5/31/2004
مذهب وسرکوب: اين عنوان مطلبي است که درشماره ي ديروز واشنگتن پست چاپ شدوما هم که هرجا کلفتي بارمذهب کنند فوري شست مان خبردارمي شود ومي رويم سراغ اش، سراغ اين مطلب هم رفتيم!!داستان ازاين قرار است كه بابايي به نام يوري سامودوروف كه برموزه ي ساخاروف مسكو رياست مي كندبه خاطر توهين به مسحييت به پنج سال زندان محكوم شده است.جناب ايشان جسارت كرده بودند نمايشگاهي به نام "مراقب باشيد!خطرمذهب" درموزه ي نامبرده برگزار كرده بودكه انصارمسيح كن فيكون اش كردند.خداوكيلي حق هم داشتند!!خودتان قضاوت كنيد وقتي يكي از تابلوهاي اين نمايشگاه تبليغ كوكاكولا توسط مسيح باشد وجناب مسيح كوكاكولا دردست بگويد" كوكاكولا: خون من است" يا يكي ديگرازآثار نمايشگاه كليسايي ساخته شده از بطري هاي ودكا باشدشما هم اگرذوب درولايت مسيح باشيد عصباني نمي شويد؟!!!مثل اين مي ماندكه يكي درميهن آريايي اسلامي خودمان بيايد با بطري ودكا كه جاي خود داردبا شيشه ي ماالشعير مسجددرست كند يا بيايد براي تبليغ پپسي كولا پوستر بزند كه "دركرب وبلا آب نبود پپسي كولا بود شيشه اش سفيد خودش سياه بود!!".
همان طور كه اين جا آخوندها بي كارنمي نشينند آن جا هم كشيش ها بي كارننشستند.كاربه مجلس نمايندگان وصدورحكم تحقيق وتفحص كشيد.انجمن تحقيقي از مورخان هنر رفتند به بررسي نمايشگاه وسرآخرگفتند نمايشگاه اشكالي نداشته است.اما كورخوانده بودنددين مداران دوباره دادوفرياد به راه انداختندانجمن ديگري متشكل از يك جامعه شناس ويك روان شناس دست به كار شد وحكم مطلوب دين داران صادرشد.حكم اين بود كه نمايشگاه احساسات دين مداران را جريحه داركرده است.
طفلك سامودوروف با آن كه مي تواند فرجام خواهي كندحسابي جا خورده است.شايداگرمي دانست كه درميهن آريايي اسلامي چه بلايي سرامثال او مي آورند اين قدرجا نمي خورد!!
5/30/2004
ناصرزرافشان(وكيل زنداني خانواده ي قربانيان قتل هاي زنجيره اي):اگرمرز،وطن ومليت فقط ضابطه هايي باشند كه تنها محدوده ي قلمروسركوب وچپاول يك نظام استبدادي خودي را مشخص سازند آن گاه ديگرچنين تفكيكي اعتبارندارد.
بامدادك:اختيارداري !!وطن هرگه كاري كه توي اش بكنند بالاخره وطن است!!!
پيام بامدادک به مناسبت آغازبه كار مجلس هفتم

سپاس، اوساکريم عزيز و حكيم را كه بار ديگر اقليتي ازملت ايران را سربلند و پيروز ساخت و با رأي دشمن شکن آنان، فيل هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي را هواکرد.
سلام اوساکريم بر تمام پيامبران وامامان ريز ودرشت تاريخ ‌، درهم و از دم كه همواره دلخوشكنك توده هاي مردم اند. درود بر روان تمام كساني كه آرتال پارتال كرده اند و به لقاالله پرتاب يا ارسال شده اند.وظيفه خود مي‌دانم كه بنده نوازي اوسا كريم را در برپايي بهنگام مجلس و حضور پرشور اقليت ذوب شدگان ولايتي در انتخابات اول اسفندرا از فيه خالدون دل شكر گويم. پيروزي بر توطئه پيچيده و استكباري «تأخير مجلس» كه ازبان سيدخندان بيان شد به راستي فراموش نشدني و مايه ي انبساط خاطر است كه جز با تفضل ويژه اوساكريم به دست نيامد. همچنين از يكايك بي عرضه گي هايي كه در مجلس ششم با نيت خدمت به مردم انجام يافته تشكر مي كنم و به ويژه‌ از افسارگسيلي هاي خررنگ كن جناب آقاي كروبي رياست محترم مجلس ششم صميمانه قدرداني مي كنم.
اكنون كه با چس مثقال راي اقليت در انتخاباتي تابلو،تخمي وآبكي درمجلس جاخوش كرده ايد و بر خرمراد سوارشده ايدلازم مي‌دانم ياسين هايي به گوش تان بخوانم:
1- نمايندگي يعني خدمت رساني به مردم. نمك نشناسي نكنيد وتا مي توانيد به خدمت مردم برسيد.
2-شما مردم گزيده هستيدهمان مردمي كه نظام اسلامي و ارزش‌هاي والاي آن به پشم شان هم نيست. تعهدي كه از اين گزيده گي بر ذمه شما است، همانا حال گيري ازاين بي چشم وروهايي است كه فقط بلدندبگزند.
3- سرسفره براي همه اتان جا هست مثل نديدبديدها به سروكول هم نزنيدتاهمبستگي گوزمال نشود.
4- مردم اگر گرفتار بيكاري، فساد مالي، محروميت ، تورم و گراني نباشندكون مبارك تان براين صندلي هاي نرم جايي نخواهد داشت پس تا مي توانيد براي شان گرفتاري درست كنيد.
5-درويش نمايي ، خودرا اهل صرفه جويي و دست پاك نشان دادن بهترين ابزارخركردن است گيرم كه به تازگي ها رنگ اين حنا به مقدارزيادي بربادرفته باشد.درخلوت هرغلطي مي كنيد بكنيدولي درظاهراز پرهيز وساده زيستي تا مي توانيد كم نگذاريد.
6- به اقليت هاي قومي و ديني رو ندهيدچون ازقديم گفته اند به مرده اگرروبدهيد مي گويد من شهيدم!!
7-پاراازگليم تان درازترنكنيد ومانند نمايندگان قبلي دچارتوهم استقلال نشويد كه اگرشخص آقا خودش دم تان را نچيندفقهاي شوراي نگهبان ومجمع تشخيص كه نمرده اند!!8- با دولت وقوه ي قضاييه سرشاخ نشويد شكم تان چاه ويل هم كه باشددور اين سفره براي همه اتان جا هست !!تعامل وتفاهم كنيد.

