12/29/2004
به ياد سوزان سونتاگ:صبح ديررسيدم سرکار.به قول همکاران اداره مديرکلي آمدم سرکار.ازدرکارواردشدم ديدم همکاران گرامي دورنمايشگريکي ازرايانه ها ايستاده اند.تامراديدنديکي شان گفت کارشناس اين جورچيزا رسيد!!رفتم جلوديدم عکس سونتاگ روي صفحه است.گفتنداين کيه مرده اين همه جنجال کرده اندبرايش!!
پرسيدم:مرده؟
ديگربه حرف هاي شان گوش نمي دادم!!خيلي حيف شد!!همين چندماه پيش بودکه يکي ازمقاله هاي اش را براي وبگاه اخبارروزترجمه کرده بودم:نگاهي به زندگي ويكتورسرژ.
راستي راستي حيف شد !!ازانگشت شمارروشنفكران ينگه ي دنيابودکه سرش به تن اش مي ارزيد!!هنگامي که امام(ره) فتواي قتل سلمان رشدي بيچاره را صادرکردکسي که بيش از همه افکارعمومي جهان را عليه اين فتوا بسيج کرد سونتاگ بود.ازآن پيکارگران ضدجنگ بودکه سردمداران ايالات متحده وبه ويژه خود بوش ازدستش به تنگ آمده بودند.به گمانم ولي فقيه کره ي زمين حالا مي تواندنفسي به راحتي بکشد!!خيلي حيف شد!!!
کارلوس فوئنتس نويسنده ي سرشناس مکزيکي درباره اش گفته است:« روشنفکرديگري نمي شناسم که چون او روشن بين باشد.....بي همتا بود»

12/28/2004
داستان های دجله: گردهمايی های بزرگ و راه پيمايی های سياسی در عراق به طور معمول شكل و شمايل يك سانی دارند و از الگوهايی سرمشق می گيرند كه چندين دهه پيش رهبر معظم و حزب مقتدرش پی افكندند. گروه ها، خواه اسلام گرا يا سكولار باشند خواه سنی يا شيعه، خواه گردن كلفت های تنبان پوش يا شبه نظاميان تجهيزشده توسط ايران باشند همگی شان همان جزوه های راهنمايی را درباره ی چگونگی حزب درست كردن و برانگيختن هواداران خوانده اند كه ديگران.
سر جمع تمام اين جزوه ها را می توان در چند اصل خلاصه كرد:
نخست بايد دست كم يك عكس گنده از رهبر معظم، هر كس كه باشد صدام، چلبی يا صدر دست و پاكرد. بلندی اين عكس كه از توی چشم ترين جای ممكن آويزانش می كنند نبايد كم تر از ٣ متر باشد. در تمام طول گردهمايی هم جماعت هوادار بايد زير نگاه خيره ی اين عكس باشند.
پوسترهای ديگری هم از چهره متبسم رهبرمعظم بايد به در و ديوار زد. بهتر است كه رهبر حين لبخند زدن در حال انجام كاری هم باشد. پرچم های پارچه ای پرزرق و برقی آراسته به همان شعار های تبليغاتی قديمی بعثی ها نيز بايد از در و ديوار آويزان كرد. مشتی بچه مدرسه ای با دسته گل هايی به دست و سرود هايی به لب درباره ی عشق مردم به رهبر معظم را نيز بايد به پايكوبی روی صحنه واداشت. يك كار هم می ماند كه گمان می رود ويژگی راه پيمايی ها در خاورميانه باشد و بدون آن راه پيمايی ناقص خواهد بود: بالا رفتن كلاشينكف روی دست مشتی مردان شبه نظامی قلچماق.
چند اصل ديگر را هم برای سروسامان دادن درست و حسابی شركت كنندگان در گرد همايی بايد رعايت كرد:
اكثر حاضران بايد مردانی شكم گنده و سبيل كلفت باشند. انگار كه همه اشان دچار بيماری های گوارشی باشند. از آن جا كه زنان جنس فروترند و از چيزهايی مانند سياست و كلاشينكف سر در نمی آورند در گردهمايی ها و راه پيمايی ها نيز جايی ندارند. البته برای آن كه گردهمايی رنگ و بويی هم از نو گرايی داشته باشد بد نيست يك دوجين زن محجبه هم در گوشه ای جمع شده باشند.
