4/29/2004
رییس جمهور: به صورت طبیعی یک مقدارگرانی هست ولی احساس می کنم لجام گسیختگی هایی دراین زمینه وجود دارد.باید به جیب مردم فکرکرد.
بامدادک: به دل ات بد نیار!!دستور بده مردم جیب هاشونو کوچک تر کنند(شعار:خدایا خدایا از جیب ما بکاه وبه جیب ملا افزا!!)
چه روز پرکاری داشت اوسا کریم!!!: پشت دست مان را داغ کرده بودیم که دیگردرباره ی فوتبال آن هم ازنوع دینی اش که درمیهن آریایی اسلامی رایج است نوشته ای مرتکب نشویم مگر می گذارند!!!جناب آقای علی خسروی داور بازی استقلال تهران واهواز افاضه فرموده اند که:
"نکته ی جالب دراین دیدار این بود که تماشاگران خون گرم وباشخصیت خوزستانی هردوتیم را دوست داشتندوبه هیچ وجه صحنه ی غیرورزشی رقم نزدند وهویت وشخصیت تماشاگران خوزستانی وایرانی را به نمایش گذاشتند"
ازاین سخنان گهربار به تنهایی نیزچنان بوی گند ریاکاری وخودشیفتگی ملی اسلامی بلند است که حال آدم را به هم می زند اما وقتی که کنار سخنان امیرقلعه نوعی،مربی استقلال(راستی با باخت به استقلال اهواز امیرخان ضایع شد اون هم درست وحسابی!!)بگذاری شان اسفناج هم کف کله ات سبز می شود!!قلعه نوعی درپاسخ به این پرسش که چرا منصوریان را اززمین بیرون کشیده است می گوید:
"متاسفانه بعضی ازتماشاگران اهوازدرنهایت کم لطفی اورا به باد ناسزا گرفتندوهرچه از دهان شان درآمد نثارش کردند!!"
جناب قلعه نوعی به خاطرشرمی ازلی که ازپیشانی شان هم پیدا است بهداشتی حرف زده اند ولی منظورشان مقدارکلانی فحش خواهرومادراست که می شود همان هویت وشخصیت مورد نظر جناب خسروی !!!!
روزبازی استقلال تهران واهواز اوساکریم بینوا هم خیلی سرش شلوغ بود به طوری که بسیاری از مومنان نتوانستند درآن روز با بارگاه ملکوتی تماس برقرار کنند چون اوسا کریم آنتن نمی داد!!بیچاره حق هم داشت !!به طور هم زمان باید به دعاهای هزاران تماشاگر وتماشاگرنما که رسیدگی می کرد هیچ بلکه باید به خرده فرمایش های مربیان وبازیکنان هم پاسخ می داد!!
قلعه نوعی وقتی که تیم اش باخت سرتاپا خشم گفت که:
"آن هایی را که استقلال را متهم به تبانی کردند به خدا واگذار می کنم همه اشان درآن دنیا بایدجواب گو باشند"
همین یک قلم سفارش می دانید چقدراضافه کاری برای اوسا کریم به بار می آورد؟!!باید برود از تمام کارکنان باشگاه پاس و هزارتا سردارآجرلو وخشت لو وکارکنان خبرگزاری این باشگاه فهرست تهیه کند!!سال هم که سال پاسخ گویی و سال بانک مسکن(بانک مسکن بانک پاسخ گو!!) است واگراین کاررا نمی کرد هم خودش وهم کل بارگاه ملکوتی اش ضایع می شدند!!
ازطرف دیگر به خاطر گل روی طباطبایی دروازه بان سابق استقلال هم که شده جناب اوسا کریم دست به چوب شد و قلعه نوعی را مشمول چوب نوازی بی صدا کرد!!!تا دروازه بان سابق بتواند ندا در دهد که:
"روزدوشنبه قلعه نوعی متوجه شد که چوب خدا صدا ندارد.خداجای حق نشسته است.حالا قلعه نوعی باید تقاص پس بدهد وتاوان کم لطفی به من را بدهد"
خدا وکیلی با این همه کاری که روی کول اوسا کریم است من یکی که به جایگاه ملکوتی اش دوزار هم غبطه نمی خورم!!!
4/28/2004
جنگ يعني همين!!
بامدادک ينگه دنيايي:بابايي تروريستا کيان؟
بابا بامدادينگه دنيايي:اونايي که به زور مي خوان حرفشونو به کرسي بنشونند.حتي دست به آدم کشي هم مي زنند.
بامدادک ينگه دنيايي: چرا اون وقت؟!!مرض دارن؟
بابا بامدادينگه دنيايي:سوال سختيه!!شايدبه خاطر اين که پر ازتنفر وخشم اند!!هرکس به بهانه اي.
بامدادک ينگه دنيايي: مثل عراقي ها که براي بيرون کردن سربازهاي خارجي ترور و گروگان گيري مي کنند؟!!
بابا بامدادينگه دنيايي: آي قربون پسرم برم!!درست زدي وسط خال!!تروريست ها به خاطر خواست هاي خودشان مردم بي گناه رو مي کشند!!
بامدادک ينگه دنيايي:درست مثل ارتش آمريکا که به مردم بي گناه عراق حمله کرد چون نمي گفتند جاي سلاح هاي کشتار جمعي کجاست!!
بابا بامدادينگه دنيايي: نه نه !!اومدي نسازي!!ما نيت خير داشتيم!!
بامدادک ينگه دنيايي:نيت خير؟!! اين ديگه چيه؟ بوي مذهب مي ده!!
بابا بامدادينگه دنيايي: يعني قصدخوب داشتن!!سلاح کشتارجمعي چيزخطرناکيه !! براي تمام مردم دنيا خطرناکه!!بايدنابودشان کرد!!
بامدادک ينگه دنيايي:اما بابايي از سلاح کشتار جمعي هم که خبري نبود!!
بابا بامدادينگه دنيايي:خب الان اينو فهميديم!!اون موقع که نمي دونستيم!!فکرمي کرديم سلاح کشتارجمعي رو قايم کردن!!
بامدادک ينگه دنيايي:تکليف اين همه آدم بي گناه که مردند چي ميشه؟!!
بابا بامدادينگه دنيايي:بله واقعا جاي تاسف داره!!اما مردم زيادي هم نجات پيدا کردند.صدام کرورکرور آدم مي کشت.حتي به بچه ها هم رحم نمي کرد!!
بامدادک ينگه دنيايي:مثل همون بچه اي که تلويزيون نشون داد وبمب دستشو قطع کرده بود؟!!
بابا بامدادينگه دنيايي: آره..... مثل همون.
بامدادک ينگه دنيايي:ولي اون که کار ما بود.پس رهبراي ما هم تروريست اند؟
بابا بامدادينگه دنيايي: نه خدانکنه!!تصادفي بود!!متاسفانه توي هرجنگي مردم بي گناه هم تلف مي شن!!تروخشک با هم مي سوزند!!بمب باگناه وبي گناه نمي شناسه!!کاريش نمي شه کرد!!
بامدادک ينگه دنيايي:مگه فقط سربازها نبايد باهم بجنگند ؟
بابا بامدادينگه دنيايي:درسته جنگ کار سربازها است!!اما تروريست ها که لباس نظامي نمي پوشن!!لباسشون عين لباس مردم عاديه!!به خاطر همينه که مردم عادي هم توي جنگ ازبين مي رن!!تروريست ها مقررات جنگ رو رعايت نمي کنن!!
بامدادک ينگه دنيايي:مقررات جنگ ديگه چيه؟!!
بابا بامدادينگه دنيايي:سربازها بايد لباس نظامي بپوشن.تا وقتي هم کسي به آدم حمله نکردنبايد دست به اسلحه برد.
بامدادک ينگه دنيايي:مگه عراق به ما حمله کرد؟
بابا بامدادينگه دنيايي:نه..اما بعيد نبود حمله بکنه!!ما دست پيشو گرفتيم که مبادا عراق از سلاح هاي کشتارجمعي استفاده کنه!!
بامدادک ينگه دنيايي:همون سلاح هايي که نداشتند؟پس ما مقررات جنگ رو زير پا گذاشتيم!!
بابا بامدادينگه دنيايي:از اون لحاظ بله.اما...
بامدادک ينگه دنيايي:پس عراقي ها هم حق دارندبه مقررات پقررات اعتنا نکنند!!
بابا بامدادينگه دنيايي:ما نيت مون خير بود!!
بامدادک ينگه دنيايي:ازکجا معلوم؟
بابا بامدادينگه دنيايي:رهبرامون مي گن!!اونها که دروغ نمي گن!!بايد عراق را اصلاح مي کرديم!!
بامدادک ينگه دنيايي:حالا اصلاح شد؟
بابا بامدادينگه دنيايي:گمونم آره!!البته هنوز هم مردم بي گناه تلف مي شن و اين گروگان گيري ها هم هست!!بيچاره خانواده هاي اين گروگان ها!!اما دربرابر تروريست ها هم نبايد کوتاه آمد!!
بامدادک ينگه دنيايي:اگه منو هم گروگان گرفته بودند همينو مي گفتي؟
بابا بامدادينگه دنيايي: خب آره...يعني نه!!منظورم اين که سوال سختيه!!
بامدادک ينگه دنيايي:مي ذاشتي منو هم بکشن؟
بابا بامدادينگه دنيايي:والله نمي دونم چي بگم .....
بامدادک ينگه دنيايي:اگه يه نفر مي آمد به خونه ما حمله مي کرد وتو و ماماني رو مي کشت من هم مي دونستم چي کار کنم.
بابا بامدادينگه دنيايي:چي کار مي کردي؟
بامدادک ينگه دنيايي:انتقام مي گرفتم!!هرکاري ازدستم برمي آمد مي کردم!!با هواپيما به کشورشون حمله مي کردم!!
بابا بامدادينگه دنيايي:يعني مردم بي گناه رو مي کشتي؟
بامدادک ينگه دنيايي:چاره چيه؟جنگ همينه ديگه!! نقل ونبات که پخش نمي کنن!!


