8/31/2004
کوچک هاي سرفراز!!:المپيک امسال هم به خيروخوشي تمام شد.برنده ها خوش حال شدند.راه به راه سرودملي برنده ها را پخش کردندوپرچم ها را بالا بردندگيرم که فقط پرچم وسرودميهن آريايي اسلامي مقدس بود!!(گزارشگران صداوسيماي ميهن آريايي اسلام از بس درموردپرچم وسرودايران مقدس مقدس کردندکه گمانم ملت ازاين به بعدبراي حاجت گرفتن از اين دوفقره هم درکنارفقره هاي سابق استفاده کنند!!حاجت پاجتي داريد بشتابيد!!).دراين ميان مدال هاي بيشتري نصيب کشورهاي بزرگ شد(البته ميهن آريايي اسلامي مانند هميشه استثنايي بودبراين قاعده) ومدال هاي کم تري نصيب کشورهاي کوچک شد.اما به راستي کشوري ۲۹۳ ميليون نفري مانندايالات متحده را مي توان به همين سادگي با کشوري ۳۰۰۰۰۰نفري مانند باهاما مقايسه کردوگفت که اهالي ينگه ي دنيا شاخ غول را شکستند؟اگرجمعيت راهم حساب کنيم کلاه خيلي ها پس معرکه است.اگرتعدادمدال هاي هرکشوررا تقسيم برجمعيت اش کنيم چه نتايجي به دست مي آيد؟آن وقت جاي ايالات متحده وچين وماچين درصدرجدول را کشورهاي زير مي گيرند:۱) باهاما۲)استراليا۳) کوبا
ميهن آريايي اسلامي هم مي شود شصت ونهم!!اوضاع ابرقدرت هاي المپيک هم درست وحسابي خراب مي شود:روسيه(۲۶) چين(۷۰) و ايالات متحده(۴۰)به جمعيت تنها هم نبايداکتفاکردبايدديدهرکشورچقدرخرج ورزش مي کند.اگرتوليدناخالص ملي(جي دي پي) را ملاک بگيريم بازهم رده بندي ديگري به دست مي آيد.يعني هرمدال معادل چنددلار جي دي پي است.دراين صورت کوبا، جاماييکا وباهاما اول تا سوم مي شوند.بازهم اوضاع کله گنده هاخراب مي شود :روسيه(۲۹) چين(۶۶) وايالات متحده(۶۸).ميهن آريايي اسلامي هم درجايگاه ۶۲ مي ايستد.انگارپول را نمي توان رمزموفقيت درميدان ورزش خواندچون ايالات متحده بابالاترين سرانه ي جي دي پي درجهان جزوهشت کشورآخراست نه نخست!!!
8/29/2004
اندرحكايت ناسوتي شدن آقا: سرجنبان لاهوتيان ميهن آريايي اسلامي كه معرف حضورتان هست؟!!جناب ايشان را مي گويم.گويا ايشان هم ازكرسي لاهوتيان نزول اجلال فرموده اند واين خاكدان را به قدوم خودمفتخر كرده اند!!جناب ايشان تا پارسال پيرار سال كسرشاًن شان مي شد پاي جعبه ي ليچاربنشينند وحتي دعاي كميل راتماشاكنند تماشاي مسابقات ورزشي كه جاي خودداردچراكه مقام لاهوتي ايشان كجا وكارهاي پيش پاافتاده اي چون تماشاي تلويزيون كجا!!روي همين حساب بود كه ايشان داشتند ردمي شد ندگل استيلي به آمريكا رامي ديدندوبازداشتند رد مي شدندكه وزنه بلندكردن چندسال پيش رضازاده رامي ديدند!!اما امسال داستا ن فرق مي كردوايشان هم دچارويروس ناسوتيان شدووقت نازنين شان را گذاشتندوتلويزيون تماشاكردند!!آن هم چه وقتي كه بايدصرف رتق وفتق امورمسلمين جهان وكائنات شود!!آن پيامي هم كه بامطلع حسين جان براي رضازاده فرستادندپيامدهمين ناپرهيزي بود.حتي مسابقه ي تكواندوي هادي ساعي را هم ازتلويزيون نگاه كردند ومي خواستندبه رييس دفترشان دستوربدهندهمان پيام پيشين را باگذاشتن هادي به جاي حسين براي ساعي هم صادركند كه اين سيدخندان مارمولك اين بارپيش دستي كرد!!!جاي شكرش باقي است كه ميهن آريايي اسلامي مانند ينگه ي دنيا يا چين وماچين بيست بيست وپنج تا طلادرالمپيك كسب نمي كند وگرنه خربيارباقلي باركن!!مقام معظم ايشان به كلي ولايت امورمسلمين جهان را پشت گوش مي انداختند واوضاع مسلمين جهان ازايني هم كه هست شيرتوشيرترمي شد!!تازه كلي هم پيام با مطلع حسين جان، اصغرجان، فريبرزجان وبتول جان بايد صادرمي كردندكه ديگرنمي شد ازروي هم رونويسي شان كرد!!خداوكيلي خودتان قبول داريدكه فرستادن 25 پيام همسان خيلي ضايع است وشدني نبودبنابراين بازهم وقت نازنين ايشان كلي به هدرمي رفت ويحتمل جهان اسلام كن فيكون مي شد!!خداآن روزرا نياورد.آمين يا اوسا كريم!!!