حالا كه پس از ده ها سال تنها شش هفته ی ديگر قرار است انتخابات عمومی برگزار شود اكثر احزاب سياسی دست به دامن اين راه و روش ها شده اند و گاهی هم به سراغ ترفندهای تازه ای می روند. اكنون مراسم نماز جمعه يكسره به انتخابات اختصاص يافته است و مسجدهای شيعيان پر شده است از پوستر های تبليغاتي
....... ادامه در وبگاه اخبارروز

12/27/2004
شهرشهرفرنگ است: بيا تماشا کن!!درعکسي که مي بينيدسربازارتش آزادي بخش ايالات متحده گريبان تروريست خطرناک عراقي را گرفته است. خوشا به حال ملت آمريکا که چنين سربازان آزادي بخشي دارد.البته شهرفرنگ هاي ايالات متحده اين عکس را چاپ نکرده اند لابدبراي آن که مبادا ملت آمريکا فراوان دچارخوش خوشان شوددستخوش سکته ي مليح بكند.اين هم استدلالي است به هرحال!!افسوس که شهرفرنگ هاي کشورهاي عربي چنين استدلالي را پشم هم حساب نکرده اند واين عکس غرورآفرين راچاپ کرده اند.خداازسرتقصيرات شان بگذرد.آمين يا رب العالمين.

12/26/2004
هزينه هاي کريسمس : وبگاه نشريه ي ايندپندنت آمار جالبي درموردخريدهاي کريسمس درانگلستان چاپ کرده است وآمارديگري هم براي مقايسه ارائه کرده است که خواندني است:
۴.۲ ميليارد پوند: پولي که مردم انگلستان درکريسمس امسال صرف خريد لوازم آرايش کرده اند.
۴.۱۴ ميليارد پوند: بودجه انگلستان براي کمک به کشورهاي درحال توسعه ي جهان
۸۱۳ پوند: ميانگين پولي که هربزرگسال صرف جشن کريسمس مي کند(۵۵ پوند کم ترازپارسال)
۵۰ پوند: سرانه ي درآمد ساليانه ي هرنفردراتيوپي
۲۰ ميليون پوند:درآمد مارک تيلدن کارشناس روبوت ها که امسال اسباب بازي معروف روبوساپين را اختراع کرده بود.
۲۰ ميليون پوند: پولي که کشورهاي ناحيه ي صحراي افريقا هر۱۶ ساعت بابت بدهي هاي شان به کشورهاي توسعه يافته مي پردازند
خوردوخوراک:
۷۰۰۰ کالري : ميانگين انرژي مصرفي هرانگليسي درروزکريسمس
۷روز : مدتي که ۷۰۰۰ کالري يک کودک آواره در دارفور را زنده نگه مي دارد.
۱۲ پوند: ميانگين پولي که درانگلستان هر نفر خرج ناهارکريسمس مي کند.
۱۲ پوند: هزينه ي ماهانه ي هرخانواده درکشورقحطي زده ي مالاوي براي تهيه ي غلات
۴۸۸۳۲ کيلومتر: مسافتي که شام کريسمس طي مي کندتا به سرميزخانواده هاي انگليسي برسد.
۶.۵ کيلومتر: مسافتي که خانواده ها هرروز درجهان روبه توسعه مي پيمايندتابه آب برسند.
بهداشت:
۵ ميليون نفر: شمارانگليسي هاي که براثرپرخوري درايام عيددچاربيماري معده مي شوند.
۲.۱ ميليون نفر: شمارکساني که امسال درکشورهاي روبه توسعه براثر اسهال جان باختند

12/25/2004
گلي به جمال کرزاي!!: رييس جمهور افغانستان جناب حامدکرزاي دامن اضافه توسرانجام با سلام وصلوات نام وزيران هيات دولت جديد افغانستان را اعلام کرد وگويا روي نام برخي از جنگ سالاران و قاچاق چيان گرامي نيزخط قرمزکشيد!!خدا وکيلي وزارت قاچاقچي جماعت ديگرخيلي ضابلو= ضايع + تابلو است( مالکيت معنوي اين واژه هم از آن قاصدك است!!!).اما حضور سه زن درهيات دولت افغانستان از همه جالب تر است ودرواقع نخستين باراست که دراين کشوراسلامي(کاردوپنيربودن اسلام عزيز وزن جماعت که معرف حضورتان هست!!) چنين شق القمري رخ مي دهد!!يکي ازاين سه زن درفهرست ۲۵ نفري وزيران هم خانم مسعوده جلال است.همان که درانتخابات رياست جمهوري افغانستان نيز تنها زني بود که درميان ۱۷نامزدبه رقابت با کرزاي برخاست.وزارت امور زنان به مسعوده جلال رسيده است.بادا كه مشكلات نسوان دربلاداسلامي به زودي زود حل شود.آمين يا رب العالمين!!!


