری بحث درباره ی اين كه تنديسی ازاين خودكامه ی چشم از جهان فروبسته بسازند يا نه، آشوبی در مسكو به پا كرد. در كتاب فروشی های بزرگ سراسر روسيه می توان زندگی نامه های سياسی و كتاب های تاريخی فراوانی را به چشم ديد كه به استالين و روزگار وی پرداخته اند. برخی از اين كتاب ها انتقادی اند و مطالب بايگانی های تازه گشوده را به كار گرفته اند. اما اكثر اين كتاب ها و نويسندگان سيمايی نيك از استالين به دست داده اند. در واقع هم اكنون هم اگر از مردم روسيه بپرسند مهمترين افراد قرن بيستم را نام ببرند استالين همراه لنين در صدر فهرست شان جای می گيرد.

برخی دست بازماندگان حزب كمونيست را در كار می بينند، حزبی كه از آرمان های لنينيستی ديرين خوددست شسته است و امروز در پی آن است كه با معجون جادويی ملی گرايی روسي، مسحيت افراطی ارتودكس و" استالينيسم دولتي" هوادار برای خودش دست وپا كند........ادامه دراخبارروز
4/23/2005
پاپ خشمگين
مارا گمان براين بودكه تنها خودمان خشمگين مي باشيم اماانگاربايد برويم جلوي پاپ تازه لنگ بياندازيم!!!گمانم درآغازراه مي خواهد گربه كه چه عرض كنم پلنگ بيشه را دم حجله به خاك خون بكشد!!تا خيل ملحدين بي چشم وروي جهان بدانند ازاين پس با چه يلي دست به گريبان اند!!!دشمني اش با پسامدرنيسم( وارزش هاي "نسبي " اش) و مدرنيته( چشم آدرنو و هوركهايمر روشن!!!خداراچه ديدي شايد جناب پاپ سرقلم برود ورساله اي بنويسد كه پوز ديالكتيك روشنگري را به طوراساسي بزند!!) نه تنها من يكي را كشته است بلكه باعث شده است بسياري از حضرات ميهن آريايي اسلامي هم ازشادماني درپوست نگنجند!!اي والله پاپ!!كاركردن بيرون ازخانه ي زنان نيزبه مقدارفراواني جناب ايشان را عصباني كرده است(ولي اين يكي را خيلي اشتباه كرده است چون هركه با آل نسوان درافتاد ورافتاد!!) به طوري كه ازدولت ها خواسته اند كه چاره اي بيانديشند تا زنان اين همه از خانواده "غافل" نباشند.داستان پاپ خشمگين دردوران جنگ جهاني دوم نيز همچنان شنيدني است.جناب ايشان دركمال فروتني پذيرفته اند كه شاهداعزام يهوديان مجارستاني به اردوگاه هاي مرگ بوده انداما دركمال شرمندگي براي رهايي شان نه توانسته اند كاري بكنند ونه توانسته اند سخني بگويند.ايشان همچنان پافشاري مي كنندكه به زورايشان رادرسازمان جوانان هيتلري عضوانده اندوبه رغم عضويت درپدافندضدهوايي يك بارهم مرتكب شليك نشده اند!!ايشان گفته اند كه به خاطرنقص انگشتان مبارك شان ازآموزش نظامي معاف بوده اند(اين نازي ها هم عجب خنگ هاي قهاري بوده اند!!آدم آموزش نديده را مي گذارندپشت توپ ضدهوايي!!عجيب نيست كه جنگ را باختند!!!)
مريم باكره دربزرگ راه
چندروزپيش يكي ازبزرگراه هاي شهرشيكاگو درينگه ي دنيا دچارراه بندان شديدي شدآن هم به خاطر لكه اي روي ديواري دركناربزرگراه!!!اين لكه ي راه بندان آفرين به چشم جماعت راه بندان آفرين همچون تمثال مبارك مريم باكره جلوه كرده بود!!! هرچه هم مقامات راه داري برايشان روضه خواندندكه بابااين چيزي نيست جزشوره بندي معمول هرديواري دراين كره ي خاكي به خرج شان نرفت كه نرفت!!!