رييس شوراي شهرتهران: درخدمت به مردم از هم سبقت مي گيريم
بامدادک: برمنکرش لعنت!! اما مواظب باشيد مردم را زير نگيريد!!در ضمن برادر مواظب باش دستت نره لاي در !!امسال سال پاسخ گويي است آن هم با مشت محکم نه مردم راخدمت رسيدن!!
4/27/2004
رئيس جمهور:ما به عنوان مسلمان و كساني كه داراي فرهنگ والايي هستيم بايد روي اصل عدالت پافشاري كنيم .
بامدادک: پاتونو بردارين بابا له اش کردين!!
مخ آدم سوت مي كشد!!:برپايه ي آمار رسمي، بودجه ي نظامي ايالات متحده ،رقم ناقابل۴۰۰ ميليارد دلار است که اگرهزينه هاي خرده ريز ديگري مانند هزينه ي اشغال افغانستان وعراق،برنامه هاي توليد جنگ افزارهاي هسته اي و غيره هم به آن افزوده شود اين مبلغ براي سال مالي 2004 به رقم سرسام آور 754 ميليارد دلار مي رسد كه دوبرابر توليد ناخالص ملي(جي دي پي) روسيه مي شود!!!
اگر اين پول صرف برنامه هاي فقرزدايي شود آدم خواراني مانند گروه القاعده بايد بروند غازبچرانند وكسي براي حرف هاي شان تره هم خرد نمي كند.برپايه برآورد سازمان ملل با 40 ميليارد دلار(يعني حدود 6 درصد بودجه ي نظامي ايالات متحده) مي توان امكانات بنيادي زندگي را براي تمام جهانيان فراهم ساخت.
امااگردشمن نباشد و به لطف جنگ هاي بي پايان ، يارانه هاي دولتي نصيب شركت هاي سازنده جنگ افزار وفناوري برتر نشود چگونه اين شركت ها سرپا بمانند؟ اگر هراس وتنفر نباشدچگونه اين همه آدم خوار مي توانند برجهان حكومت كنند؟