12/22/2004

اين عکس هم از عراق آزادشده به دست ارتش آزادي بخش ايالات متحده است!!بمب باران ارتش آزادي بخش درفلوجه بي خانمان شان کرده است. لابد با حزب بعث يا اون يارو زرقاوي ارتباط داشته اند!!الله اعلم!!
خبري ديگرازعراق آزاد شده:خبرگزاري ها گزارش داده اند که چندهمسري درعراق افزايش يافته است!!زنان چندشوهره شده اند؟اختيارداريد!!!اين كه اسلام را به خطر مي اندازد!!مردان حرم سراتشکيل مي دهند!!چه آزادي پرملاتي نصيب برادران عراقي شده است!!تاکورشودهرآن که نتواند ديد!!


اسراييل اجازه نمي دهد ازجاده ها استفاده کنند!!ازجاده هاي خودشان حق ندارنداستفاده کنند!!جالبه نه؟!!
يک خبرديگرازفلسطين- اسراييل: بانک جهاني اعلام کرده است اگرفلسطيني ها دست ازچموش بازي بردارند ۵۰۰ ميليون دلاربه کمک هاي نقدي دريافتي شان افزوده مي شود.اين بانک جهاني دردست ودل بازي به حاتم طايي گفته است زکي!!ولي سکه روي ديگري هم دارد:درصورت افزايش چموش بازي ها کمک هاي دريافتي اسراييل ۳ ميليارد دلار افزايش مي يابد!!به نظر شما کدام پيش مي بره؟۵۰۰ ميليون دلار يا ۳ ميليارد دلار؟!!
12/20/2004
صدام هم سوراخ دعا را پيداكرده است!!:هزاران عراقي درزندان هاي عراق وهزاران عرب درزندان هاي كشورهاي عربي واسراييل دارندآب خنك مي خورند وآن وقت چندتا وكيل بي كار آستين بالازده اند وبراي وكالت صدام حسين ، كافرسابق ،برادرلاحق وكافرحاضر،داوطلب شده اند .راستي راستي كه حس بشردوستي آدم عود مي كند اساسي اساسي!!!بگذريم!!همين حضرات داوطلب چندروزپيش درجمع ارباب جرايدماجراهاي هيجان انگيزديداراخيرخودباديكتاتورنگون بخت عراق رابه گوش خلق الله رساندند(تازه اين جااست كه دوزاري آدم جامي افتدكه حكمت وكالت داوطلبانه چه بوده است!!).ازجمله سخنان جالب حضرات اين بود كه روزوشب صدام درهلفدوني به قرائت قرآن سپري مي شود!!اي والله صدام!!جناب صدام گفته است كه داستان دستگيري اش درآن گودال هم دروغي است ساخته وپرداخته ي اجانب وكفار.صدام مي گويدوي را دربغداد وهنگامي كه به نمازايستاده بودودل درگرو نيايش بااوساكريم داشته است دستگير كرده اند!!!هواداران وي مي گويندطرف چنان غرق درنيايش الله بوده است كه ورودسربازان ارتش آزادي بخش ايالات متحده را متوجه نشده است!!!رندان هم مي گويند سازمان جاسوسي ينگه ي دنيا اوسا كريم را به استخدام خوددرآورده است كه طرف را سرگرم كندتاسربازان ارتش آزادي بخش از راه برسند!!ما كه بالاخره نفهميديم اوساكريم نماينده ولي فقيه دراموركائنات است يا جاسوس سازمان سيا!!شايد هم جاسوس دوجانبه باشد!!الله اعلم!!