4/20/2005
چشم كاتوليك ها روشن
سرانجام دودسفيدازدودكش كليساي نمي دونم چي چي واتيكان بيرون آمدودل مومنان كاتوليك را روشن كرد.يكي دوهفته اي مي شدكه كاتوليك هاي جهان از رهبري نماينده ي اوساكريم دركره ي خاكي محروم بودند.پاپ جديدانتخاب شد وهمه چيز به خيرگذشت!!خداهمه نيازهاي نيازمندان را برطرف كناد!!انشالله تعالي!!!اسقف هاي واتيكان سرانجام جناب كاردينال راتزينگر را به مقام پاپي برگزيدندوامتي را ازبلاتكليفي رهاندند.پاپ جديد هم كهن سال است و78 سال ناقابل سن دارد!!(كشيش ها نيزانگارزده اند روي دست آخوندهاي خودمان ودوست ندارندزودبه لقاالله بشتابند!!حالا خوب است كه دل شان براي محبوب غش مي رود!!!)رندان مي گوينداسقف ها ازاين كه كاتوليسم درچندهفته ي اخير دركانون رسانه هاي گروهي جهان بوده است خوش خوشان شان شده است وپاپي كهنسال برگزيده اندتاچهارپنج سال ديگردوباره كانون رسانه ها بشودكاتوليسم!!الله اعلم !!گناهش به گردن گويندگان اش!!
پاپ جديدكه درسنين جواني عضوسازمان جوانان هيتلري بوده است درسخن راني اش درميدان سن پيتر خودش را كارگري ساده ومعمولي ناميد وكلي از لطف اوساكريم كه شامل حال اش شده است سپاس گزاري كرد.
پاپ جديد درسن 14 سالگي ودرسال 1941 علي رغم ميل باطني اش به جنبش جوانان نازي پيوست.هنگامي كه 16 ساله بود بازهم علي رغم ميل باطني اش درمرزاتريش – مجارستان براي تانك هاي ارتش نازي سنگرمي ساخت.بيچاره ماموربودومعذور. مانندبسياري ازهم دانشگاهي هاي خودمان كه علي رغم ميل باطني شان دراوج سركوب به انجمن هاي اسلامي وبسيج دانشگاه پيوستند!!بالاخره جوان بودندوخام!!
4/19/2005
كارگروه بهاگذاري راي
جناب حجت الاسلام مهدي كروبي دامن اضافه تو!! درگفت وگويي اعلام كرده است كه اگرخدابخواهد وبرتخت رياست جمهوري تكيه بزندبه هرنفرايراني بالاي 18 سال ماهي پنجاه هزارتومان مي دهد!!ايشان گفته اند اين پول مردم را تنبل هم بكند خيالي نيست زيرا دولت اين همه سال پول نفت را نوش جان كرد وتنبل شدكسي صداي اش درنيامد!!حالا اين به آن در!!البته جناب ايشان نگفتندكه چرا اكنون وپس ازگذرربع قرن ازانفجارنوربه فكرتقسيم پول نفت افتاده اندولي اين مردم پدرسوخته انگارمي دانندداستان برسركشاندن ملت به پاي صندوق راي است!!جناب حجت الاسلام دامن اضافه تو پس از عمري نان اين مردم را خوردن هنوزنمي دانندكه با چه ختم هاي روزگاري طرف هستند!!!
براي نمونه پس ازانتشارسخنان گهربارايشان درروزنامه ي وزين شرق ، دراداره ي خودمان ستادبحران تشكيل داديم !!!پس ازچندساعت رايزني توانستيم راهبردي دربرابر چالش آفريني جناب حجت الاسلام دامن اضافه تو،سامان بدهيم!!درواقع ما نيزايشان را باچالش هايي مواجه مي كنيم تا گمان نكند با مشتي ساده لوح طرف است.