4/26/2004
رييس جمهور: شهيد مطهري شاهد اقاليم مختلف وجود ومسافر عوالم رنگارنگ معرفت وميهمان برمائده ي سماوي ومشرف به تشريف حكمت بود….آن هم نه به قصد مشاغبه ومراء وجدال واسكات خصم ، بلكه براي گسترش ميدان فهم وخردخود ومردمان ديگر.
بامدادك: خداوكيلي هركي ازاين جمله سردرآورد براي ما هم توضيح بدهد تا نادان ازدنيا نرويم!!
!!
فلسفه ي سياسي تان رابشناسيد!!: اگر دوست داريد بدانيد كه نگرش سياسي خودتان را با چه سسي مي خورند برويد به چند پرسش كوتاه درنشاني زير پاسخ دهيد:
http://www.theadvocates.org/quiz.html
خداوكيلي از استخاره و به سراغ فال گيرها رفتن بهتر است!! ما كه فهميديم چه جانوري هستيم: ليبرال چپ!!!
4/25/2004
حميدرضا جلايي پور:فكرمي كنم يك اشتباه داشتم وآن اين كه فكر مي كردم خاتمي يك خط قرمزهايي براي خودش دارد ولي درانتخابات مجلس فهميدم كه اشتباه كرده بودم.
بامدادک:بازهم نفهميدي جلا جان!!طرف خط مرز دار د اون هم ازاون پررنگ هاش!!نظام،رهبري، اسلام عزيز و الي آخر!!تو چشم بصيرت نداري!!آره داداش!!!
4/24/2004
جماران ، تگزاس پيوندتان مبارك!!:عرض كنم خدمت خوش خيالاني كه از منتهي اليه چپ تا منتهي اليه راست فراوان اند وگمان مي كنند تضادهاي ينگه دنيا با لنگه ي دنيا فوران مي كند ودراين ميان آبي براي آن ها گرم مي شوداگرهم تمديد شدن لغوتحريم هاي شيطان بزرگ عليه ي شيطان كوچك دوزاري شان را جا نيانداخته است يا آن كه براي شان مهم نيست كه ينگه ي دنيا ازپس عمليات آزادي بخش درعراق پشت دست اش را داغ كرده است كه به اين زودي ها مرتكب عمليات آزادي بخش شود نيم نگاهي به اباطيلي كه درمغز حاكمان ينگه ي دنيا مي گذرد بياندازند تا بدانند اين امام زاده شفا بده نيست كه نيست!!شرمنده ايم والله اشتراكات خيلي زياد است به اختلافات دل نبنديد.سران كنوني ينگه دنيا معتقدندهمجنس گرايي مردود است چون درتضاد است بامشيت الهي!!ماليات بردرآمد،ماليات برارث، ماليات برسودسرمايه وماليات بردرآمد شركت ها بايد برافكنده شود!!با نصب سيم خاردارهاي برق دار بايد جلوي مهاجرت را گرفت وغيره .خداوكيلي كدام كمربسته ي حلال زاده ي اوساكريم با چنين چيزهايي مخالفت مي كند؟!!شباهت ها فقط در برنامه ها خلاصه نمي شود.مباني هم چندان تفاوتي ندارد.برادران امريكايي نيز معتقدند كه وقتي شرايط مهيا شود مسيح به زمين باز مي گردد.جالب است كه يكي از اين شرايط هم ايجاد دولت اسراييل است. بعد هم اسراييل بايد قسمت اعظم خاورميانه يا به قول خودشان سرزمين هاي انجيلي را تصرف كند ومعبد سوم را درمحل كنوني مسجداقصي بسازد.دراين هنگام است كه سپاهيان ضد مسيح عليه اسراييل وارد جنگ مي شوندودرنهايت شكست مي خورند.يهوديان نيز همگي مسيحي مي شوند ومسيح به اين كره ي خاكي باز مي گردد.جالب اين جااست كه مسيحيان دوآتشه معتقدند كه پيش از آغاز نبردبزرگ تمامي مومنان راستين به ملكوت اعلي عروج مي كنند آن هم لخت مادرزاد !!!و وردل اوسا كريم جا خوش مي كنند.مخالفان شان هم طعمه ي قورباغه وملخ هاي درنده مي شوند يا سرنوشت شان به ديگ هاي آب جوش ختم مي شونديا جذام مي گيرند وزخم وزيلي مي شوند!!!
ازهمين رو مومنان راستين از هم اكنون آستين بالا زده اند كه شرايط را براي ظهور مسيح مهيا كنند!!باورنمي كنيد؟!!فقط درسال 2000 سه عدد مسيحي فرد اعلي آمريكايي به هنگام بمب گذاري در محل موعود معبد كذايي دستگيرشده اند. اين ها گمان مي كنند كه به زودي مزد تلاش هاي شان را از اوسا كريم دريافت مي كنند. شباهت اين چند فقره با همتايان اين وري شان نيز چنان نمايان است كه اگر هم گستاخي اش موجود باشدگفتن ندارد!!
شباهت ها فراوان است فقط بايد اتحادي بين دو امام زمان وپيروان شان برقرار شود تا جهان ازلوث وجود ضددين ها پاك شود!!وازآن جا كه اوسا كريم سبب ساز امور خير است به زودي زود اين سبب را هم مي سازد ساختني!!
بهزادنبوي:متاسفانه از زماني که از زندان درآمدم تا اين لحظه که خدمت شما هستم يک کتاب را تا آخرنخوانده ام.
بامدادک: آبهزاد بگو برات اسپند دود کنن مبادا چش بخوري عزيز!!!
4/22/2004
مشت نمونه ی خروار:کارنامه ی شغلی مظاهری وزیر اقتصاد میهن آریایی اسلامی که به تازگی زیرآب اش خورد به راستی خواندنی است وآینه ی تمام عیار انبوه کسانی که بر این مملکت مادر مرده حکم رانده اند.بخوانید هم برای دنیای تان خوب است هم برای آخرت تان:
عضوهیات سرپرستی کانون فکری کودکان ونوجوانان(درزمان اعلیحضرت پدرتاجدار ما) ---------> معاون استان های سازمان برنامه وبودجه ------------>سرپرست بنیادمستضعفان -------------->دبیرکل بانک مرکزی ------------------> مشاور وزیر راه ----------------> رییس فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو ---------------> معاون تولید سازمان برنامه وبودجه -------> دبیر ستاد اقتصادی سید خند ان خاتمی -------------------> وزیر اقتصاد