8/28/2004
نگاه: پايداري ارزش هاي فرهنگي درگروي بازداشتن وخودداري مردم ازانديشيدن است.انگارنبايددريابندكه نقش ها،اصل ها،هدف ها، آيين ها ، زبان ها وارزش هاي اجتماعي چيزي نيستندمگرمولفه هايي ازبازي بزرگ وهمگاني . نهادهاي فرهنگي هم به اين پندارنادرست دامن مي زنندكه گويي بازي بزرگ گريزناپذيراست وشركت نكردن دربازي همگاني خيانتي است نابخشودني.بركنارماندن ازاين بازي بسياري را دچاردلهره اي وحشتناك مي كند،براي تن زدن از بازي هاي قومي، مذهبي وملي بايد اعتمادبه نفس داشت.اعتماد به نفس فراوان.بازي براي بسياري خوشايند است، آسوده خاطرشان مي كندواطمينان خاطر جمعي پديدمي آورد.ملت هم دوست ندارنداين چيزهاي خوشايندراازدست بدهند.براي همين است كه درنهايت سرسختي باهرگونه جداسري ستيزمي كنند.ستيزي دامن گستركه ازقلب اجتماع تاكانون خانه هارا درمي نوردد!!!
8/26/2004
ياشاسن!!! :نام اين رضازاده دست كم روزي شش هفت بارتوي خانه امان به گوش مي رسدچون اين مرتيكه بامدادك مثل بچه آدم كه نمي نشيندغذابخورد هي بايدقربان صدقه اش بروي يا بگويي غذايت را بخورتا مثل رضازاده قوي بشوي!!!ديشب هم كه پاي تلويزيون نشسته بوديم و رضازاده توانست بيشترازحدنصاب المپيك وزنه بلند كند بامدادك هم همراه ما براي اش كف زد!!


حدادعادل(رييس مجلس زورچپان):مسجدحزب ما است.
بامدادك:ترابه خدا فكري به حال بوي گندجوراب دراين حزب تان بكنيد ازسه فرسخي آدم را خفه مي كند!!!
8/24/2004
صدرحمت به اسلام عزيز!!: جناب دالايي لاما دراقدامي قهرمانانه ودرراستاي مبارزه براي استقلال تبت مقامات چيني را تهديدکرده است که اگرپرروبازي دربياورندبعدازمرگ اش از تولدمجددسربازخواهدزد!!!دالايي لاما که اکنون ۶۹سال از عمرگهربارش را پشت سرگذاشته است ازسال ۱۹۵۹ که با يك خروار طلا وجواهرات فلنگ را بست رهبري دولت درتبعيد تبت را به عهده دارد و درهندوستان مستقراست. جناب ايشان سال ها است که براي پايان دادن به حکومت خودکامه وسرکوب گر چين درتبت با چيني ها مبارزه ومذاکره مي کند که حاصلي نداشته است. مقام عظماي دالايي لاما مي خواهد حکومت سابق را درتبت برقرارکند يعني حکومت مردان خدا که با مشت آهنين دمارازروزگاردهقانان بيچاره درآورده بودند.به هرحال اگرجناب ايشان تهديدش را عملي کند و به تناسخ وتولدديگرپشت كنددولت چين بيچاره مي شودوجوانان تبتي سربه شورش برمي دارند.لابد پس فرداريچاردجر هم ازقلب هاليوودوبراي همبستگي با جناب دالايي لاما ندادرخواهد دادکه درزندگي آينده به صورت موش درخواهد آمدوبه جان رهبران حزب کمونيست چين خواهدافتاد!!البته شين تائو رهبرچين هم کم نمي آوردلابد درزندگي آينده به صورت گربه درمي آيدوجناب هنرپيشه رايک لقمه ي چپ خواهدکرد!!