عصرجمعه : یادش به خیر قدیم ترها عمه ها حرمتی داشتند. هرچه به این اخوی می گویم خانه ی ما که می آیی این روزنامه جاتی که می خوانی با خودت نیاور به خرجش نمی رود. جز "مخرب الاعصاب" چه می توانم بگویم که تفِ سربالا نباشد. جمعه ای آمده بودند مثلاً صله ی ارحام، روزنامه ی شرق پنجشنبه 26 آذر هم دستشان بود. پسرش پرسید "عمه جون، بدون مجامله و چشم پوشی های مصلحتی بگو می تونم شب یلدا خونتون بمونم یا نه؟" میگم "بامدادک جون مگر از عمه تا به حال دروغ شنیدی؟" میگه " نه اما بابا تو راه بلند بلند یک مطلبی می خواند از همون روزنامه که الان تو دستشه، راستش من به صداقت و صمیمیت همه ی شماها شک کردم. بابا، جونِ هرکی دوست داری دوباره بخون." اخوی چشم غره می رود ولی بامدادک به دلگرمی من وقعی نمی نهد و مدام تکرار می کند "جونِ من، جونِ مامان، خواهش می کنم. " زن دادش پادرمیانی کرد " بخون دیگه این دو خط را تموم بشه ماجرا. " اخوی زیر لب غر غری کرد و چنین خواند:
شرق: هر چند ماه و هر چند سال كه مى گذرد ظاهراً اهميت خاطرات هاشمى رفسنجانى بيشتر مى شود. او كه پس از پايان دوران رياست جمهورى اش اقدام به انتشار يادداشت هاى روزانه خود با عناوين «عبور از بحران»، «پس از بحران» و «آرامش و چالش» كرد، به تازگى مجلد تازه اى از خاطرات خود را نيز روانه بازار كتاب كرده است. در چند ماهه اخير كه برخى ديگر از سياستمداران نيز اقدام به انتشار يادداشت هاى روزانه سال ها پيش خود كرده اند، اهميت و كيفيت خاطرات هاشمى رفسنجانى بيشتر روشن مى شود. او كه تقريباً بدون مجامله و چشم پوشى هاى مصلحتى تمامى يادداشت هايش را منتشر كرده بود، كيفيت كارش قطعاً فرق مى كند با كسانى كه وقتى خاطراتشان را مى خوانيم.روشن است در زمان نگارش آنها ملاحظاتى را در نظر داشته اند و انگار خاطره مى نوشته اند تا ده سال بعد چاپ كنند (و بعضاً اين شبهه پيش مى آيد كه خاطرات را بازنويسى كرده اند). كتاب تازه اى هم كه منتشر شده و به خاطرات سال هاى ۱۳۵۷ ۱۳۵۸، و ۱۳۵۹ مربوط است، تقريباً خالى از رودربايستى هاى مرسوم است. در كتابى تصاوير و اسنادى از آيت الله موسوى اردبيلى، شهيد حجت الاسلام محمد منتظرى، آيت الله سيد كاظم شريعتمدارى، بهزاد نبوى، عباس اميرانتظام، صادق قطب زاده، ابراهيم يزدى، داريوش فروهر، احمد صدر حاج سيدجوادى و... مى خوانيم كه هر چند ممكن است بتوان به قضاوت هاى مطرح شده در كتاب انتقاداتى وارد كرد اما به هر حال در صادقانه بودن آنها كمتر مى توان ترديد كرد.
نمی دانید بامدادک چه بپٌربجٌه ای می کرد و بعد هی می گفت "عمه جون بدون مجامله بمونم یا نمونم." خون خونِ اخوی را می خورد که زن داداش گفت "ول کن این قضیه را بگو ببینیم از انتخابات چه خبر؟" اخوی هم مثل فنر از جا در رفت گفت "عصر جمعه ی ما را این مرتیکه به گه کشید. بفرما این هم خبر انتخابات:
شرق: شكاف ميان محافظه كاران و هاشمى رفسنجانى لحظه به لحظه در حال پررنگ تر شدن است.
12/18/2004
درباب اهميت عمامه سپاري!!: هفته ي پيش درخبرها آمدکه يکي از آيات عظام مجلس شوراي اسلامي که ازمشت ولگدکوبيدن بردهان استکبارخسته شده بودبراي تنوع هم که شده مي خواسته مشت محکمي بکوبدبردهان يکي ازخبرنگاران زن که بيرون بودگي زلفان اش اسلام را به خطرانداخته بود!!ناظران مي گويندايشان به ضعيفه ي مذکوره نهي ازمنکروامربه معروف کرده اند که آبجي لطف بفرما چارقدت را درست بفرما!!ضعيفه ي مذکورهم گفته اند به چشم ونوک روسري را اندکي به جلوکشيده اند اما افزوده اند که درون مجلس مي توانيد اين کارهارابکنيد با بيرونيان چه مي کنيد؟!! آخوندوالاتبارنيزکه گوياسيداولادپيغمبرتشريف دارندچنان خشمگين مي شود که عمامه ي سياه را ازسربرمي داردوبه دست بغل دستي مي سپاردوهمراه بارجزخواني به سوي ضعيفه ي گستاخ هجوم مي آورد.