من یکی که از ریاست فدراسیون شنا ، شیرجه و واترپلو کف کردم!!! باتوجه به این که می گویند جناب ایشان به خاطر خبرچینی وبردن خبرهای هیات دولت برای ذوب شدگان درولایت کله ا شده است بعید نیست که بر کرسی وزارت اطلاعات تکیه بزنند. شاید هم به خاطر آن که مهندسی عمران خوانده اند جای وزیر مسکن یا راه وترابری را بگیرند!!الله اعلم!!خود اوسا کریم می داند!!!
اشغـال های دوقـلو:
گفت و گو با زيبگنيف برژينسکی
متاسفانه خطرات و همسانی های شان بسيار چشم گير است. از چشم عراقی ها، اشغال كشورشان توسط آمريكا به گونه ای فزاينده به آن چه در كرانه ی باختری و غزه می بينند شباهت دارد. از چشم فلسطينيان نيز آن چه در عراق می گذرد شبيه زندگی خودشان در دوران آريل شارون است. ازديد بسياری در خاورميانه نيز اين دو اشغال با هم درآميخته است و به كشاكشی يك كاسه تبدل شده است. شايد هر دو اين برداشت ها گزافه آميز باشد اما به هر حال بسيار تحريك كننده اند.

در قلمرو سياست، برداشت ها بخشی از واقعيت اند. نمی توان ناديده گرفت شان. ايالات متحده اگر دقت نكند دشمن اصلی كل جهان عرب و رفته رفته كل جهان اسلام انگاشته خواهد شد. چنين رويدادی هم برای خود آمريكا و هم برای اسراييل كه پشتيبان اصلی اش ايالات متحده است فاجعه آميز خواهد بود.....................