8/23/2004
حدادعادل(رييس مجلس زورچپان): مجلس ازآزادي،آزادي مطبوعات وعقلانيت دفاع مي كند
بامدادك:خداوكيلي توي جوك گفتن زدي رودست بابايي!!!
8/22/2004
دهن لقي به سبك بامدادك: اين مرتيكه ديگرحسابي آبروبرشده است جلوش انگشت تو دماغ ات كني فردا اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام هم خبردارمي شوند.طفلكي عيال بيشترازمن دچاردردسرشده است.پريروزداشت تلفني با مادرزن جان پشت سريكي ازخويشان اش صفحه مي گذاشت(به جان شما هرچه برايش حديث وروايت مي آورم كه غيبت كردن مانند خوردن گوشت برادراست دست بردار!!برادربيچاره ات اسكلت شدبه خرج اش نمي رودكه نمي رودوهمچنان به اسكلت سازي ادامه مي دهد!!)فرض كنيم اسم طرف فريبرز باشد عيال داشت پشت تلفن مي گفت كه آره فكركنم فريبرزرو مادرش تير كرده!!
بامدادك سرتيرپريد گوشي راازدستش قاپيد وگفت:فريبرزو كي تيرزد كشت؟!!
اين موضوع ديگرشده بود نقل مجلس بگو وبخندما!!طرف هم كه انگارفهميده بودداستان به تيروتيراندازي ربطي نداردجمله اش را تصحيح كرد ومدام مي گفت كي فريبرزو تيركرد؟مادرش؟
جمعه صبح طبق معمول رفته بوديم مادرزن جان سلام ونشسته بوديم ازاين دروآن درحرف زدن كه ديدم عيال رنگش شد عين ماست!!تا بيايم بپرسم چي شده است همان يارو فريبرز وارد اتاق شدوفهميدم علت سفيدي رنگ رخسارعيال را!!!تمام نيم ساعتي كه فريبرزخان آن جا بودعيال نگذاشت بامدادك يك كلمه حرف بزند تا مي آمد چيزي بگويدعيال مي پريد وسط حرفش كه چي مي خواي عزيزم چيپس يا شوكولات؟!!بيچاره بامدادك هم حيران مانده بود كه چراآن همه چيزهاي ممنوعه به راحتي نصيبش مي شود!!خلاصه تا طرف برود عيال نزديك بودسكته كند!!!
خشونت مقدس: بوش رييس جمهورآمريكا و جمهوری خواهان هنوز نتوانسته اند قانون اساسی را با آموزه های يهودی – مسيحی همسازكنند. اما اگرهم می توانستند با تصويب لايحه ای به ممنوعيت ازدواج همجنس گرايان حالت قانونی بدهند اين فقط آغاز ماجرا می بود. طبق سفر "لاويان۲۰:۱۳" (يكی ازپنج كتاب اصلی تورات) و عهد جديد روميان، مخالفت خدای انجيل با همجنس گرايی مخالفت خشك و خالی نيست و خدا آشكارا ازكشتن همجنس گرايان سخن می گويد: "اگر مردی به جای زنان با مذكر ديگری هم خوابه شود هر دوی شان مرتكب عمل شنيعی شده اند و سزاوار مرگ اند"
خدا همچنين به ما انسان ها فرمان می دهد كسانی را كه روز شنبه كارمی كند و نيز زناكاران و كودكانی را كه به والدين شان ناسزا می گويند به قتل برسانيم. خدا بر برده داری هم صحه گذاشته است بنابراين اعضای كنگره بايددرمتمم۱۳ قانون اساسی نيز تجديد نظر كنند. البته طبق سفر"خروج۲۱" (ازاسفارعهدعتيق) اگر اربابی برده اش را چنان موردضرب وشتم قرار دهدكه چشم يا دندان اش را از دست بدهد بايد برده را آزادكند.