متاسفانه نمايندگان وخبرنگاران ديگرجلوي اش را گرفتندونگذاشتندبرگ زرين ديگر به کتاب افتخارات مجلس ميهن آريايي اسلامي افزوده شود!!خيلي حيف شد!!بااين حال خيالي نيست آنان که بايدپندبگيرندگرفتند!!آن چه بيش ازهمه اين حقير(بااجازه ي آقايان آخوندها دامن ها اضافه تو!!) راتحت تاثير هفت ريشتري قراردادسپردن عمامه به بغل دستي بود!!!اين حرکت هزارنکته داشت براي تمامي عمامه به سرهايي که مي خواهندمرتکب امربه معروف ونهي از منکرشوند!!وگرنه افتضاحي به پا مي شود که بياوببين!!خودم دردبيرستان شاهددست به يقه شدن يکي از بچه هاي لوده ي کلاس(بيچاره اخراج شد!!) و آخوندي بودم که معلم بينش ديني بود.هنوزکه هنوزاست تصويرغلت خوردن عمامه ي آن جناب ازاين سراتاق به آن سراتاق ازيادم نرفته است!!البته آن عمامه سفيد بود!!اگرآن آخوندهم پيش ازدرگيري عمامه اش را روي ميزگذاشته بوديا به دست يکي ازدانش آموزان سپرده بود آن صحنه که دست کمي ازجلوه هاي ويژه درشاهکارهاي سينمايي نداشت خلق نمي شد. به هرحال حرکت عمامه سپاري نماينده ي مجلس زورچپان بارديگرثابت کرد حتي آخوندها نيزپيشرفت مي کنند.سختي همين صدسال اول است!!اوسا کريم به همه ي ما صبربدهد!!
12/15/2004
رويای من اين است(سخن رانی ژاك دريدا در پنجاهمين سالگرد انتشار لوموند ديپلماتيك):مايه ی خرسندی است كه لوموند ديپلماتيك در۵٠ ساله گی اش، جهانی تر از هميشه مرجعی مهم برای جنبش های اجتماعی گرد آمده زير پرچم پيكار با جهانی سازی است. نه آن كه انقلابی بزرگ در كار ريشه كنی مراكز قدرتی باشد كه پيروزمندانه از جنگ سرد سر بر آوردند (همه ی آن مراكزی كه گزين واژه هايی شوم چون IMF ،OECDو WTOنماينده ی آن ها است). اما فشار جنبش ضد جهانی سازی و مردم عادی جهان دمی از تضعيف اين نهادها بازنمی ماند و به اصلاح وادارشان می كند.هم اكنون نيز اين پديده آغازشده است. نهاد هايی كه پيروزمندان جنگ جهانی دوم برپا كردند يعنی سازمان ملل و شورای امنيت نيز چاره ای جز تن داد به اصلاح ندارند......... ادامه

12/14/2004
احمدتوكلي(نماينده ي مجلس زورچپان):درموردانتخابات آينده ي رياست جمهوري به هيچ وجه نگران نيستم چون درانتخابات نتيجه را خدا تعيين مي كند.
بامدادك:دانش مند!! اوساكريم كه نماينده ي ولي فقيه دركائناته نه انتخابات!!اشتباه نكن!!
12/13/2004
روزي ۲ دلار!!:نيمي ازدوميلياردوهشتصدميليونکارگري که درجهان وجوددارد شغل هايي وبال گردن شان است که چاره اي جز ول کردن شان ندارند و خانواده هاي شان باروزي کم تر از ۲ دلار سرمي کنند.کم ترين اميدي هم به بهبوديافتن اين اوضاع نيست.اين مطلبي است که درتازه ترين گزارش سازمان بين المللي کار آمده است.برپايه ي تازه ترين گزارش اين سازمان، حقوق يک ميليارد وچهارصدميليونکارگردرجهان کم تراز ۲ دلار درروز است و ۵۵۰ ميليون کارگر هم با کم تر از يک دلار درروز گذران مي کنند.دودلار مي شود قيمت يک نسخه نشريه ي وزين تايمزمالي که ازقضا اين خبررا هم چاپ کرده است!!!
خداوکيلي دنياي گندي است هرجور شده بايد اين اوضاع را عوض کرد!!

بانوان گرامي قدرآخوندهاي ميهن آريايي اسلامي رابدانيد!!!: درشماره ي ۹ دسامبر روزنامه ي کويتي القبس روايت کرده اند که دوفقره آخوند سعودي به نام هاي عثمان الخميس و سعد الغمدي (نمي دونم شايد هم با قاف باشه!!الله اعلم!!) فتوايي مرتکب شده اندواستفاده از اينترنت را براي زنان حرام اعلام کرده اند!!به نظرآيات اعظام مذکوررفتن به اينترنت براي زنان جايزنيست مگرآن که مردي ازمحارم شان درکنارشان باشد!!!