* نخست آن كه جناب حجت الاسلام دامن اضافه تو بااين زيرلفظي اندك نبايدگمان برندكه ازحول حليم درديگ مي افتيم!!آره اخوي ما هم سرمان توي حساب است!!ما نخستين كاري كه مي كنيم انتظاركشيدن است!!ازانتظاركشيدن براي مهدي موعودطولاني تر كه نمي شود!!مي شود؟ اخوي جان به نظرما دراين مزايده كساني ديگري هم شركت خواهند كرد!!به گمان ما قيمت بالاتر مي رود.خداوكيلي بعيد است كه عالي جناب سرخ پوش روي دست شما بلند نشود!!خدا را چه ديده اي شايد ايشان گفتند250 هزارتومان نه اين چس مثقال 50 هزارتومني كه شما مي خواهيد حاتم بخشي كنيد!!دست كم برادران ارزشي كه مستضعف بازي درآورده اندقيمتي بالاترازخط رسمي فقرپيشنهادمي كنند!!
* دوم آن كه عزيزدل برادراگرآمديم وبه شما راي داديم وپس فردازيرقول تان زديدچه كسي پاسخ گوي آلايش شناس نامه هاي مان مي شود؟!! اين جوري نمي شودبايدچك بدهيد!!براي مثال نگارنده ي اين سطورخانواده اي سه نفره را مي گرداند.خودم، عيال واين مرتيكه بامدادك!!البته اين مرتيكه بامدادك كه هنوزدهانش بوي شيرمي دهد و50 هزارتومان دستش را نمي گيرد(اين مرتيكه كجا عصاي دست ما بود كه اين جا باشد!!) اما من وعيال ماهي 100 هزارتومان نصيب مان مي شود!!كه مي شود به عبارت سالي يك ميليون ودويست هزارتومان!!مدت لم دادن شما برصندلي رياست جمهوري هم كه چهارسال است پس رقم بالا را درچهار ضرب مي كنيم مي شود به عبارت چهارميليون وهشتصدهزارتومان!!آره عزيزدل برادراگريك چك روزبه اين مبلغ بنويسي، شناس نامه هاي من وعيال پس از وصول مبلغ مذكورمي شود مال شما.خودمان مي رويم المثني مي گيريم!!درواقع تمام بچه هاي اداره سراين راهبرد به اجماع رسيده ايم!!
* جناب حجت الاسلام دامن اضافه تو!!! بايددرموردجلوگيري از افزايش زادوولد هم فكري بكني عزيزدل برادر!!ملت غيورهمين جوري بدون 50 هزارتومان هم درخانه هاي شان ماشين جوجه كشي راه انداخته اند چه برسد به روزي كه توليد مثل درآمد هم داشته باشد!!
اين رئوس مطالبي بود كه دراداره درباره اشان به توافق رسيديم اما گمان نكن كه فقط همين است !!كارگروهي به نام كارگروه بهاگذاري راي تشكيل داده ايم و مي خواهيم جوانب مختلف را ازبالا وپايين وطرفين بررسي كنيم!!منتظر چالش هاي اضافي هم باش!!
4/18/2005
معيارهاي قرون وسطايي
محمد ششم پادشاه مراکش به ميمنت ختنه سوران پسرکاکل زري اش بيش از۷۰۰۰ زنداني را مورد عفو ملوکانه قرارداد.به اين مي گوينددودول پربرکت!!
بدبختي اين است که آقازاده هاي ما همگي سن خرپيره را دارند وبعيداست که ازاين خيروميمنت ها نصيب زندانيان ميهن آريايي اسلامي شود!!مگرآن که اوسا کريم لطف کندبه سران ما هم سرپيري پسرکاکل زري عنايت فرمايد!!من که ازهمين الان دست به دعا شده ام!!راستي کسي مي داند پادشاه درتبعيد ميهن آريايي اسلامي پسرختنه نکرده دارد يا نه؟!!
4/17/2005
اندرحكايت خودرومندي!!
چندشب پيش رفته بوديم ديدوبازديدعيدخانه ي پسرخاله ي گرامي درشهركرج(بعدازسيزده بدرنمي شود؟به قول آن آيت الله ماكرديم شد!!).سرراه به امام زاده ي كمونيست ها هم سري زديم.امام زاده طاهررامي گويم.اين مرتيكه را هم برديم سرمزارشاملو.هرچه مي گفتم اسمت را به ياد همين كه زيراين سنگ خوابيده است گذاشته ايم بامداد نمي فهميد. مثل خنگ ها نگاهم مي كرد.به سراغ صفرخان، مختاري ، پوينده وگلشيري هم رفتيم.