توفيق يكايك شما را از اوساكريم مسألت مي‌كنم.

5/29/2004
ياد خدا وتوپ هفت لا!!:زمين لرزه ي ديروز براي هيچ کس خير نداشت براي بچه ها وبه ويژه بامدادک خيرداشت!!ديروزدوباره انگارسيزده به در به تهران برگشته بودوملت همگي توي پارک ها جمع شده بودند!!ما هم به حکم عيال وهمشيره راهي پارک ها شده بوديم.لحظه ي واقعه هم مهمان همشيره بوديم.هنگامي که لرزش آغازشداولين کاري که کردم پريدم اين مرتيکه را گرفتم بغلم وبعد همگي رفتيم زيردرگاه اتاق.درطبقه چهارم که باشي بيشترازاين مي توان کاري کرد؟پس ازچندثانيه اي که درارکسترهمنوايي جيغ هاي عيال و همشيره گذشت(با اجازه ي رضا قاسمي عزيز!!) واوضاع به حالت اول برگشت فوري ازراه پله سرازير شديم.اين مرتيکه هم هي مي پرسيد چي شد؟چي شد؟ کله امان را برد!!بيرون هم صحراي محشر بود همه ريخته بودندبيرون.رنگ به چهره ها نبود.اين آغاز داستان پارک نوردي مان بود.درميان پارک نوردي هم يک بارسري به منزل زديم و جعبه ي ليچار ضرغامي را بازکرديم ببينيم چه خبر است. گوينده مي گفت هرچه سعي مي کنيم که با مرکزژئوفيزيک تماس بگيريم نمي شود!!!بعد هم گفت بايادخدا همه مشکلات حل مي شود.رفتيم مغازه ي سرکوچه يک کيلو يادخدا بخريم بلکه مشکلات مان حل بشود.گفتيم هرچه پول اش باشد مي دهيم.تمام کرده بود.خواستيم براي اين مرتيکه بامدادک توپ هفت لا بخريم که عيش پارک نوردي اش تکميل شود گفت آن هم تمام شده است.هرمغازه اي رفتيم نه ياد خدا داشت نه توپ هفت لا!!همه تمام کرده بودند!!
راستي ديروز عزاي عمومي اعلام شده توسط حضرات با روزتولد يکي از امامان ريزودرشت قاطي پاتي شده بود!!جعبه ليچار درست وحسابي گه گيجه گرفته بود.يک کانال را مي گرفتي آواي غم انباشته ي قرآن پرتاب ات مي کرد به غروب هاي پرملال مجالس ختم کودکي ،يک کانال ديگر راکه مي گرفتي دمبل ديبوي آب دوغ خياري مولودي هاي دوزاري روي سرت خراب مي شد!!!اي بابا ،عوام هم که مي خواهند جشني پشني بگيرند نگاهي به تقويم مي اندازند که مبادا باوفات يکي ازآن ريزودرشت ها تقاطع داشته باشد!! الله اعلم آدم که نمي داند شايد از اثرات مواد مرغوب ووافورخوش نوا باشد!!!
5/26/2004
اندرحکمت آن گاز : گازي که يکي از آخوندهاي بلندپايه نثاريکي از اصلاح طلبان کرده است گمانه زني هاي فراواني درميهن آريايي اسلامي برانگيخته است !! همه مانده اند که حکمت اين گاز چه بوده است.قاضي مملکت باشي و براي گوش مالي دادن رقيب به ابزاري متوسل شوي که فقط کودکان به آن متوسل مي شوند.حتي بامدادک هم وقتي مي خواهد محبت خود را نثار کسي کند گازش مي گيرد نه براي گو ش مالي دادن!!(شانه هاي خودم بارها آماج اين محبت پراکني بوده است!!) نه بابا ايشان قصد گوش مالي دادن نداشت وگرنه کرباسچي که بيشتر حرص اش را درآورد چرادردادگاه کرباسچي ازدندان درماني استفاده نکرد.ازآن مهم تر گزارشي هم از گازگرفتگي(منظورم دندان گرفتگي است!!) روي بدن جان باختگان قتل هاي زنجيره اي مشاهده نشده است!!( چه ربطي دارد؟خودم هم نمي دانم!!) به هرحال گازگرفتن خشم انگيخته درسوابق اين آدم وجود ندارد.کلاه خودتان را قاضي کنيد کسي که به راحتي مي تواند آدم بفرستدچندتا ضربه ي ميله گرد بخوابانندروي گردن طرف چرا بايد گاز بگيرد؟!!پس داستان چيز ديگري است!!چندان هم حدس زدن اش دشوار نيست !!قضيه به فيلم مارمولک مربوط مي شود!!اين فيلم با مارمولک خواندن قشري که ازقديم تمساح نمادشان بوده است هم به لحاظ تمساح وار اشک ريختن وهم به لحاظ تمساح واردريدن وبلعيدن!!درواقع خشم شان را برانگيخت برانگيختني!!اين گاز هم نوعي جبران مافات بوده است!!(قابل توجه تهيه کنندگان عزيزسينما!!بي خيال مارمولک ۲برويد سراغ تمساح ۱)آره بابا اين گاز نوعي اعاده حيثيت بودوبس!!
لابد بعضي ها مي پرسند حکمت قندان پراني چه بوده است؟!!حضرات به قندان پراني عادت ديرينه دارند ودرواقع با هم سراين موضوع کرکري هم دارند.پارسال هم جناب دندان گزيده ي کنوني آماج قندان پراني شده بود.قندان پراني ربطي به فيلم مارمولک ندارد!!فقط کرکري بود و بس!!
5/25/2004
باهنر(نماينده ي زورچپان مجلس هفتم از كرمان): ما قراراست اين گونه باشيم كه اگرآقاي حدادنيزبالا نشسته باشد ومن پايين نشسته باشم بنده احساس كنم كه خودم جلسه را اداره مي كنم
بامدادك: خودت فهميدي چي گفتي؟!!!