دلم برای آبهزاد می سوزدسوختنی!!: آس اصلاح طلبان آن هم ازنوع ساختارشکن شان باشی واین جوری پته ات را روی آب بریزند.با کسانی مانند شعاعیان فالوده خورده باشی وآن وقت این جوری ترکمون بزنند به سوابق مبارزاتی ات؟به سه کنج عرش اوسا کریم سوگند صورت خوشی ندارد!!نکنید ازاین کارها!!بابا این جماعت این همه درباره ی استعفا وسخنان روز استعفای آبهزاد هارت وپورت کردند اوسا کریم را خوش نمی آمد که این جورآبروی اش بریزد.ملت گمان می کردنداین سخن رانی هرچه نباشد به هرحال نوعی براندازی زیرجلکی باشد.خداوکیلی آبهزاد هم درروزاستعفا هنر اصلاح طلبان درسخن رانی ازنوع یکی بزن به نعل یکی بزن به میخ را به اوج خودرساندوبفهمی نفهمی ناراحتی خود را ازولایت وذوب شدگان درولایت درلابلای هزارتوی جملات اصلاح طلبانه اش به رخ کشید.اما صدحیف که این رییس مجلس همه چیز را خراب کرد.یکی نیست به این آخوند ساده لوح بگوید مردحسابی گیرم که یکی از جناح ذوب درولایت پا شود بگوید آبهزاد به ولایت فقیه توهین کرده است تو باید دربیایی بگویی آبهزاد ولایت فقیه را قبول دارد وخودش درخلوت انس درگوش ات گفته است که اگر افتخار عضویت مجلس خبرگان رهبری را می داشت برای انتخاب رهبری به آقا رای می داد؟ آخر ساده لوح مگر آدم می آید حرف خصوصی را درجمع جار می زند؟!!حالا نمایندگان که همه شکرخدا خودی انددست کم آن دکمه ی لامصب را می زدی که تمام خلق الله نشنوند.حالا این حرف ها رازدی به جهنم دیگر چرا ازمصداق وتبعات قبول داشتن ولایت فقیه حرف زدی وقضیه ی حکم ولایتی و جریان اصلاح قانون مطبوعات راپیش کشیدی که مزروعی هم که استاد ماله کشی است کاری از دست اش بر نیاید؟؟ به هرحال آبهزاد ضایع شد
4/17/2004
نماينده ي ولي فقيه درسپاه پاسداران: مجلس خوبي درپيش رو داريم واين مجلس مي تواند با مواضعي حکيمانه مشکلات را يک شبه حل کند.
بامدادک: حاج آقا جان !!اوسا کريم هم شش روز وقت صرف خلق دنيا کرد!!ازش ياد بگيرين عجله کار شيطونه!!

رييس شوراي سياست گزاري ائمه جمعه:روشنفکران چون به حوزه ي دين وديانت نزديک نيستند عامل بيگانه مي شوندومجلس بايد روشنفکران را به نظام وصل کنند.
بامدادک: چسب رازي حرف نداره به جان شما!!امتحان کنيد ضرر نمي کنيد
4/14/2004
انسان شايسته ي زندگي بهتري است:
دروبگاه برنامه ي توسعه ي سازمان ملل متحد به نشاني undp.org آمار غم انگيزي خواندم:
• نزديك به 800 ميليون نفر درجهان غذاي كافي ندارند وحدود 500 ميليون نفر هم دچار سوء تغذيه مزمن هستند.بيش از يك سوم كودكان جهان دچار سوء تغذيه اند.
•درجهان صنعتي بيش از 100 ميليون نفرزيرخط فقر زندگي مي كنند،بيش از 5ميليون نفر بي خانمان اند و37 ميليون نفر بي كارند.
•از 23 ميليون نفري كه درجهان دچار بيماري ايدز هستند 93 درصدشان دركشورهاي روبه توسعه به سر مي برند.
•بيش از840 ميليون نفر درجهان بي سوادند كه 538 ميليون نفرشان زن هستند
•درده سال گذشته نزديك به دوميليون كودك براثردرگيري هاي مسلحانه جان باختند.
•دركشورهاي روبه توسعه 160 ميليون كودك زير 7 سال دچار كمبود وزن هستند.
•1.2 ميليارد نفر از مردم جهان به آب آشاميدني بهداشتي دسترسي ندارند.
•سرجمع در 68 كشورجهان 110 ميليون مين خنثي نشده وجوددارد

درهمين وبگاه آمار چندش آوري هم وجوددارد:

•مجموع ثروت ده خرپول اول جهان 133 ميليارد دلار است كه 1.5 برابر كل درآمد ملي كشورهاي توسعه نيافته ي جهان است.
•با ا% كل درآمد جهان مي توان فقررانابودكرد.
•هزينه ي غذاي 9 روز سگ وگربه هاي شش كشور جهان 700 ميليون دلار است.
•هم اكنون درجهان 92 ميليارد دلار خرج هله هوله و 66 ميليون دلار خرج لوازم آرايش مي شود ونزديك به 800 ميليارد دلاردرسال 1995 خرج هزينه هاي نظامي شده است.
•هزينه ي بخشودن بدهي 20 فقيرترين كشورجهان 5.5 ميليارددلاراست كه معادل هزينه ي ساختن بازي سراي يوروديسني است.
•هزينه تامين خدمات اجتماعي براي كل فقراي جهان 80 ميليارد دلار است كه برابر با ثروت هفت ثروتمند اول جهان است.
به اين مي گويند رعايت ششدانگ شرعيات:دراخبار آمده است كه يكي از بسيجيان ذوب درولايت طالب مي شود براي صبيه ي گرامي يك فقره عروسك سارا بخرد.
وارد فروشگاه كه مي شود عروسك ساراي پشت شيشه را به فروشنده نشان مي دهد و مي پرسد:اين خواهرمون قيمتش چنده؟!!!(درضمن برادربسيجي درتمام مدت به شكم عروسك نگاه مي كرد نه به چشمش!!كراهت داردبه چشم نسوان نگريستن!!)
محمدقوچاني(سردبيرروزنامه ي شرق؟): چندي است که رييس جمهور شجاع تر شده است.ازاراده ي ناتمام اوبراي عدم برگزاري انتخابات مجلس هفتم که درگذريم....(سرمقاله ي ۲۶ فروردين)
بامدادک: لابد منظور جناب عالي از شجاعت همان سنخ شجاعتي است که درنامه ي مديرمسئول شرق به مديرنمونه ي ميهن آريايي اسلامي، قاضي مرتضوي تجلي كرد!!!
4/13/2004
آيا سوسياليسم با" ذات انسان" سازگارنيست؟:خواستاران نابودی بهره كشي، سركوب ، فقر وجنگ، اين ويژگی ها ی جامعه ی سرمايه داری نوين همواره با اين سخن مخالفان روبرومی شوند كه دگرگونی بنيادی ناممكن است زيرا با ذات انسان سازگاری ندارد.جنگ؟ جنگيدن جزو ذات انسان است. نژادپرستي؟ ترس از " غيرخودی ها" جزو ذات انسان است. سركوب زنان؟ مردان وزنان باهم " تفاوت ذاتي" دارند.

می گويندسوسياليسم هم به خاطرناسازگاری با ذات انسان امكان پذيرنيست. ادعا ی شان اين است كه انسان به طورذاتی خودخواه ، جاه طلب و تجاوزكار است. بنابراين نمی توان جامعه ای بی طبقه ومبتنی بر همكاری وبرابری ايجاد كرد.

آيا درباره ی درستی اين ادعاهای آشنادرباره ی ذات انسان شواهدی هم وجوددارد؟ .........ادامه
4/12/2004
دوست دارم ديدن را بياموزد!!: بامدادک دومين سالگرد تولدش را پشت سرگذاشت.پرچانه تر و آتشپاره تر شده است.تاکنون کوشش کرده ام که تنها ديدن وتجربه کردن را بياموزد وازاين پس هم!! نگران روزي هستم که بايد پا به مدرسه بگذارد جايي که به زور وادارش مي کنندازپنجره هايي خاص به دنيا نگاه کند و رويدادها رابزك شده و گوارش شده پيش چشمان اش مي گذارند . تا آن هنگام اگرنتواندنگاه كردن وديدن را ياد بگيرد كارش تمام است.
آموزگار هلن كلر هم مي گفت " دوست دارم ديدن را بياموزد" .آموختن چنين كاري به دختركي نابينا نبايد كارآساني باشد.اگرمي توان به دختري نابينا وناشنوا ديدن را آموخت به كودكان شنوا وبينا هم بايد بتوان آموخت.
آيت الله خزعلي : در ۱۰ سال آينده اسلام دين اول آمريكا مي شود و هم اكنون نيز ۶۲ ميليون نفر از مردم آمريكا به حضرت مهدي (عج) اعتقاد دارند.
بامدادک : خزعل جان چرا دقيق نمي گي؟!! ۱۰ سال نه و ۹ سال و۳۶۴ روز، ۶۲ ميليون نفر نه و۶۱ ميليون و۹۹۹ هزار نفر!!!
4/10/2004
سفره رابه خاطر بسپار!!:رئيس مجلس اين روزها وانمودمي کند که افسار بريده است واسرار برملا مي کنداما بيچاره انگارزبان افشاگري را بلد نيست.دلم براي اش سوخت وسخنان اخيرش را به زبان راست مسلماني ترجمه کردم.به آخوند جماعت کمک نکرده بوديم که کرديم!!پدراين دل سوزي بسوزد!!
اين هم برگردان سخنان رييس مجلس(با لحن خررنگ کن برما مگوزيد بخوانيد!!)

