12/29/2001
هنرهای نمايشی:بابا هی گفتند آخرين فيلم استاد بيضايی آخر هرچه فيلمه!!!ناچارکفش وکلاه کرديم پاشديم رفتيم ببينيم استاد چه شاهکاری زده.اما درپايان فيلم پکرودست ازپادرازتربه خانه برگشتيم.انگاراگربرخی ها اجازه نداشته باشندفيلم بسازند هم برای خودشان بهتر است هم برای مردم بيچاره.استادچنان اصرارداردفضای نظامی دوران جنگ را با حضور چشم گير نظاميان در سطح شهر نشان دهد که کم مانده است رژه آن هارا به اتاق خواب مردم هم بکشاند(تازه استاددرمصاحبه باهمشهری گفته آن چه الان در فيلم می بينيم حداقل است و با اين حداقل سعی کرده است آن دوره را فقط يِادآوری کند!!).مژده شمسايی هم که مدام دور خودش چرخ مي زندکه لابد سينما همان تياتر است ولاغير،حتی به شيوه مليح اهالی تياتربای بای می کند لابد برای آن که آشکار شود راه کارگردانی سينما بايد از ازکارگردانی تياتربگذرد. مثل اون قديما که راه قدس از کربلا می گذشت.خدا عاقبت ما را با اين کنده های پردود به خير کند!!!حيرانم ازاين همه به به وچهچه منتقدان!!به هر حال اين فيلم نه به دانسته های من يکی چيزی افزود نه احساس را غنا بخشِدونه مرا به شگفتی واداشت.
12/25/2001
واژه ها:استادنجفی درکتاب "غلط ننويسيم" برای واژگان نادرست بسياری خون دل خورده است،يکی از آن ها هم برابرنهاد "به عنوان" برای واژه ی"as" انگليسی های مادرمرده است که اکنون در قلمرو زبان مادری ورسانه های وطنی ،خوش جولان می دهدوگمانم ويراستاران گرامی هم از کلنجاررفتن با اين مهمان ناخوانده سرخورده شده اندوگويا تن به قضاوقدرداده اند.اما به تازگی اين واژه به سروده های شاعران وطن هم راه يافته است که بسی جای خرسندی است!!داستان از اِين قرار است که "خاطره حجازی" در شعر"وکيل" ازمجموعه ی "مادرانه ها" چنين می سرايد:

"اين پنجه های سبز به عنوان درخت
از قلب تنهای خاک رستند،
که دامنش را نگه دارند."

دست مريزاد!!!

12/12/2001
شخصيت ها:سعِيد حجاريان در ديدار با دانشجويان ازيورگن هابرماس نقل قول می کند(تعبيرفاشيسم دانشجويی)،يادم می آيد که پيش از اين هم اين حضرت و اکبر گنجی از مارکس هم نقل قول هايی می کردند.اگربروبچه های چپ هم از سران مذهبی نقل قول کنند ،برای مثال آقای کشتگراز سروش حجت بياوردديگرراه گفتمان باز مي شود!!!به اين مي گويندتعامل فرهنگی ازنوع پسانوگرايی!!!!
12/09/2001
تاريخ ما:
می گويندشاه اسماعيل اول،پايه گذارصفويه،تبريزراکه گرفت دستور داددوازده تااز خوشگل ترين پسربچه های شهر را بياورند،
نخست خودش وسپس سرداران اش به آن ها تجاوز کردند.قابل توجه سلطنت طلبان وهمجنس بازان گرامی!نمی دانم دکتر شريعتی هنگامی که به تشيع صفوی می تاخت از داستان خبر داشت يا نه ،پياز داغ بدی نبود برای نوشته های اش!!!

بازگشت به بالا