بادامچيان(عضو موتلفه):درحال حاضر،اگرجمهوري اسلامي را به راي بگذارند،تعدادراي موافق،همان تعداداول انقلاب است
بامدادك:خواب ديدي خير باشد!!
فوکوياما براي سروش وروشنفکران ديني نوشابه باز مي کند!!:
فرانسيس فوكوياما كه به خاطر نظريه ی "پايان تاريخ" مشهور است درباره ی ديدگاه هايش راجع به خط مشی خاورميانه ای دولت بوش و گرايش آمريكا به درآميختن جهان گرايی با منافع خود با عزت ابراهيم در واشنگتن به گفت وگو نشسته است.
شماازنظريه ي"جنگ بازدارنده" برای پاسداری از منافع ملی ايالات متحده پشتيبانی می كنيداما درعين حال معتقديد دشمنی ايدئولوژيك با چندجانبه گرايی يكی از معضل های موجود درايالات متحده است.آيا اين دوديدگاه با هم تناقض ندارند؟
فوكوياما: نمی توان انكاركرد كه گاهی توسل به اقدام بازدارنده ضروری است.اما به نظرمن اشتباه بزرگ ايالات متحده اين بود كه حد وحدود اين نظريه را تدوين نكرد.اگراين كاررا می كردبقيه ی جهانيان گمان نمی كردندكه چنين نظريه ايی مولفه ای هميشگی درسياست خارجی آمريكا است.
درواقع فقط تحت شرايطی بسيارمحدود وآن هم با نهايت دقت بايد دست به اقدام بازدارنده زد . درواقع من پشتيبان چنين اقدامی هستم.چنين كاری درعراق اشتباه بود اما الان ديگركارازكارگذشته است.چاره ای جز ادامه دادن نيست هرچند كه خودم خط مشی ديگری راترجيح می دادم.......... ادامه

5/24/2004
ترش تره ي سربلند محمد!! : خبر جنگ ستايي اخير جناب محمودخان دولت آبادي را دوستي از ولايت کانگوروها برايم فرستاد که بامدادک بخواندوپاسخي بدهد.اما وقتي خبر را خواندم ديدم درفشاني هاي ايشان سزاوار پاسخي پروپيمان تر از پاسخ هاي کوتاه بامدادک است. البته نخستين بارنيست که جناب ايشان مرتکب به قول خودشان فريضه ي جنگ ستايي مي شوند.آخرين شان هم دست مايه ي يکي از نوشته هاي همين صفحه شده بود که راستش را بخواهيد حال وحوصله ي يافتن اش درهزارتوي بايگاني ندارم!!!
ايشان در تازه ترين انجام فريضه ي جنگ ستايي اشان فرموده اند که « بدون شك، اين دفاع، مقدس است؛ براي اين‌كه از نظر ما، هم جنبه‌ي ايماني دارد و هم جنبه‌ي ملي و در عين حال، يك واقعيت بسيار خوفناك است و بايستي كه اثري فراخوردش پديد آيد. » به بيان ديگر جنگ ايران وعراق آميزه اي است از قداست وناسيوناليسم مبتذل كه چاشني خوف به آن زده باشند.از همين الان پيشنهاد مي كنم اسم اثري فراخورد دراين باره را كه قرار است به دنيا بياورند بگذارند« ترش تره ي مقدس»!!!«سپاه سربلند محمد» هم بدنيست!!!جناب دولت آبادي اين اسم نبايد براي شان ناآشنا باشد!!اسم ايشان هم درفهرست اين پرورش يافتگان همان فرهنگ دفاع مقدس بوده است.براي آن كه اسم اول را شهيد نکرده باشيم" ترش تره ي سربلند محمد" هم بدنيست!!به هرحال اوسا كريم توفيق شان دهدكه فريضه اشان را انجام دهند!!ما هم نامه اي الكترونيكي براي اوساكريم مي فرستيم وتوصيه اشان مي كنيم.نشاني اش چي بود؟يادم آمد!!اوساكريم ات ساين عرش دات كام!!
جناب ايشان از سفره ي نفت درون خودشان حرف زده اندواين كه مبادا پيش از اشتعال آن نتواند راه خودرا پيدا كنند وپاسخ گوي وجدان خود باشند.راستش من كه ازاين مونتاژ موازي كف كردم ياد پالايشگاه هاي نفتي افتادم كه درآتش جنگ(ببخشيددفاع مقدس) سوخت!!به اين مي گويند استعاره ي ناب!!اعتراف : يکي از ميانه روهاي دولت آريل شارون مي گويد حملات اخير ارتش اسراييل به نوار غزه درروز يک شنبه وي را به ياد يهودي کشي هاي دوره ي نازي ها انداخته است.
يوزف لاپيد معاون نخست وزيراسراييل که خود ازبازماندگان قتل عام يهوديان دردوران نازي ها است درگفت وگو با راديو اسراييل گفت که اگر اسراييل همچنان به خراب کردن خانه هاي فلسطينيان واخراج آن ها از اردوگاه آورگان رفح ادامه دهد جهانيان راهرچه بيشترازخود متنفرخواهدکرد.
لاپيد دربخشي از حرف هاي اش گفت« درتلويزيون ديدم که پيرزني فلسطيني در خرابه هاي به جا مانده از خانه اش دنبال داروهاي اش مي گشت.اين صحنه مرا به ياد مادربزرگم انداخت که دردوره ي شواه(يهودي کشي) آواره وبي خانمان شده بود»