ازتمام اين ها چه نتيجه ای می توان گرفت؟ متون مذهبی كهن را نبايد مبنای سياست گذاری های اجتماعی درقرن بيستم قرار داد گيرم كه برای مومنان اهميت فراوان هم داشته باشند. انجيل هنگامی نوشته شد كه مردم فكرمی كردند زمين تخت است و فرغون فناوری برتربود. آيا تعاليم اين كتاب برای چالش های كنونی فراروی تمدن جهانی كاربردی دارد؟........ادامه

8/21/2004
اندرحکايت فوتبال عراق درالمپيک آتن: اين جناب ولي فقيه کره ي زمين توي زبلي دوتا سورزده به سردمداران ميهن آريايي اسلامي!!جناب ايشان که اين روزها حسابي سرگرم کارهاي تبليغاتي براي انتخاب مجدددرانتخابات رياست جمهوري ينگه ي دنيا هستندفرموده اند که« وجودپرچم عراق وافغانستان درالمپيک امسال بيانگرآن است که دراين دوره دوکشورآزادديگربه المپيک افزوده شده است ودورژيم تروريست هم ازالمپيک کاسته شده است»اما امان ازدست نمک نشناسي وبي چشم ورويي اين عراقي ها وازجمله بازيکنان تيم فوتبال المپيک شان!!!صالح سدير (شماره ي ۶)بازيکن مياني اين تيم درواکنش به سخنان گهربارولي فقيه کره ي زمين درنهايت نمک نشناسي درآمده است وگفته است که تيم عراق دوست ندارد بازيچه ي تبليغات انتخاباتي بوش شود.ايشان بهتراست بروند راه ديگري براي تبليغات پيداکنند!!دوست نداريم امريکايي ها درکشورمان باشند.» خداوکيلي آدم اين همه نمک نشناس مي شود دربرابررييس جمهورارتش آزادي بخش ملت عراق!!!

مربي شان هم بدترازبازيکنان اش است
ومي گويد«آمريکا همه چيزرادرعراق نابودکرده است.ارتش آمريکا عراقي هاي بسياري را کشته است»مربي به اين بي چشم ورويي نوبره والله!!!
قابل توجه ي دوستان خواستار عضویت در کانون وبلاگ نویسان ایران : برای رای گیری درحال حاضرهیچ راه دیگری به جز رای گیری گروه یاهو در اختیارنداريم. از این رو برای همه ي دوستاني که عضویت را پذیرفته‌اند دعوت نامه عضویت در گروه یاهو ارسال شده است. تا اكنون شمار اعضا به 178 نفر رسیده اما شمار کسانی که عضویت گروه یاهو را پذیرفته‌اند تنها 94 نفر است. برای گسترش و اشاعه ي دموکراسی و شرکت دادن همه در بحث‌ها و رای‌گیری‌های نهایی از دوستانی که هنوز عضو گروه یاهو نشده‌اند خواهش می‌کنم هرچه زودتر این کار را انجام دهند.اگر کسی فرم عضویت در کانون را ارسال کرده و هنوز دعوت نامه‌های مربوطه را دریافت نکرده می‌تواند با ارسال نامه به این نشاني
penlog@gmail.com
دعوت نامه جدیدی تقاضا کند (حتمآ در
عنوان نامه بنویسید
"Ersale davat name yahoo")
.روشها و راهکارهای مورد نیاز را هاله ي عزیز در این نشاني قرار داده که اطلاعات دقیق‌تری درآن آمده است.
8/18/2004
ازدواج به سبك بامدادك:اين مرتيكه بامدادك خانه ي فسقلي ما را پر كرده است ازكتاب ها ي كودكان وانواع ماشين هاي رنگ ووارنگ.مرتيكه هرباركه باهاش بيرون بروي خريدن ماشين يا كتابي را به گردن ات مي اندازد.عيال براي پسرش نقشه كشيده است كه درآينده به شغل شريف پزشكي كه شغل انبيا است(اين بود يا معلمي يا چوپاني؟!!يادم نمي آيد)مشغول شودولي بااين حسابي كه من مي بينم طرف يا بنگاه ماشين باز مي كند يا مي شود كتابداركتابخانه!!!حالاخريدن به كناربيگاري كشيدن بعدي اش داستان دارد.خسته ومانده ازسركاربرمي گردي وچمباتمه زده اي روي يك از روزنامه هاي ميهن آريايي اسلامي تاببيني كه حضرات چه شكرتازه اي خورده اندكه مي بيني طرف آمده بالاي سرت ماشيني به دست راست وماشين ديگري به دست چپ.بعد هم مي گويد بابايي بيا ماشين بازي.اين هم يعني كه فاتحه ي يك ساعت وقت نازنين راخواندن .داستان كتاب ها كه ازاين هم بدتراست!!!من وعيال نوبتي بايد هركتابي را ازسرتاته شونصدباربراي اش بخوانيم.چنان تمام كتاب ها را ازبرهستم كه اگرازكاراخراج بشوم مي توانم بروم سراغ شغل شريف داستان نويسي براي كودكان.فقط يك كتاب را زير بارنمي روم كه براي اش بخوانم وعيال بايد جورش را بكشد.يعني همان باراول چنان درتعويض جملات كتاب درراستاي هنجارشكني عليه اسلام عزيز سنگ تمام گذاشتم كه ديگرخودعيال هم نمي گذاردآن كتاب خاص را من بخوانم .مي ترسد اين مرتيكه هم مانند من بشود يك سوكوله مذهب تمام عيار!!!(سوكوله مذهب به زبان گيلكي يعني ستاره پرست!!نامي كه پدرگرامي روي اين كم ترين گذاشته است).كتاب مذكورداستان ازدواج پدرومادرپيامبراسلام است كه يك باررفته بوديم رستوران جناب گارسون تقديم كرد به بامدادك!!!