بسم الله رحيم!!
آيا فقط اصلاح طلب ها کون شان گهي است و جنس شان خرده شيشه دارد ورقباي شان از کون يعقوب ويوسف افتاده اند؟ به وبگاه مقدس امام زمان(مهدي دات عمرا نات کام!!) قسم فقط براي آن که مقام معظم رهبري ضايع نشود همراه با سيدخندان انتخابات مجلس را برگزارکرديم وگرنه همه مي دانيم سراسر داستان چيزي جز کس کلک بازي نيست.رهبري هر کس شعري بگويد ما هم مي پذيريم اما نه مانند شما آن قدرتابلو که اگر گفت روزشب است وشب روز است فريادبزنيم راست مي گويي !!زيرجلکي مي پذيريم!!
اول انقلاب زور مردم خيلي پرزوربودبراي آن که خرشان کنيم گفتيم شوراي نگهبان براي جلوگيري از تشکيل مجلس فرمايشي است.هدف خرکردن ملت بودچون همگان مي دانيم که اگر ملت خرنشوند چقدر تبعات اقتصادي، فرهنگي و سياسي دارد.سفره را مي گويم خودتان که مي دانيد.
اما الان مردم را به سادگي نمي شود خرکرد.براي همين ما مي خواهيم چارچوبي براي نظارت يا به بيان بهتر خرکردن تعيين شود كه يك روز آدم هايي به اتهامي رد نشوند و بعد كه شرايط زماني تغيير كرد آدم هاي ديگري به عكس آن اتهام رد شوند.اين جوري نمي شود مردم را خرکرد.مردم ختم کارندمي شود بهشان گفت کورشو يا نشنو اما نمي شود گفت نفهم چون فهميدن دست خود آدم نيست.
درزمان رهبر قبلي هم که همه مثل سگ ازاو مي ترسيديم شوراي نگهبان از تائيد انتخابات تهران و شهرستان ها خودداري كرد لذا به ناچار خودش هم وارد شد و سه نامه را به شوراي نگهبان نوشت و حتي کلي کلفت هم بارشان کرد.آن ها هم که مثل سگ ازاو مي ترسيدند گفتندحسب الامر معظم له صحت انتخابات اعلام مي شود.خيلي زبل بودندسرگين را غلتاندندبه زمين امام و معناي حرف شان اين بود كه ما قبول نداريم و چون ازايشان مثل سگ مي ترسيم تائيد مي كنيم.
درست مانند من وسيدخندان دراين دوره.البته ما مثل سگ از رهبري نمي ترسيم ومعتقديم نبايددعواکردوبايد همه باهم روي سفره بنشينيم.ما مي گوييم چون چاپيدن حق آخوندها است و چون قانون اساسي اين حق را قبول دارد كار را به موقع و طيب خاطر انجام مي دهيم و مي گوييم كار را در چارچوب قانون اساسي قبول داريم.4/07/2004
هنرمندان ذوب درولايت بشتابند!!:يکي آمده است با عکس هاي جان باختگان(شهدا؟!!) آمريکا درعراق تاکنون(علي الحساب) عکس جناب بوش ولي فقيه کره ي زمين را به صورت زير بازسازي کرده است.اگرکسي بيايد با عکس ولي فقيه ميهن آريايي اسلامي(خواه آن که به لقاالله پرتاب شده است خواه اين که ازهم آغوشي با اوساکريم تن مي زند) وعکس هاي شهداي جنگ(ببخشيد دفاع مقدس!!) ايران وعراق همين کار را بکند دست اش بازتر است چون مصالح ساختماني بيشتري دراختياردارد.گمانم حتي بتوانددرچنين شمايلي تاب طره ي ولي فقيه را نيز موبه مو دربياورد!!

عجب ناقلايي بود اين جزني!!:روزنامه ي شرق دردوشماره گفت وگوي جالب سهيل آصفي با مصطفي اسکويي از قديمي هاي تئاتر ايران راچاپ کرده است که خواندني است.يکي از پرسش وپاسخ هاي جالب اين گفت وگو هم درباره بيژن جزني است:

آصفي : به نمايش «اتللو» اشاره كرديد، تاثير اجراي اين نمايش در آن دوران با ترجمه به آذين و كارگرداني شما بر كسي پوشيده نيست، اما به فهرست بازيگران اين نمايش كه نگاه مي كردم، نام فردي بيش از همه نظرم را جلب كرد، «خانم جزني» همسر «بيژن جزني»! ارتباط زنده ياد «جزني» با گروه نمايش آناهيتا چگونه بود؟ گويا او خالق تصوير روجلد (چاپ دوم) برنامه اتللو نيز بود...

اسکويي : بله، جزني كه بعداً «سازمان فداييان خلق ايران» را پايه گذاري نمود، تا هنگام فعاليت همسرش در «آناهيتا» از دوست داران و حتي همان طور كه اشاره كرديد خالق تصوير روجلد (چاپ دوم) برنامه اتللو نيز بود. گمان مي كنم ارتباط «جزني» با آناهيتا بيشتر با انگيزه هاي سياسي صورت مي گرفت، همسرش را به «آناهيتا» فرستاده بود تا بتواند ارتباط برقرار كند. خيلي از بچه هايي كه با ما كار مي كردند، ديگر پس از مدتي خبري از آنها نمي شد؛ بعداً من فهميدم بسياري از اين افراد به سراغ جزني رفته اند، انساني بود بسيار باهوش بافراست.

گويا در خانه خود هم گروهي تشكيل داده بود. گمان مي كنم همين اقدامات و عضو گيري تشكيلاتي كه جزني از آن زمان شروع كرده بود، در پي ريزي بنيان «سازمان چريك هاي فدايي خلق ايران» نيز بي تاثير نبود.

به هر حال جزني فردي خودجوش بود، او يك ناپدري در آذربايجان داشت كه خواننده بود، سرهنگي كه بعداً از ايران فرار كرد، اما جزني زير تاثير او نيز قرار نگرفت، او همه چيز را از ابتدا با دست هاي خود بنا كرد، نماينده نسل محروم و مبارزي بود كه با كسب الهام از انقلابيون آمريكاي لاتين به تشكيل «سازمان فداييان خلق ايران» و هسته هاي مسلحانه انقلاب برخاست و ...
4/06/2004
ابراهيم حاتمي کيا: ترجيح دادم عراقي ها هميشه درسايه ها وسياهي هايي که از دور ديده مي شوند باقي بمانند وبا دوربين به آن ها نزديک نشوم چون اگرنزديک مي شدم بايد نشان مي دادم که او کيست وچرا به جنگ با من آمده واگر دلايل اين حضور را عادلانه مي گفتم شايد مجبورمي شديم که اوراببخشيم.(گفت وگو با روزنامه ي شرق)
بامدادک: آن وقت ريده مي شد به قداست جنگ يا به قول شما دفاع مقدس!!