5/23/2004
زنده باد روزمره گي!! : بهره برندگان از نظام هاي سرکوب همواره مي کوشند چنين نظام هايي را تنها گزينه ي ممکن جا بزنندگزينه اي الهي(مثل نوع ولايت فقيهي) يا طبيعي (مثل نوع اقتصادبازار). برخي تا آن جا پيش مي روند که نظام خود را پايان تاريخ مي نامند يا متصل به حکومتي موعود. چيزي درحد تخم دو زرده.
اين گونه است که درسراسر تاريخ حاکمان همواره خودشان را به قدرتي بيرون از جامعه ي انسان وصل کرده اند که خدا يکي از اصلي ترين شان است.
درگرماگرم دوران برده داري بود هيچ مذهبي از الغاي برده داري سخن نرانده است چون الغاي برده داري يعني فروپاشي اقتصاد مبتني بر برده داري.برده ابزارتوليد بود و با حيوانات فرقي نداشت.مي شد برايش دل سوزاند يا پول داد آزادش کرد اما الغاي برده داري هرگز.اين گونه بود که سردمداران حکومت ودين بي هيچ پرده پوشي برده وکنيز هديه مي دادند وهديه مي گرفتند.
امروز هم سرمايه داري خود را طبيعي،منطقي ،الهي ومردم سالارترين مي خواندو مردم را بمب باران تبليغاتي مي كند.نه براي نظام خودمان ونه براي سرمايه داري جهاني جانشيني وجود ندارد.بايد سوخت وساخت.هرگونه تلاش براي سرنگوني نظام مستقر عملي شيطاني است.به جهنم كه اقليتي اندك شمار اكثريت را مي چاپند.به جهنم كه خشونت،تجاوزوحرص وآز از سرروي اجتماع مي بارد.به جهنم كه مذهب مصرف همگام با مذاهب الهي دمار از روزگار مردم درآورده است.فقط فكر گزينه هاي جايگزين را بايد از سر به در كرد.به جهنم كه قوه ي قضاييه مردم را پشم خودش هم حساب نمي كند.به جهنم كه مردم هم انتخابات را پشم خودشان حساب نمي كنند.همچنان بايد استخوان بندي فساد را حفظ كرد.هزاران سال است كه اين گونه بوده است. رسولان خدا هم دست به استخوان بندي نزده اند ما سگ كي باشيم.پس زنده باد روزمره گي!!باهنر(نماينده ي زورچپان مجلس هفتم از كرمان): اگرقراراست درمجلس مسابقه اي باشدبايد مسابقه درخيرات وخدمات رساني باشد.
بامدادك:حواس ات كجاست سال خدمات رساني پارسال بود!!!
5/19/2004
پيام گير بسيجي !!!: يکي از بسيجيان از صندوق قرض الپس نده ي محله اشان وام مي گيرد وتلفن پيام گيري مي خرد. دوسه روزي هم وقت صرف مي کند وبراي اش پيامي درست مي کند.مي دانيد چه پيامي مي گذارد؟
« لطفا بعد از شنيدن سوره ي بقره پيام خودتان را بگذاريد!!!»
بخشي از نامه اي از لوكاچ : "هرآن چه ساخته بودي اکنون فروريخته است.انگار نيكي براي هميشه مرا به خودواگذاشته وازسراسر وجودم ريشه کن شده است.بدقلق، دل فسرده، فرومايه و تلخ انديش شده ام. با اين همه شورانديشيدن مرا در بر گرفته است.ترياك ام شده است انديشيدن وكتاب خواندن."(نامه هاي لوكاچ )
5/18/2004
قابل توجه ي فمنيست ها!!!: داستان شکنجه ي عراقي به دست ارتش آزادي بخش ايالات متحده نکاتي به قول آخوندها عبرت آميز براي برخي ازفمنيست ها ي گرامي هم دربرداشت!!تعجب نکنيد!!ازهفت سرباز شکنجه گر ارتش آزاديبخش سه نفرشان زن بودند!!يکي شان هماني است که بالبخندي مليح برلب پشت کپه اي از مردان لخت عراقي ايستاده است وشست اش را لابد به نشانه ي پيروزي به سوي دوربين حواله کرده است. يکي ديگرشان هم با مردعراقي لختي که قلاده به گردن اش انداخته اندعکس يادگاري گرفته است!!
قابل توجه کساني که معتقدند زنان به طورذاتي نسبت به مردان ملايم ترند وکم تر خشونت مي ورزند!!!هم بسياري از مردان چنين نگرشي دارند وهم دسته اي خاص ازفمنيست ها که مبتلا به زن باوري ساده لوحانه اند. فمنيست هايي که سرکوب گري را جزو ذات مردان مي دانند وريشه ي تمام بي عدالتي ها. کساني که قائل به برتري اخلاقي زنان دربرابر مردان اند. کساني که معتقدند زنان به خشونت گرايش کم تري دارند.
کساني که معتقد ند همين که زنان درجامعه فرمان روا بشوند بهشت برقرار مي شود.
نبايد فراموش کرد که رييس زندان ابوغريب هم زن بود.سرهنگ ژانيس کارپينسکي.گزارش هاي مکرر درباره ي شکنجه درعراق را هم فقط رامسفلد دريافت نمي كردخانم کاندوليزا رايس هم دريافت مي کرد ومي دانيم که هردو به روي مبارک شان نمي آورند.
واقعيت اين است که برابري جنسيتي گرچه آرمان برحقي است اما به تنهايي براي دست يافتن به جهاني عادلانه و عاري از خشونت کافي نيست. پيروزي زنان درمبارزه براي کسب حقوق برابر با مردان براي پيروزي انسانيت کافي نيست.مبارزه براي حقوق زنان فقط درکنار مبارزه عليه جنگ،نژادپرستي وبي عدالتي معنا پيدا مي كند.
قلب ومغز : سخن راني در کنفرانس مهندسي برق ايران حرف هاي جالبي مي گفت درباره ي قلب ومغز .خلاصه ي حرف اش اين بود:
قلب بايدحتما ريتميک کار کند وهمين که ازريتم بيفتد ازکارهم مي افتد ولي قلب به طور معمول از فضا يا محيطي آشوب ناک برخوردار است واگر سيگنال ها به صورت ريتميک وارد آن شود غزل خداحافظي را بايد بخواند!!!
مقام معظم اسمشو نبر!!!: انتقال قدرت واقعي درعراق هنگامي است که مردم عراق حق انتخاب داشته باشند.
بامدادک: اگه بيل زني در کون خودتو بيل بزن!!