نخستين بدآموزي اين كتاب ديشب گريبان عيال را گرفت.بامدادك ازروي مبل پريد وسط اتاق عيال هم جيغي مشتي روي سرش كشيد بامدادك هم گفت:
من با تو ازدواج نمي كنم مي رم با بابايي ازدواج مي كنم!!!
8/17/2004
حجت الاسلام عباسعلي عليزاده ( رئيس كل دادگستري استان تهران): يكي از بزرگترين ناراحتي و دغدغه من اين است كه كاري كنيم كه هيچ چيز را جز عدالت نبينيم و جز عدالت به چيز ديگري نينديشيم و هيچ آرزو و خواسته‌اي نيز جز اجراي عدالت و تحقق احقاق حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع ندارم.
بامدادك: اي كاش تو پينوكيو بودي!!!

زنان والمپيک: مي گويندشمارورزشکاران زن دراين دوره ي المپيک بيش از هر دوره اي درگذشته بوده است اما خيال بد به خودتان راه ندهيد که شمارزنان کشورهاي اسلامي دراين دوره از ۱۹۶۰ تا کنون کم ترين بوده است.صداوسيماهاي دولتي تمام کشورهاي اسلامي هم مانند صداوسيماي ميهن آريايي اسلامي سنگ تمام گذاشتندوتاآن جا که توانسته اند مسابقات زنان را پخش نکرده اندتا مبادامردان خوش غيرت غسل واجب شوند!!هراس ازاين که مبادا چشم مردان مسلمان به لنگ وپاچه ي زنان ورزشکار بيفتد اين روزها درکشورهاي اسلامي غوغا مي کند.به طوري که شيخ يوسف الغرادوي که اهل مصر است چيزي توي مايه هاي آيت الله پايت الله خودمان است واينک دربلاد قطردارد خوش مي گذراند اعلام کرده است که ورزش زنان شرع واخلاقيات را برباد مي دهد.لابدخبرداريدکه ميهن آريايي اسلامي هم فقط يک ورزشکار زن به المپيک آتن فرستاده است که قيافه ي غم زده اش به هنگام رژه رفتن ورزشکاران ايراني در آيين گشايش المپيک به راستي دل آدم را کباب مي کرد.تازه گلي به جمال خودمان اکثرکشورهاي اسلامي حتي يک نفرورزشکار هم محض چشم روشني به اين مسابقات نفرستاده اند.به اميدروزي که هرچه ورزش زنانه وربيفتدکه به اسلام عزيز خدشه واردنشود.آمين يا رب العالمين!!