درمنزل پسرخاله بحث خوبي ها وبدي هاي خودرومندي پيش آمدمن هم كه حسابي ازدست رانندگي كلافه ام كلي براي شان منبررفتم. راستش را بخواهيد درگذشته اگرچس مثقال هم احتمال مي دادم كه ماشين چيزبدي نباشداين دوماه رانندگي درتهران، اين زباله دان جغرافياي ميهن آريايي اسلامي، هيچ شكي درموردمزخرف بودن خودرو وبه ويژه رانندگي برايم باقي نگذاشت. البته خداوكيلي ماشين مندي فايده هايي هم برايم داشته است.يكي ازبهترين فايده هاي اش هم گوش دادن به شبكه ورزش راديواست!!ديگرازدست زخم وزبان هاي عيال خلاص شده ام.پيش از ماشين مندي تنها دلخوشي تلويزيوني من يك ربع اخبارورزشي ساعت نوزده وچهل وپنج دقيقه ي تلويزيون بود.اما همين كه اخبارشروع مي شددرددل هاي عيال هم شروع مي شد!!ازاختلاف زن همسايه با جاري اش بگير تا بدبويي برنجي كه ازبقالي خريده بودم.بعد هم كه مي ديدششدانگ حواسم به اخبارورزشي است با اوقات تلخي مي گفت تو هم كه فقط اخبارورزشي گوش مي دهي!!وغرغركنان مي رفت پي كارش!!يااين كه اين مرتيكه بامدادك درست وسط اخبارورزشي يكي از اين سي دي هاي كارتون خودش را مي چپاند توي دستگاه وخداحافظ اخبارورزشي!!
الان روزها به هنگام رانندگي من هستم وشبكه ي ورزش راديو!!براي خودم توي شبكه ورزش غلت مي زنم!!البته گاهي هم ادااطوارهاي مجريان اعصابم را خردوخاكشيرمي كند!!مثل اين روزها كه بازي هاي كشورهاي اسلامي درعربستان است!!
هرباركه مي خواهند گزارش بدهندكلي احساسات مذهبي بلغورمي كنند.آخرين نمونه اش را سربازي ايران و الجزايرشنيدم.مي خواستم بدانم بازي چندچند است!!
راديو را روشن كردم.مجري اندكي حرف زدوبعدگفت كه ارتباط با عربستان برقرار شده است
مجري مستقردرميهن آريايي اسلامي: سلام حاج آقا!!خوش به سعادت تان كه گذارتان به آن سرزمين پربركت افتاده است!!ما را هم دعا كنيد!!
مجري مستقردرعربستان: همكارعزيز من همه ي شما ويكايك شنوندگان را دراين جا دعا مي كنم!!اگربدانيد چه عظمتي دارداين جا!!
مجري مستقردرميهن آريايي اسلامي:خوشا به سعادت تان!!نايب الزياره ي ما وشنوندگان عزيز باشيد!!
مجري مستقردرعربستان: همكارعزيزازدانه دانه شن هاي اين كشوربوي پيامبروائمه به مشام مي رسد.فضا ملكوتي است.آدم ابديت را حس مي كند!!
خلاصه پس از كلي فرمايش هاي معنوي سرآخرهم مجري مستقردرعربستان جانش درمي آيد ومي گويد كه دردقيقه ي فلان بازي هستيم وتيم كشورمان يك صفر جلو هست!!
هرباركه مجري مستقردرميهن آريايي اسلامي به قول خودش مي رودگزارش مجري مستقردرعربستان را داشته باشد اين خزعبلات بين شان ردوبدل مي شود!!شونصدباردرروزهم باشد اشكالي ندارد.خداراچه ديدي بعيد نيست كه وقتي مجري مستقردرعربستان به سلامتي به ميهن آريايي اسلامي برگشت بردارد ومانند آل احمد "خسي درميقات" بنويسد!!
راستي يادم رفت بگويم كه اگربامدادك درماشين باشد شبكه ي ورزش بي شبكه ورزش!!فوري مي گويد جيپسي كينگز بگذار!!گروه جيپسي كينگز مرا به ياد سرجواني مي اندازد ولي به گمانم اين مرتيكه آن قدرشنيدن اش را به ما تحميل كند كه سرآخربي زارشوم از هرچه جيپسي كينگز!!خدا به خيركند!!