تاج زاده :مردم مي خواهند حکومت شان متناسب با وضعيت جديد باشد.خجالت نکشند که جايي درکشوري يا حتي پيش خودشان بگويند اين ها حاکمان ما هستند.
بامدادک: بعد از افسارگشايي حجاريان چشم ما به افسارگسيلي شما روشن!!!
5/17/2004
سعيد خواب نما را عشق است!! : مغزمتفکر اصلاحات جناب سعيد حجاريان انگار خواب نما شده باشد حرف هايي مي زند که به گروه خون خودش و دارودسته ي دوم خرداد نمي خورد که نمي خوردولي اشکال ندارد ماهي را هروقت که ازآب بگيري خيس است.يکي نيست برود به سعيد خان بگويد عزيز جان اين چيزهايي که تو پس از خواب نما شدن به زبان آورده اي مدت ها است که مردم کوچه وبازار مي گويند.برادرجان تو به هنگام همان تحصن کذايي نمايندگان بايد مي گفتي که پس از حکم حکومتي براي قانون مطبوعات يا پس از قتل هاي زنجيره اي بايد دست به تحصن مي زدندهرچند همان هنگام هم ديگربراي چنين سخن سرايي دير بودالان که جاي خود دارد!!
برادرگرامي تو مي گويي که دوري اصلاح طلبان از مردم اشتباه تاکتيکي يا تيک تاکي بوده است خداکند تو راست بگويي ودوري اتان از مردم به خاطر آن نباشد که مردم براي تان لولوخورخوره بودند.به هر حال خوب پيشرفت کرده اي برادر!!يادت مي آيد که چندي پيش از حاشيه ومتن حرف مي زدي و بازبان بي زباني توده هاي مردم را تحقير مي کردي؟ بنابراين وقتي اکنون مي گويي اصلاحات بايد پشتوانه ي توده اي داشته باشد پيشرفت خوبي کرده اي برادر جان!!
پارك(سرمربي كره اي تيم ملي واليبال ايران):محتاج دعاييم.خوشحال مي شوم اگراين كاررا بكنيد.من به اين دعاها نيازدارم
بامدادك: اي ناقلا تو هم سوراخ دعا را پيداكردي؟!!ديررسيدي داداش برو ته صف!!
5/16/2004
هلند هم دشت كرد!!:سرانجام هلندي ها نيز از كشتارعراق نصيبي بردند يكي از سربازان شان جان خود را ازدست داد.بيچاره خانواده اش.مرگ اين سربازهلندي درزمان حساسي رخ داده است زيرا دولت هلند قراراست در17 ژوييه درباره ي تمديد استقرارسربازان هلندي درعراق تصميم گيري كند.به قول مذهبي ها شايد مرگ اين سربازهلندي حكمتي داشته است ودست اوسا كريم دركاربوده است.الله اعلم!!!

تاج زاده : اسلام امام و انقلاب، اسلام استبدادي نبوده. مردم تصورشان اين بود كه امام پيام‌آور آزادي است.
بامدادک : گل گفتي!!تصورشان اين بوده!!!
5/15/2004
شكنجه، آري يا نه؟!!آيا شكنجه هيچ گاه توجيه پذير نيست؟ اين پرسش پلشت بازمانده ي اعتراضي است از سر بيزاري، نفرت وشرم كه جهانيان با آن به پيشواز عكس هايي رفته اند كه شكنجه ي زندانيان عراقي به دست سربازان انگليسي و امريكايي را به تصوير كشيده اند.

همان فراموش نشدني ترين پرسش ها كه ۱۳۰ سال و اندي پيش فيودور داستايوسكي در برادران كارامازوف پيش كشيد. آليوشا كارامازوف، قهرمان قديس مآب اين رمان با پرسشي كه برادرش ايوان فراروي اش مي گذارد بر سر دو راهي وسوسه انگيزي قرار مي گيرد. ايوان از او مي پرسد فرض كنيم كه براي تحقق سعادت ابدي انسان ها لازم باشد كه كودكي نونهال راتاسرحد مرگ شكنجه كنيم.آيا چنين كاري را مي پذيري؟

ايوان براي اين پرسش زمينه چيني هم مي كند وبراي آليوشا ازرنج هاي كودكان درزندگي واقعي سخن مي گويد.ازدخترك هفت ساله اي مي گويدكه پدرومادرش تا مرزمرگ كتك اش مي زنند،درآلونكي چوبي سردي زنداني اش مي كنند و وادارش مي كنند مدفوع خودش را بخورد. ازپسرك هشت ساله ي رعيت زاده يي مي گويد كه ارباب براي درس ادب دادن ،جلوي چشمان مادرش سگ ها را به جان اش مي اندازند تا تكه تكه اش كنند. داستايوسكي اين داستان هاي واقعي را ازروزنامه ها برداشته بود وهمگي نشان گر بي رحمي هاي تصورناپذيري بودندكه درسال هاي آينده فراروي انسان قرارداشتند...........ادامه


سرنگوني بي جي پي: انگار شبه فاشيست هاي بي جي پي درهندوستان کله پا شدند.تا باشد ازاين سرنگوني ها!!صرف نظر ازماهيت حزبي که درهندوستان برنده شده است(دراين مورد حزب ملي گراي کپک زده وفاسد کنگره باآن سلطنت خانوادگي سنگ‌واره اي اش!!) ناکامي فاشيست هاي مذهبي ونژادپرست هميشه مايه ي شادي است.
ازهمه جالب تر اين که مي گويند علت اصلي شکست دست راستي هاي هندو دست برنداشتن آن ها از خط مشي نوليبرالي است.آسوشيتدپرس گزارش مي دهد که ميليون ها روستايي فقير احساس مي کردند که وضعيت اقتصادي آن ها دردولت بي جي پي محلي ازاعراب نداردوبه همين خاطر احزاب چپ گرا وضعيت بهتري داشته اند.
اول اسپانيا بعد هم هندوستان ،حالا هم که به نظر مي رسد دست راستي هاي ايتاليا وجناب برلسکوني اوضاع خوبي نداشته باشند.گوش شيطان کر انگار سال سال جارو شدن دست راستي هااست!!اوسا کريم نصيب ميهن آريايي اسلامي هم بکناد!!!
5/13/2004
سلیمان تهیچ(رییس شورای ریاست جمهوری بوسنی):دراین سفرازپیشرفت وتوسعه ی ایران شگفت زده شدم
بامدادک:سلیمان جان چنده ماه بیا ایران زندگی کن بعید نیست چغندرسبز بشه روی کله ات!!!
5/11/2004
چقدر خنگم من!!:جناب بوش ولي فقيه کره ي زمين درباره ي شاهکار اخير ارتش آزادي بخش ايالات متحده در زندان ابوغريب فرموده اند:
« يک فرق اصلي بين دمکراسي ها وديکتاتوري ها اين است که در کشورهاي آزادباچنين بي عدالتي هايي بدون پرده پوشي و شفاف مقابله مي کنند»
من خنگ را بگو که گمان مي کردم که فرق دراين است که در دمکراسي ها!! چنين بلاهايي سرمردم نمي آورند.راستي راستي که چقدرخنگ تشريف دارم!!
جهنم ضرر برويد اين جا را هم ببينيداما خداوکيلي نياييد همين بلا راسريکي از شخصيت هاي ميهن آريايي اسلامي بياوريد که اگر اين کار را بکنيدپيشاپيش به شدت چنين کاري را محکوم مي کنم!!