8/15/2004
زنان را به سيارات ديگر بفرستيد!!!: وقتي مي بينم اين مجلس زورچپان ميهن آريايي اسلامي چه خون دلي دارد مي خورد براي رفع نارسايي ها وكاستي ها ، راستي راستي دلم كباب مي شود وبه جلزوولز مي افتد.ترا به خدا فقط همين يك فقره بدحجابي وبي حجابي زنان ميهن آريايي اسلامي را ببينيد كه چه خوابي گرفته است ازچشمان اين بدبخت ها.حداد عادل كه رسما دارد آن بالا چرت مي زند.مي گويند خودمجلسي ها اسمش را گذاشته اند حدادچرتي!!الله اعلم !! شايد هم دشمنان اسلام عزيز چوانداخته باشند.يا برادران(وجديدا خواهران) نيروي انتظامي را درنظربگيريدكه بيچاره ها به جاي آن كه كاراصلي شان را انجام بدهندافتاده اند دنبال تهيه ي لايحه اي براي مبارزه با بدحجابي!!پس فرداديگر به كلي كارهاي اصلي شان را فراموش مي كنندواگرچماق نشان شان بدهي گمان مي كنند هويج است.يكي نيست بگويد چرا نمي آييد يك باربراي هميشه اين معضل همسايگي پنبه وآتش را حل كنيد برودپي كارش. اين قدردست دست نكنيد پس فرداقيامت مي شود وآن وقت 125 هزارتا پيامبرريز ودرشت به كنار،شرمنده ي روي اوسا كريم مي شويد كه ازهرسيه بختي كه بگوييد بدتراست.كاري هم ندارد تمام زنان ميهن آريايي اسلامي را جمع كنيد وبفرستيدبه يكي از سيارات منظومه ي شمسي.هرچه دورتر بهتر.پلوتون ونپتون بد نيستند.اين جوري خيال همه را راحت مي كنيد وازهمه مهم تربيضه ي اسلام را حفظ مي كنيد.اگرنگرانيد كه اين جوري تخم وتركه ي هرچه مسلمان ايراني است وربيفتدبي خودنگرانيد!!!روزگارروزگارفناوري هاي پيشرفته است. داستان بسيارساده است.فرض كنيدناوك عشقي فاصله ميهن آريايي اسلامي وسياره زنان ميهن آريايي اسلامي را بپيمايد وبراي مثال زن ومردي باديدن جمال يك ديگردردوربين تلفن همراه يا صفحه نمايش گررايانه يك دل نه صددل شيفته ي هم بشوند.خيالي نيست مي توانيم با فناوري عقد از راه دور(تله عقدينگ) كه ماشالله هزارماشاالله درربع قرن اخيردرآن زبردست شده ايم آن ها را به عقدونكاح همديگردربياوريم با رعايت تمامي موازين شرع مقدس.درموردتوليد مثل هم جاي نگراني نيست ازفناوري دورآميزي استفاده مي كنيم.اين جوري بابت كم شدن جمعيت امت اسلامي هم جاي نگراني نيست.تاكورشود هرآن كه نتواندديد!!!فقط يادتان باشد كه چندتا بانك ،البته بانك اسلامي هم درسياره ي زنان دايركنيد كه مردان خوش غيرت ميهن آريايي اسلامي بتوانندخرجي ونفقه(براي دچارنشدن به سرنوشت مهاجراني!!) را به حساب عيال جات واريز كنند.
سيدخندان : به حسن نيت شوراي شهر محترم شهرايمان دارم ومعتقدم كه شهردارمحترم وشوراي محترم شهر خيرخواه هستند.
بامدادك : خيرخواه كي؟عمه ي تو يا عمه ي خودشون؟!!
8/14/2004
نقشه ي جغرافيايي مومنين وغيرمومنين!!: اسقفي فرانسوي به نام پوپاركه سرپرستي گروهي پژوهشي درواتيكان رابه عهده داشته است تانقشه ي جغرافيايي مومنين وغيرمومنين راتعيين كنندعلي رغم كم بودن غيرمومنين جهان ازرشد شمار مومنين بي خيال وعبادت نكن اظهارنگراني كرده است وهم چنين ازرشد بي خدايي درميان زنان ناراحت است.باتوجه به آن كه زنان درگذرهزاران سال همواره حامل مذهب درخانواده ها بوده اندنگراني اين يارو اسقف پربي راه نيست(نمونه اش در ايل وتبار خودمان كه قرن ها است نمازخواني وروزه گيري به گردن زنان بوده است!!خداازسرتقصيرات اين همشيره ي ما نگذردكه اين زنجيره را قطع كرد!!).درباره ي نقشه ي مومنين وغيرمومنين درجهان اسلام هم ازجناب ايشان پرسيده اند وايشان گفته اند كه براي جهان اسلام چنين نقشه اي نمي توان تهيه كرد چون داده هاي آماري نمي تواند قابل اعتماد باشد.يعني اگر كسي بي خدا هم باشد نمي تواند به زبان آوردوآمارقلابي از آب درمي آيد.اين را كه خواندم يادماجرايي افتادم كه چندي پيش براي خودم رخ داد.يكي ازناشراني كه براي شان كتابي ويژه ي نوجوانان ترجمه كرده بودم زنگ زد كه فلاني خانه ي كتاب مي خواهد براي اهل قلم تسهيلاتي درنظر بگيرد وبيا پرسش نامه اي رابگير وپركن.پرسش نامه كه دستم آمد ديدم از همين پرسش نامه هاي هميشگي است كه كجا درس خوانده اي وچندتا كتاب نوشته اي يا ترجمه كرده اي ونام پدرت چيست واز اين حرف ها.به طرف گفتم سر فرصت پر مي كنم وبراي تان مي فرستم.شب كه درخانه داشتم پرسش نامه را بار ديگر ورانداز مي كردم ديدم يكي از گزينه ها هم دين است.ديگر بي خيال شدم.دوهفته بعد كه دوباره گذرم به همان انتشاراتي افتاده بودسراغ پرسش نامه را گرفتند.رييس انتشارات خانم جوان سبز چشمي بود.گفتم ازخير تسهيلات وپسهيلات گذشتيم.وقتي فهميد كه به گزينه ي دين گير داده ام خنديد وگفت خالي بگذاريدش.گفتم به خاطريك مشت تسهيلات بشوم فسق مجسم وعلني!!!باز هم خنديد وگفت كه نام اسلام عزيز را بنويسم.گفتم به خاطر يك مشت تسهيلات دروغ بنويسم؟!!آن دنيا شما جواب اوسا كريم را مي دهيد؟سرآخرگفت بابا شما به تسهيلات احتياج نداريدبرويد پي كارتان ماهم آمديم پي كارمان!!!نتيجه ي اخلاقي اين كه براي ميهن آريايي اسلام نمي توان نقشه ي جغرافيايي مومنين وغيرمومنين تهيه كرد!!!