خداوکيلي زنان ميهن آريايي اسلامي روزي صدهزارباربايدبه درگاه اوسا کريم شکرگزاري کنند که گيرآخوندهاي خوش خيمي مانند آخوندهاي ميهن آريايي اسلامي افتاده اند !!!براي خوش خيم کردن آخوندهاي بدخيم عربستان هم خوب است يک دوجين روشنفکرهاي ديني خودمان را بفرستيم تابراي شان روضه بخوانند بلکه ازخرشيطان پياده شوندونسوان بي نواي عربستاني را ازنعمات امام زاده اينترنت محروم نکنند.اوسا کريم همه ي ما را به راه راست هدايت کناد!!انشالله تعالي!!!
12/12/2004
اوسا کريم وپدرآسماني!!:جناب باب وودوارد درکتابش به نام«طرح حمله» گفت وگوي جالبي با جناب جرج بوش را نقل قول مي کند که البته راست ودروغ اش به گردن خودش!!(هوادران ولي فقيه ي کره ي زمين نيايند گريبان من يک لا قباي بي نوارابگيرند!!).
مصاحبه گر ازجناب رييس جمهور مي پرسند: آيا پيش از حمله به عراق با پدرتان مشورت کرديد؟
جناب بوش هم پاسخ مي دهند: نه خير ترجيح دادم با«پدرآسماني» مشورت کنم!!
پ ن : يکي بيايد دست اين پدرآسماني و اوساکريم خودمان را توي دست هم بگذارد بلکه آن ديواربلند بي اعتمادي مورد نظررييس جمهورميهن آريايي اسلامي فروبريزد!!
صدرحمت به ميهن آريايي اسلامي!!: راويان اخبارمي گويند درعربستان براي « پاسداري از ارزش ها وفرهنگ اسلامي»(اي جان هرچه مسلمان است به قربان اين ارزش ها!!) نزديک به ۴۰۰۰۰۰ وبگاه ( به قول علما وب سايت) را فيلترگذاري( به قول علما وايضآ وزير محترم مخابرات : فيلترينگ!!) کرده اند.حتي به وبگاه هاي بين المللي مانند ياهو هم رحم نکرده اند بي انصاف ها!!!وبگاه هاي پزشکي هم مشمول بزرگواري هاي اسلام ناب محمدي قرار گرفته است چون سرشارازواژه هاي اسلام برافکني مثل « پستان» ؛« سينه» وغيره است گيرم که درمتني پزشکي!!!
بابا گلي به جمال سردمداران ميهن آريايي اسلامي!!به شرطي که برادران وخواهران متصدي آفتابه ي فيلترگذاري لطف کنند بچه هاي خودشان را سرآفتابه ي فيلترگذاري نياورند!!به جان شما نباشد به جان خودم پريروزا رفتم توي امام زاده گوگل که حاجت بگيرم ديدم هرچه که رديف کرده است روي شان با موشي( به قول علما ماوس) تلنگر مي زني( به قول علما کليک مي کني!!) همان جمله آفتابه اي پديدارمي شود: «مشترک گرامي دسترسي به اين سايت امکان پذير نميباشد».حتي اگروبگاه آقا را با امام زاده گوگل پيداکنيدسرآخربه همين جمله ي آفتابه اي مي رسيد!!به نظرم درچنين روزهايي متصديان عزيز، بچه هاي خودشان را سرآفتابه مي آورندولابديکي شان مانند اين مرتيکه بامدادک خرابکار است وبا آفتابه ي مقدس ور مي رود!!الله اعلم!!

12/11/2004
سيد هادي خامنه اي : امام(ره) هيچ گونه موضع گيري رسمي عليه جناح مقابل نمي كرد وهمه رابرسرسفره ي انقلاب دعوت مي كرد.
بامدادك: سفره رو گل گفتي اما گاهي بوي كباب مال خرداغ كردنه!!باورنداري بروازاخوي بپرس!!!
12/07/2004
داداش ممد ضايع شد!!!:گوشي را كه برداشتم صداي اش را شناختم گفتم : به به خانم ... طاعات وعبادات تان قبول!!!زد زير خنده .خنده اش كه تمام شد شروع كرد به صحبت.ازپشت تلفن هم معلوم بود كه خيلي هيجان زده است!!چون خبرنگار حوزه ي سياسي روزنامه اشان بودازاول مراسم ديدارسيدخندان با دانشجويان درتالارحاضربود!!باهيجان مي گفت كه همه چيزرا واو به واو نوشته است اما بعيد مي داند كه درروزنامه اشان چاپ شود!!مي گفت همين كه شروع كردندبه هو كردن سيد خندان، به ياد من افتاده است!!گفتم: حالاچرا من؟!!!خنديد.مي گفت طرف را آن قدر هو كردند كه حسابي از كوره دررفته بودوسرانجام هم به دانشجويان توپيد: آدم باشيد!!وگرنه مي دهم بندازندتان بيرون!!!