4/11/2005
حيف شد!!
اين پاپ عجب گوهرنابي بود که ازکف جهانيان رفت وما نمي دانستيم!!(البته برخي رندان ازخدابي خبرمي گويندتاباشدازاين مرگ ها!!وخداکندکه سردم داران سايردين ها نيز به لقاالله بشتابند!!)راستش را بخواهيد آيين به خاک سپاري آن عزيزسفرکرده به خوبي نشان داد که مي توانست کانون وحدت جهانيان باشد(ماهپاره اين روزها پر شده است ازپاپ وازدواج شاهزاده ي انگلستان!!عيال مي گويدهمسرتازه ي شاهزاده ي انگلستان خيلي بدگل است وخاک برسرشاهزاده چارلزکه لعبتي مانند دايانا را ازکف داد!!مي گويددايانا چهره ي فوتوژنيکي داشت نه مانند اين يکي که صورتي اسب نما دارد!!!).به هرحال حيف شد که پاپ مرد ونتوانست تمام جهانيان را متحد کند!!درخاک سپاري اش از منتها اليه چپ تا منتها اليه راست حضورداشتند!!تصورش را بکنيد رفيق کبير فيدل کاستر وهم دستوردادناقوس تمام کليساهاي کوبا براي مرگ پاپ به صدادرآيد!!(کجايي همينگوي که ببيني ناقوس ها براي که به صدا درمي آيد!!).رفيق فيدل مي گويد گناه فروپاشي اردوگاه شرق رابه گردن پاپ انداختن ساده لوحي وندانم کاري است!!(کساني که کلفتي گردن براي شان ملاک است با اين حرف رفيق فيدل به شدت مخالف اند!!).جالب اين جا است که عالي جناب سرخ پوش خودمان(مال شما هست؟!!ششدانگ اش مال خودتان!!) برخلاف رفيق فيدل معتقد است که مرحوم پاپ درمبارزه باالحاد(اين واژه دل من يکي را که حسابي برده است!!) کمونيست ها نقش بسيارمهمي داشته است ومشت محکمي بردهان بي ديني کوبيده است به طوري که دوسه تا ازدندان هاي بي ديني افتاده است(يکي دررديف بالا ودوتا دررديف پايين) وپنج تا هم لق شده است!!حالا گورباباي پاپ بايد فکري به حال اين اختلاف راهبردي بين عالي جناب سرخ پوش ورفيق فيدل بکنيم!!خوب نيست که عالي جناب سرخ پوش درآستانه بازگشت به قدرت(بازگشت گودزيلا؟!!) درگيري هاي ذهني داشته باشد!!(رياست جمهوري دوباره ايشان هم به راستي شعف آوراست!!قديم قديم ها که کسب وکارروسپي گري درميهن آريايي اسلامي نظمي داشت ومانند امروزه روزنبودکه سگ صاحبش را نمي شناسدخانم رييسي وجودداشت که شغل شريف جاکشي را به عهده داشت اما گاهي وضعيت روسپيان گرامي به قدري خراب بود که مشتريان به خود خانم رييس بند مي کردند!!حالا شده است حکايت نامزدهاي کنوني وعالي جناب سرخ پوش!!!)بگذريم!!ازکجا رفتيم به کجا!!دل پرداشته باشي همين است ديگر!!راستي تا يادم نرفته بگويم که کاردينال هاي واتيکان که خودرا براي کارخطير انتخاب پاپ جديدآماده مي کنندبه اجماع فقهي رسيده اند که با رسانه ها صحبت نکنند وبه کلي دم فروبسته اند!!سابق براين سردمداران کليسا تنها دريک موردبودکه خفه خون مي گرفتند:رسوايي هاي جنسي!!انگارانتخاب پاپ هم دررده ي رسوايي هاي جنسي است!!