8/12/2004
سفرنامه ی بامدادک(2):دراین سفر بودکه فهمیدم که پی پی می تواندحالت های گوناگون داشته باشد!!
پی پی شناسی:تمشک خوری که رفته بودیم آقایی دوچرخه سواررادیدیم که آموزگارادبیات بابایی درسال دوم راهنمایی بود وراه به راه به بابایی می گفت مهندس!!!این آموزگارگرامی کشاورز هم هست وازباغ اش یک هندوانه مشتی برای مان چید.به خانه ی آقاجونو که برگشتیم افتادم به جان هندوانه!!حالا نخور کی بخور.غروب که مامانی بردم برای پی پی کردن دیدم ای داد بیداد پی پی هایم سرخ شده است شروع کردم به داد زدن : پی پی ام قرمز شده!!!پی پی ام قرمز شده!!!تا وقتی هم که بابایی توضیح ندادکه به خاطرهندوانه خوردن است خیالم راحت نشد!!!
پشت بنداین جریان دیگرحواسم بودکه غذاهای مختلف چه اثری برپی پی می گذارند.به نتایج جالبی هم رسیدم.شایددرآینده کتابی دراین باره بنویسم!!این چندروزمهمان درخت انجیرآقاجونو هم بودیم.می دانید چه اثری می گذارد روی پی پی؟آدم احساس می کند که به جای پی پی دارد شن تحویل کاسه ی توالت می دهد!!دورکون آدم هم انگارشن می چسبد!!!
تریلی شناسی:نمی دانم تریلی های کشاورزان شمال را دیده اید یا نه.هیچ ربطی به تریلی شهری ها ندارد.برای شخم زدن زمین به پشت تریلی گاوآهن(ربطی به گاو ندارد) می بندندوبرای باربری هم دمی به ته اش می بندند.یک بارکه ازتمشک خوری برمی گشتیم.کشاورزی با تریلی اش جلوی پای مان نگه داشت وسوارمان کرد توی دم تریلی!!
کشاورزآفتاب سوخته ای بود شلوارکارپوشیده بودشلواراصلی اش را کپه کرده بود پشت تریلی.
ماهی گیری به شیوه ی کودکی بابایی:کناردریا هم رفتیم ودرست وحسابی شنا کردم.راه رفتن روی کف دریا خیلی سخت است.بابایی مرتب به من می خندید.می گفت تقصیری نداری بچه تهرونی دیگه!!!بابایی به شیوه ی کودکی اش برایم دوتا ماهی گرفت وتوی سطل شن بازی گذاشت که سرآخرول شان کردم رفتند.ماهی های کوچولو می آیند کنار ساحل تا جانوران کوچک(به نام رش) را بخورند بابایی هم می رفت توی دریا وازآن جا چوبی پرت می کرد جلوی شان.این ماهی های احمق هم از ترس می پریدند توی خشکی.بابایی می گوید ماهی ها دوران کوچکی خودش هم همین جوراحمق بودند!!!
8/11/2004
سفرنامه بامدادك(1):جاي شما خالي چندروزرفتيم شمال خانه ي آقاجونو. با آن كه خيلي گرم بودهوا(بابايي مي گويداگربميريم بي بروبرگردجاي مان توي بهشت است!!) خيلي خوش گذشت البته گمانم فقط به من خوش گذشت!!!چنان تازاندم كه بعيد مي دانم آقاجونوبه اين زودي هواي ديدارنوه به سرش بيفتد.اين بارخيلي چيزهاياد گرفتم كه به قول بزرگ ترها تيتروار(اين هم شد اصطلاح!!)براي تان مي نويسم.