مي گفت براي نخستين بارمحافظانش دانشجويان را به باد كتك گرفتند!!مي گفت از ديدن سروكله ي خون آلود دانشجويان حسابي دلش گرفت!!
مي گفت محافظ شيك وپيك سيدخندان،همان كه تيپ چرمي مي زندازهمه بيشتردستپاچه شده بود!!شروشر ازسر ورويش عرق مي ريخت!!
ازشعارها هم گفت از شعارهايي كه دل آدم را خنك مي كند.
توپ ، تانک بسیجی دیگر اثر ندارد(درپاسخ به نماينده ي بسيجيان كه درباره ي مظلوميت بسيجيان زرزر مي كرد)
بسه دروغ بسه دروغ(درپاسخ به خالي بندي هاي پايان ناپذيردكورخندان)
مجلس فرمایشی انحلال انحلال
خاتمی خجالت، خجالت
خاتمی پینوشه، رای ما كوفتت بشه
هاشمي پینوشه، ايران شيلي نمي شه!!
دانشجو بیدار است، از خاتمی بیزار است
خاتمی بسیجی پیوندتان مبارك

ازپررويي دكورخندان هم گفت.مي گفت نزديكي آن ها ايستاده بود ومي شنيد كه وقتي به محافظانش گفت مي خواهد درون دانشجويان برودگفتند بي خيال اين توبميري از آن تو بميري ها نيست!!!
سرآخر هم گفت مي دانم گزارشم را چاپ نمي كنند اما مي آرم دست كم تو بخواني دلم نسوزه!!!
12/05/2004
كون بزرگان شوخي بردار نيست!!: ستوان ابوالحسن ثقفي دوست ناصرفخرآرايي (كسي كه به محمدرضاشاه در15 بهمن 1327 تيرانداز ي كرد) ودرضمن صاحب خانه ي او نيز بود. يعني خانه ي ثقفي دراختيارناصربودولي از وي اجاره نمي گرفت.بعدازترور، هنگامي كه خانه ي ناصر را بازرسي مي كردند نامه اي ازثقفي خطاب به ناصريافتند كه درآن تعلل وي درپاسخ به نامه ها را شماتت كرده بود ونوشته بود " مثل اين كه ازكون رضا شاه افتاده اي".همين يك جمله سبب شد وي را دستگيركنندوانگار 6 ماه آب خنك خورد بابت اين گستاخي!!(نقل آزاد از پنج گلوله براي شاه ، گفت وشنود محمود تربتي سنجابي با عبدالله ارگاني)
خلاصه مواظب باشيد هنوز هم كون بزرگان شوخي بردار نيست!!!
12/04/2004
عجب كاربردهايي داشت و ما نمي دانستيم!!! : بسياري از كاربردهايي تلفن همراه را ديده ام ومي دانم اگرضريب نفوذ تلفن همراه بالاتربرود زنگ درخانه ها ديگركاربردي نخواهد داشت ونسل آن منقرض مي شود.اين جوان هاي نازنين را كه ديده ايدهمه اشان مي آينددم درخانه رفيق يا رفيقه اشان وازهمان جا الهي به اميد تو به طرف زنگ مي زنند كه خودش را برساند.ازاين كاربردها فراوان است اما چندروزپيش كه رفته بودم ولايت كاربردي از تلفن همراه ديدم كه فيوزپراندم اساسي.ولايت كه بروم محال است به امام زاده ام سري نزنم!!بي بي حوريه ؟!! نه عزيز من موج شكن انزلي را مي گويم!!چه شب باشد چه روز، چه باران دم اسبي يك نفس ببارد كه باران هاي ماكوندو ي صدسال تنهايي ماركز بايد جلوي اش لنگ بياندازد!!اين بار هم به ياد بچگي با عم پسر جان(پسرعمه!!) رفتيم سرموج شكن(به قول گيلك ها "مل سر"). هوا تاريك تاريك بودوبادي هم مي وزيدكه تا مغز استخوان رخنه مي كرد.تا برسيم سرموج شكن از اين دروآن درحرف زديم ازخاطرات مشترك بچگي روي همين مل!!بعدش هم جاي تان خالي باقلي پخته، چاي قند پهلو وقليان!!سرآخرهم رفتيم روي سنگ هاي پامرغي كه راستي راستي شكل پاي مرغ هستند تا براي آخرين بار به دريا ولنج هايي نگاه كنم كه داشتند به بندربرمي گشتند!!(شايدبراي دفعه ي ديگرعمرمان به دنيا نبود!!ازاين اوساكريم هرچي بگي برمياد!!)همين جا بود كه كاربرد جديد تلفن همراه را ديدم!!يكي از همشهري هاي موفرفري(ازآن فرهاي ريزريز) با كاپشن خلباني به تن وشلوارشش جيب به پا، داشت با تلفن همراه حرف مي زد: خبري نيه آباي....