5/10/2004
نمايشگاه كتاب : ديروزبراي انتخاب کتاب از طرف اداره بردن مان نمايشگاه.حيف که فقط بايد کتاب هاي فني انتخاب کنيم.براي خودم هم سه تا کتاب خريدم(مشروطه ي ايراني، ماشاالله آجوداني - ماركسيسم ونقد ادبي،تري ايگلتون- خاطرات روزنامه نگاري انور خامه اي).بقيه اش ماند براي بعد.قصدداريم امسال اين مرتيكه بامدادك را هم ببريم نمايشگاه تا اوسا كريم چه بخواهد!!به هرحال ديروز رفتيم يك دوري زديم.برگشتني راننده ي با حالي به پست مان خورد.ازآن زبل هايي كه هميشه دوروبر نمايشگاه مي پلكند ومسافران خارجي را تور مي زنند وكرايه ي دولا پهنا از بيچاره ها مي گيرند.ديروز مي گفت دو نفر مصري را از نمايشگاه سوار كرده ببرد هتل كارون.مي گفت كه راضي شدند پنج تا خميني بدهند تاببردشان.انگار خارجي ها به اسكناس هزارتومني ميهن آريايي اسلامي مي گويند خميني.طرف مي گفت نه آن ها مي دانستند هتل كارون كجااست نه خودش.نشاني را از118 گرفتند وسرانجام با هزار مكافات رسيدند به هتل كارون.بين راه هم مصري ها از راننده مي خواهند كه براي شان نوار قرآن بگذارد واين همه جواب داده مگه عزاداريه!!!بعدش همه راديو را روي يك كانال عربي تنظيم كرده وبراي شان ترانه عربي گذاشته .به قول خودش يهلوني سهلوني!! سرانجام كه به هتل مي رسندانگار جاي خالي نداشته ودوساعتي طول كشيده تا هتل ديگري براي شان پيدا كرده است.همين باعث شده سر كرايه اختلاف بين شان بيفتد. راننده مي گفته 15 تا خميني آن ها مي گفتند10 تا خميني !!سرآخر يكي شان درآمده است كه 10 تا خميني و 3 تا رفسنجاني!!راننده معتقد بود كه متلك بارش كرده اند.اين ها هم مي دانند چه قدرتي داره اين يارو!!آن قد ر به اشان پيله كرد تا همان 15 تا خميني را گرفت!!بعدش هم گفت 2000 تومني بياد چه خاكي به سرمان كنيم.بايد بگيم خميني آبي وخميني سبز.حالا بيا وبهشان بفهمان آبي يعني چي وسبز يعني چي.
صحبت اسكناس 2000 تومني كه شدآن جوك معروف را براي مان گفت.من كه شنيده بودم.تكراري بود .نشنيده ايد؟
2000 تومني تقلبي را چه طور تشخيص بدهيم؟ اسكناس را عمودي مي گيريم تا سر بنيان گذار فقيد رو به پايين باشد.تلنگري به اسكناس مي زنيم اگر عمامه ي طرف افتاد اسكناس تقلبي است!!!
5/09/2004
اي والله به ارتش آزادي بخش ايالات متحده!!: جناب دانلدرامسفلد رضوان الله تعالي عليه ديروز به کميته ي خدمت نظامي سناي امريکا در باره ي رسوايي هاي ارتش آزداي بخش درزندان ابوغريب عراق گزارش داد.ايشان پيشاپيش هشدارداداوضاع خراب تر ازآني است که به نظر مي رسدوبايد خود را براي خبرهاي بدتري آماده كرد.جناب ايشان که چندعکس اصل فرداعلي درباره ي اوضاع زندان ابوغريب را به چشم ديده است چنان تعجب کرده است که از کله اش مارچوبه سبز شده است به قول خودش « هارد تو بيليو»(به زبان مسلماني يعني « من که باورم نمي شه!! مگه ميشه؟!!»).خاک برسر اين سربازان بي شعور ارتش آزادي بخش که آدمي به اين نازنيني را انگشت به دهان مي کنند.خيرنبينند از عمرشان.
رامسفلد انگشت به دهان مي گويدبلاهايي که به سر زندانيان آمده است « ساديستي، بي رحمانه و غيرانساني » است. بيچاره رامسفلد ازشدت شرم زدگي نتوانست توضيح بيشتري درباره ي عکس ها بدهد اما مقامات ارتش آزادي بخش به خبرگزاري ان بي سي گفته اند ضرب وشتم زندانيان تا سرحد مرگ وتجاوز به زنان زنداني دراين عكس ها به تصوير كشيده شده است.سربازان ارتش آزادي بخش انگار به اجساد زندانيان هم رحم نكرده اند.البته ما كه از اقدامات سربازان ارتش آزادي بخش شگفت زده نشده ايم اما با شگفت زدگي جناب رامسفلد ابراز همدردي مي كنيم!!اصلا ما كيلويي چند هستيم كه شگفت زده بشويم يا نشويم شگفت زدگي رامسفلد را عشق است!!!