4/05/2004
رييس مجلس:درچارچوب آرمان هاي امام ونظام جمهوري اسلامي ايران نقد هم مي کنيم. منظور ما همان امامي است که فرمود اگربه يک محکوم به اعدام يک سيلي زده شود متخلف بايد قصاص شود.
بامدادک: آخي!! بميري براي اين همه دلسوزي و دادگري!!
4/04/2004
پيوندهاي آنارشيسم وفمينيسم:دراين نوشتاركوشش بر آن است كه ديدگاه هاي آنارشيسم وفمينيسم دركنارهم بررسي شوند تا روشن شود كه ارزش ها/شيوه ها/ديدگاه هاي سياسي هركدام براي تكميل هم ديگر چه توان مندي هايي دارند.چنين كاري آسان نيست زير هر كدام ازاين نگرش ها در برگيرنده ي دسته اي گسترده از كنش ها وانديشه هاي سياسي اند. افراد بسيار گوناگوني كه جذب اين جنبش ها مي شوند اغلب درقبال بسياري از موضوعات بنيادي داراي مواضع متفاوتي هستند. جنبش آزادي زنان(فمينيسم) از دهه ي ۱۹۷۰ در رويكردش به دگرگوني هاي اجتماعي راه هاي گوناگون و پرشماري را درپيش گرفته است كه از لحاظ توان انقلابي باهم تفاوت دارند.آنارشيسم هم با آن كه درباره ي ماهيت انقلابي اش ترديدي درميان نيست لزوما نظريه ي سياسي يكپارچه اي نيست وانواع بسيار گوناگوني دارد، مانند آنارشيست سنديكاليسم، آنارشيست كمونيسم و آنارشيسم سبز.........ادامه دراخبارروز
اتوبوس از سواري بهتر است!!!:اگرهم شيرفهم باشي که بهترين وسيله براي پيمودن جاده ي کندوان هم ازلحاظ رعايت وضعيت جيب مبارک وهم از لحاظ پرهيز از پرتاب به لقاالله، اتوبوس است باز هم درروزهاي تعطيل مانند سيزده بدر وچارده بدر وغيره ناچار مي شوي به سراغ خودروهاي سواري بروي يعني درست همان بلايي که سر اين بنده سراپا تقصيرآمد.اگرراننده هم از قماش بي كله هايي باشد که مي خواهند سه سوته به تهران برسند که ديگر خربيارباقلي بار کن!!بازهم درست همان بلايي که برسر اين بنده ي سراپا تقصيرآمد.طرف انگار شگردش سبقت گرفتن بودونه تونل وپيچ حالي اش بود نه سربالايي وسرپاييني!!بامدادک که به تخم اش هم نبود هرچندگاهي شيري مي نوشيدوبعداندکي درباره ي کوه وجنگل هاي اطراف افاضاتي مي کرددرنهايت هم مثل سنگ مي افتاد روي پاي ام ومي خوابيد.عيال بينوا هم که دراين مواقع با پيش درآمد جيغي ششدانگ به رانندگان بي كله تذکرمي دهد انگار چنان ترسيده بود که زبان وجيغ اش با هم بند آمده بود.سرانجام ناچارشدم خودم دخالت کنم.راننده که تازه سرپيچي سبقت گرفته بود ونزديک بود با پيکاني که ازروبرو مي آمد شاخ به شاخ تصادف کندداشت غرغر مي کرد که «عجب آدم هايي هستند مي بينند داريم مي آييم ها تندترش مي کنند» حرف اش را قطع کردم وگفتم«مرد حسابي خلاف مي کني وسرپيچ سبقت مي گيري بعد هم غرغر مي کني؟!!» از آينه نگاه عاقل اندرسفيهي حواله كرد و بعد هم گفت«فرمايش شما متين است اما وقتي همه اين کار را مي کنند...» ديگر به حرف هاي کليشه اي اش گوش ندادم!!آدم عق اش مي گيرد.وقتي سخن که قرار است ابزار تفاهم باشد کارساز نباشد وچه بسا به سوءتفاهم دامن بزندآدم خفه بشود خيلي بهتر است!!تازه طرف تذکرم را به پشم هم حساب نکرد وتاخود تهران هيچ پيچ وتونلي را ازسبقت بي نصيب نگذاشت!!
سرآخر هم که با هزار سلام وصلوات به ام القراي ميهن آريايي اسلامي رسيديم وما را پياده کرد گفت« مي بخشيد اگر چندتا سبقت ناجور گرفتم».فحش اگر مي داد از اين حرف بهتربود!!راستي راستي دراين مرزپرگهر همه قاچاقي زنده هستيم!!

بازگشت به بالا