كمي به حرف اش گوش دادم ديدم دارد به صيادي دردرون دريا خط مي دهد كه از نيروهاي حراست خبري نيست ومي توانند به كنارساحل بيايند!!
به جان شما نباشد به جان خودم تا يك باركناردريا كشيك نداده باشيد درك نمي كنيد كه تلفن همراه چه آسان كرده است كارصيادان قاچاق را!!!من كه ماهيگيرزاده هستم وتمامي تابستان هاي نوجواني ام را كنارساحل كشيك مي دادم تا مبادا ماموران حراست از دريا به هنگام كنارآمدن قايق سرنرسندوپدرم را با باراوزون برون نگيرند مي دانم تلفن همراه براي بپاهاي امروزكاررا چه آسان كرده است!!!موقع جواني ما چاره اي جزعلامت داد با دود نبودعين سرخ پوست ها!!ياكلك هاي ديگري مثل بازگذاشتن دروازه وآفتابي نشدن دركناردرياوغيره.اما اين ها كجا وتلفن همراه كجا!! اي والله به ماهي گيران درياي خزر!!!

چرا تلخ ترين خاطرات شيلی به يادم آمده است؟: در گذر سه سال گذشته،ذهنم هر روز باديدن واكنش آمريكايی ها دربرابروحشتی كه در١١ سپتامبر بی خبر برسرشان هوارشدجولانگاه تلخ ترين خاطرات شيلی و حكومت خودكامگی شيلی بوده است. چه همسانی های هراس انگيزي!! همان ادا واصول ميهن پرستانه، همان بسيج كردن اجتماع وهمان انگ خائن زدن ماشين وار به هرآن كه جرات كوچك ترين انتقادی را داشته باشد.آری پيش ازاين ديده بودم كه بگويند"هرآن كه با ما نيست برما است". چه بسيارديده بودم كه درشيپورامنيت ملی دميده اند تا تمام افراط كاری های شان برای دست يافتن به دشمنی گريزپا را توجيه كنند.
چه كسی گمان می برد كه درايالات متحده، كشوری كه قوه ی قضاييه اش مستقل است شبانه بريزند وهزاران نفررادستگيركنند، بسياری را تنها به خاطر مسلمان يا خارجی بودن، بی آن كه خبری از محاكمه باشد وبی آن كه حتی دستگيری شان رااعلام كنند؟ چه كسی يارای آن را داشت كه بگويد درآمريكا هم عده ای " ناپديد" می شوند؟ تازه بگويند كه شكنجه هم راه مشروعی است برای حفاظت ازجامعه ای كه به خطرافتاده است ،درافغانستان وگوانتانامو به آن متوسل شوندوكاربه جايی بكشدكه ازشكنجه گری های شان درعراق آن عكس های نفرت انگيزراببينيم.آری دوباره همان داستان است.پژواك های غمبار سرزمين من شيلی به گوش می رسد.
شايدازهمه بدترافول رويكرد اخلاقی درآمريكا باشد.انگاراكثرمردم به رنج ودردديگران بی اعتنا شده اند.بابی خيالی تمام پذيرفته اندكه"خسارت های غيرنظامي" پيامد بی چون وچرای جنگ عليه ی "تروريسم " است.بی آن كه انديشه وبازانديشی كنندازدشمن اهريمنی ساخته اند كه درهمه جا حضورداردوبايد نابودش كرد.درواقع ذره ای هم زحمت فكركردن به خودنمی دهند. ازحملات جنايت كارانه ی تروريست ها به نيويورك وواشنگتن بسيار هراس انگيزتراين بودكه دريابی آگوستو پينوشه ، فرمانروای خودكامه ی شيلی آن چنان كه می پنداشتی به گذشته ها نپيوسته است، هنوزسرمشقی آسان ياب است، كابوسی است كه هنوزمی تواند جولان بدهد واگرهشيارنباشيم جان می گيرد................. ادامه


بازگشت به بالا