5/08/2004
هفته وحدت لعنت الله عليه:اين هفته ي وحدت هم درميهن آريايي اسلامي وبه ويژه دراداره ي خودمان داستاني دارد.رييس رؤسا که راه به راه شيريني مي دهندديگرکسي لازم نيست موقع چاي براي قند دوره بگردد.اما از همه جالب تر واکنش برادران مخالف هفته ي وحدت است که مايه هايي از تفکر انجمن حجتيه دارند و به هفته ي وحدت مي گويند هفته ي وحدت لعنت الله عليه. يکي ازاين جماعت دراداره ي خودمان هست.هفته ي وحدت براي اين برادر هفته ي بسيار پرتلفني!!! است مدام مي بيني دارد تلفني کساني را ارشاد مي کند وپشت سر خليفه ي دوم صفحه مي گذارد.امسال خودم شنيدم که داشت مي گفت مادر خليفه ي دوم وضع اش خراب بوده است وازکساني بوده که روي خانه اش پرچم مي زده است!!
اين همکار ما بابت تعيين هفته ي وحدت چنان فحش هايي به آيت الله منتظري مي دهد که گربه نره و ساده لوح وازاين حرف پيش شان تحسين به حساب مي آيد!!
امسال نيزهم زمان با شيريني دهان اداره اين برادر هم بسته اي گذاشت روي ميز تمام هم اتاقي ها که توي اش يک بسته چس فيل،يك بسته پفك ويك بسته ي كوچك به اندازه ي جاسوييچي ماشين تخمه آفتاب گردان بود.يك حديثي هم با چاپ گر تهيه كرده بود كه من طاغوت ولعنت اش را فهميدم ولي يكي از واژه هاي دشوارش را هم كه ازخودش پرسيدم معناي اش را نمي دانست!!
گشنه ام بود چس فيل و تخمه را خودم خوردم ولي پفك را بردم براي بامدادك تاوقتي مانند هميشه مي آيد به پيشوازم ومي گويد" چي خريدي برام" دست خالي نباشم!!
(سر مرتيكه را داده ايم از ته تراشيده ايم قيافه اش به راستي ديدني شده است!!به بوداي كوچك برتولوچي مي ماند.من كه ازبوسيدن كله اش سير نمي شوم.ازاداره هم كه زنگ مي زنم مي گويم كله اتو بده ببوسم !!اون هم گوشي را مي گذارد كف كله اش!!)
5/06/2004
نامه ای برای گذشته!!:ای که گوش ات شن انباشته از بادهای کویری است،ای که چنان مردم هراسی که به درستی خود را تک درخت بید مجنون نامیده ای،ای که دروغ دردروغ نسل جوان به جان آمده ازایمانیان را به تنگ آمده از بی ایمانی می خوانی،ای که دست نوازش بر سر آیت الله کاشانی می کشی که چون سلف اش شیخ فضل الله سردرآخور استبداد داشت،ای که تنها درباره ی گذشته ی استبدادزده درفشانی می کنی تادیواستبداد اکنون را استتارکنی،ای که تباه کاری های بنیان گذارجمهوری اسلامی را برخاسته ازاشتباهات یا موضع گیری های ناگزیر وخلاف قاعده می نامی ونه جرات نقد میراث اش را داری نه تمایل اش را،ای که ازمخالفت مقتدای ات با عدم حضورزنان درمجلس سخن می گویی اما به صدور حکم اعدام برای زنی که اوشین را به جای دختر پیامبرالگوی خودش خوانده بود اشاره ای نمی کنی،ای که اعدام براساس حکم ارتدادراقبول داری ومی گویی فلانی از موضع دین حرف می زندومرتدنیست ونباید اعدامش کرد!!تونمی توانی به پرسش ها پاسخ دهی چه درپایان دوران مسئولیت رسمی ات باشی چه درآغاز آن،خواه 47 صفحه نامه درقطع جیبی بنویسی خواه 4700 صفحه نامه درقطع رقعی!!این کاره نیستی زور که نیست!!!آش چنان شوراست که حتی برادران دینی خودت درجبهه ی دوم خرداد هم دادشان درآمده است !!ببین مرده چه مرده ای است که مرده شوران هم زارزارمی گریند!!تقصیری هم نداری روزگار یکی به نعل زدن ویکی به میخ زدن سپری شده است !!!
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام:شورای نگهبان باید دلایل رد صلاحبت ها را اعلام کند.
بامدادک: دوکلام بشنو از مادر عروس!!
وزیر کشور:دردفاع از حقوق مردم ناکام بودیم
بامدادک:همین صداقت تون مردمو کشته!!فدای سرت فکر میز وجیب خودت باش!!
آیت الله جنتى: مارمولک فيلم بسيار زشتى است. هر چند من آن را نديده ام اما بر اساس تعريفى كه براى من كرده اند خيلى بدآموزى دارد و بايد جلوى پخش آن را گرفت. در اين فيلم روحانى را به صورت مضحك ساخته اند .
بامدادک:ای مارمولک تو که فیلم را ندیده ای چرا نظر می دهی؟
آیت الله مکارم شیرازی:متأسفانه اين روزهابدحجابی افزايش يافته است و حتى در اطراف حرم و مركز شهر و مكان هايى كه منازل مراجع در آن هست، افراد بدحجاب حضور يافته اند.
بامدادک:مارمولک !!مراجع که نبایدبدشان بیایدبدحجاب ها دوروبرشان بپلکند!!
5/05/2004
آزادي بيان وسرمايه داري:روزنامه ي فخيمه ي نيويورک تايمز نوشته است که شرکت والت ديسني ازتوزيع فيلم مستند جديد مايکل مور (به نام فارنهايت ۹۱۱)خودداري کرده است، فيلمي كه جورج بوش ، ولي فقيه كره ي زمين را حسابي مشت مال داده است. مايکل مور دراين فيلم از پيوندهاي ميان جناب ولي فقيه ي کره زمين وکله گنده هاي عربستان وازجمله خانواده ي جناب اسامه بن لادن رضي الله عنه(=اوساکريم از گه کاري هاي اش راضي باد!!) مي گويدوکارهاي جناب بوش را پيش وپس از ۱۱ سپتامبر زيرذره بين نقاد ي برده است.
البته دم خروس درهمين روزنامه ي نيويورک تايمز به خوبي نمايان است.آدمي به نام اري امانوئل که کارگزار مايکل مور است پته ي شرکت والت دسني را روي آب انداخته است ومي گويدرييس اين شرکت بهار پارسال به وي گفته بود که مي خواهد قرارداد پخش فيلم جديد مور را فسخ کند چون مي ترسد که بخشودگي هاي مالياتي مربوط به بازي سراها،هتل ها و ساير كسب وكارهاي شركت ديسني را در ايالت فلوريدا ازدست بدهد.لازم به يادآوري است كه فرماندار فلوريدا كسي نيست جز اخوي جناب جورج بوش!!