4/04/2005
بنازم به اين پرهيزگاري
رهبركاتوليك هاي جهان هم به نداي حق لبيك گفت وبه ملكوت اعلي پيوست.به اين ترتيب رشته ي 84 ساله باكره گي اش ازهم گسيخت!!(آره جانم مردها هم ي توانند باكره باشند!!) البته بدخواهان شايد بگويند كه جناب ايشان درخلوت با راهبه ها آن كارديگرمي كرده است يا زبانم لال با كشيشان ديگردرگيرپيوندهاي همجنس گرايانه بوده است وبه نوعي رابطه ي جنسي را تجربه كرده است!!ولي ما اصل رابربرائت مي گذاريم درست مثل اصلاح طلبان خودمان(جون عمه اشون؟!!) وادعاي پاپ را مي پذيريم كه 84 سال دست ازپاخطا نكرده است!!بنازم به اين پرهيزگاري!!84 سال حدنصاب بدي نيست ولي قبل ازاين پاپ يك پاپ ديگري هم بود كه 103 سال آزگاردست ازپا خطا نكرد!!پاپ آدريان اول!!تازه غيرازاين آدريان پنج پاپ ديگرهم حدنصاب شان از مرحوم پاپ ژان پل دوم بهتربود(پدرم به مرحوم پاپ مي گفت پاپ شيمشام شال دوم !!البته مواقعي كه سركيف بود!!) قبل از سال 972 ميلادي كه پاپ ها اجازه داشتنددست ازپاخطا كنندطولاني ترين حدنصاب 16 سال بود!!
بعيد است مرحوم پاپ درآن دنيا بتواندباحوريان وقلمان ها كاري بكندچون به هرحال جلوي چشم خدا وعيسي مسيح خجالت مي كشد(يكي نيست بگويد بنده ي خداچه خجالتي دارد اين كار؟اوساكريم وعيسي مسيح روزي ميليون ميليون جماع زمنيان را ازطريق نمايشگرهاي عرش تماشا مي كنند وكك شان هم نمي گزد!!)
حالا خداراشكركه پاپ فقط با نمودن ونموده شدن مخالف بودتصورش را بكنيد اگرريدن را هم تحريم كرده بود چه مي شد!!(مثلا مي گفت جهان عرصه ي اوسا كريم است ونبايد درآن معده را خالي كرد!!)به هرحال خدايش بيامرزداميدوارم دست كم درآن دنيا بگذاردحوريان مشت مالش بدهند!!حالا ما اين مطلب را نوشتيم نكند شب با معامله ي آخته بيايد به خواب مان!!باكسي كه 84 سال رياضت كشيده باشدحتي درخواب هم طرف شدن دل شيرمي خواهد!!به گمانم امشب تا صبح بيداربمانم بهترباشد!!
4/03/2005
مارادونا، شيفته ي چاوز
ديه گومارادونا را كه مي شناسيد؟به قول مجريان ورزشي صداسيماي ميهن آريايي اسلامي : فوق ستاره ي پيشين فوتبال آرژانتين!!من كه اسم شريف شان را مي شنوم ياد آن جوك مارادونارا ول كنيد غضنفررابگيريد مي افتم!!عيال اصلا ازجناب مارادونا خوشش نمي آيد !!دركل از عمليون بدش مي آيد!!(انگاراين بيچاره ها آدم نيستند!!)بگذريم جناب ايشان كه ازسال 2000 دركوباكنگرخورده است ولنگرانداخته است مي گويد شيفته ي هوگوچاوزرييس جمهورونزوئلا است وآمادگي دارد به مربي گري فوتبال درونزوئلا بپردازد!!جناب مارادونا براي شركت درآيين آغاز مسابقات فوتبال قهرماني جوانان آمريكاي جنوبي به ونزوئلا تشريف برده است وهمان جا بود كه مراتب سرسپردگي اش به رييس جمهورچپ گراي ونزوئلا را اعلام كرد.مارادونا درنشستي مطبوعاتي درشهرنفت خيز ماراكايبو،درباخترونزوئلا به خبرنگاران گفت:" زنده بادچاوز،زنده باد انقلاب" بعد هم خال كوبي عكس چه گوارا روي بازوي اش را به خبرنگاران نشان داد وافزود:"من هم انقلابي هستم"مارادونا شيفته ي رفيق فيدل،رييس جمهور كوبا هم هست!!دل كه نيست لامصب كاخ رياست جمهوريه!!

بازگشت به بالا