5/03/2004
به حكم خدا او را كشتم! :

«زهرا خواب بود، بيدارش كردم. آرام او را به سوي زيرزمين هدايت كردم. در بين راه به وي متذكر شدم اگر حرفي بزند مادر و برادرش را خواهم كشت. او عاشق آنها بود. پس ساكت ماند. وقتي دست‌ها و پاهايش را مي‌بستم باز ساكت بود. رنگ بر چهره نداشت ولي حرف نمي‌زد. چاقو را كه ديد برق ترس بر چشمانش نمايان شد ولي باز ساكت بود. ضربه زدم چشمانش گشاد شد ولي باز ساكت بود و در نهايت پلك‌هايش بر روي هم افتاد.....به حكم خدا او را كشتم! ».
اين حرف هاي پدري است که دختر ۹ ساله اش را درتهران به قتل رسانده است.
قابل توجه ي ولي فقيه كره ي زمين!!: جناب نگوين جياپ که معرف حضورتان هست همان فرمانده ي ويتنامي که درنبرد «دين بين فو»
فرانسه را شکست داد و سپس کشورش را درنبرد باآمريکا نيز به پيروزي رساند.(اگر يادتان نمي آيد درحواس پرتي به من هم يك سور زده ايد!!). جناب ايشان مي گويد«فرصت دست نداده است که به عراق بروم و شيوه هاي نبرد دراين کشور رابررسي کنم»( البته با سن وسال آخوندي جياپ كه 92 سال ناقابل است بعيد مي نمايد كه جناب ايشان درآينده هم مجال چنين كاري را پيدا كند!!). جياپ مي گويد:

" هركشوري كه بخواهد اراده اش را به ملت هاي ديگر تحميل كند بي گمان شكست خواهد خورد وملت هايي كه براي استقلال مبارزه مي كنند پيروز خواهندشد.همه ي جهانيان مي دانند كه استقلال و خودمختاري حق تمام كشورها است.چيزي از استقلال وآزادي گرانبهاتر نيست."
5/02/2004
رييس قوه ي قضاييه (دامن اضافه تو!!): آزادي هايي نظير آزادي بيان مطبوعات وآزادي هاي گوناگوني که درايران هست درجاهاي ديگر دنيا وجود ندارد.
بامدادک: تو که دروغ نمي گي اما اون جاي باباي دروغ گو!!

موسوي اردبيلي(ايضا دامن اضافه تو!!) : جرم سياسي وارداتي است دراسلام جرم سياسي نداريم.
بامدادک: شوراي نگهبان طفلکي هم همينو مي گه ديگه اما کو گوش شنوا؟!!
5/01/2004
گرامي باد روز جهاني کارگر: بازهم روز جهاني کارگر فرارسيددرحالي که درسراسر جهان بي‌کاري، تهي‌دستي، بدبختي وهراس ازآينده همچنان گريبان‌گير كارگران ومزدبگيران جهان است.روزجهاني كارگر فرارسيد درحالي كه سرمايه داري بيش از هرزمان ديگري درسراسر جهان به نابودي حقوق اقتصادي،اجتماعي،سياسي وصنفي وآزادي كارگران ومزدبگيران كمربسته است.روزجهان كارگرفرارسيد درحالي كه درسراسرجهان حتي قانون هاي كار آبكي نيزدرحال تغيير به نفع سرمايه داران است تا زمينه براي بهره كشي هرچه بيشترفراهم شود.اكنون بيش هرزمان ديگري همبستگي كارگران سراسر جهان ضرورت يافته است.به اميد همبستگي هرچه بيشتر كارگران سراسر جهان.

سرود بين‌‌الملل
برگردان: احمد شاملو

برخيزيد، دوزخيان زمين!
برخيزيد، زنجيريان گرسنه‌گي
عقل از دهانه‌ی آتشفشان خويش تندوار می‌غرد
اينك! فورانِ نهايي ست اين.
بساط گذشته بروبيم،
به پا خيزيد! خيل برده‌گان، به پا خيزيد!
جهان از بنياد ديگرگون مي‌شود
هيچ ايم كنون، ”همه“ گرديم!
نبرد نهايي ست اين.
به هم گرد آييم
و فردا ”بين الملل“
طريق بشري خواهد شد.
رهاننده‌ی برتری در كار نيست،
نه آسمان، نه قيصر، نه خطيب.
خود به رهايي خويش برخيزيم، اي توليدگران!
رستگاری مشترك را برپا داريم!
تا راهزن، آنچه را ربوده رها كند،
تا روح از بند رهايي يابد،
خود به كوره ي خويش بردميم
و آهن را گرما گرم بكوبيم!
نبرد نهايي ست اين.
به هم گرد آييم
و فردا ”بين الملل“
طريق بشری خواهد شد.
كارگران، برزگران
فرقه‌ی عظيم زحمت كشانيم ما
جهان جز از آن آدميان نيست
مسكن بي مصرفان جاي ديگري است.
تا كی از شيره ي جان ما بنوشند؟
اما، امروز و فردا،
چندان كه غرابان و كركسان نابود شوند
آفتاب، جاودانه خواهد درخشيد.
نبرد نهايي ست اين.
به هم گرد آييم
و فردا ”بين الملل“
طريق بشري خواهد شد.

بازگشت به بالا