سنجاقك شناسي:اين بارهم بساط تمشك خوري به راه بودهم تمشك خورديم وهم بابابي انواع سنجاقك ها وطرزشكاركردن شان را نشانم داد!!يك نوع سنجاقك به اندازه ي متوسط داريم به رنگ هاي سرخ(عين ذغال گداخته اي كه آقاجونو رويش ازون برون براي مان كباب كرد) وزرد(به رنگ ساقه هاي برنج كه اين بارازنزديك ديدم چه خوشگل اند وخوش بو) كه گرفتن شان دشواراست.بابايي يك ازسرخ هاي اش را به زحمت بسيارگرفت ودادبه دستم.انگارقلب شان توي دم شان است.دم شان مدام مي تپد!!! يك نوع
ديگرسنجاقك داريم به رنگ سیاه كه از همه فراوان تر است وازسنجاقك ها ي سرخ وزرد اندكي بزرگ تر است .گرفتن اين ها هم ازهمه آسان تر است.بابايي راه به راه روي بند طناب وبوته تمشك ودرخت انجير مي گرفت شان ومي داد دستم.يك خرده نگاه شان مي كردم پرشان مي دادم ومي رفتند توي دل آسمان!!!كم ياب ترين نوع سنجاقك هم سنجاقك هاي گنده اي هستند دوبرابر سنجاقك هاي سياه معمولي كه به رنگ طوسي اند ودوردم شان حلقه فيروزه اي زيبايي دارند.عين انگشت حزب اللهي ها با انگشترفيروزه.اين ها را به هيچ وجه نمي شود بادست گرفت.بابايي وقتي كوچك بود با تيركمان شكارشان مي كردوالان كه افاده هاي سبزانديشي دارد به اين جور كارهاي كودكي اش افسوس مي خورد.راستي گفتم حزب اللهي.داشتيم ازتهران مي آمديم توي اتوبو س مان يك مردحزب اللهي وهمسرش نيز همسفرمان بود.توي اين گرماي وانفساكت وشلوار باب همايوني پوشيده بودودکمه تقوا راهم تازيرخرخره بسته بود.زنش هم مقنعه ي آبي وچادرسياه پوشيده بود وفقط نوك دماغ اش پيدا بود.جالب اين جااست كه راننده پيرمردي را بين راه سواركردووقتي كه داشت كرايه اش را مي گرفت طرف مي گفت گران است.آخرسرهم كه كرايه داد بلندبلند گفت رهبرمملكت كه دزدباشد همين است ديگر!!ياروحزب اللهي رامي بيني انگاربرق سه فازگرفته باشدش سرش را مانند عروسكي كوكي به عقب برگرداند ونگاه خشمناكي حواله پيرمردگستاخ كرد.اما پيرمرد به شامبول اش هم حساب نكردويارو حزب اللهي هم فهميد كه مسجدجاي گوزيدن نيست!!!
مقام معظم ايشان: امريكا درعراق به بن بست رسيده است
بامدادك: قبول نيست ديدي!!!

وزيرارشاد:انتشاركتاب درباره ي حضرت زهرا(س) نسبت به سال پيش صددرصدرشدكرده است
بامدادك: ماشاالله يادت نره!!!
8/10/2004
عادت مي كنيم : راحت الحلقوم مانندكارپيشين زوياپيرزاد(چراغ ها را من خاموش مي كنم) اما سوژه اش اين جا واكنون!!سراسررمان پراززانتيا وخودروهاي امروزي ميهن آريايي اسلامي. موضوع چنان امروزي است كه يكي از شخصيت ها دختري است كه پنهاني وبلاگ مي نويسد ومادروبلاگ دختررامخفيانه مي خواند!!نگاه زنانه ي پيرزاد دركل دل نشين وخوشاينداست هرچندبه نظرم كارقبلي اش بهترتربوده است!!!گويا"عادت مي كنيم" طي يك ماه به چاپ چهارم رسيده است.دراين وانفساي نشر به راستي شگفت آور است!!!
8/09/2004
کانون وب‌لاگنويسان ايران (پن‌لاگ):به قول بروبچه هاي سياسي به ما بپيونديد!!خداراچه ديديدشايددركنارهم توانستيم كارسازتر باشيم!!!
8/08/2004
ابراهيم يزدي(دبيركل نهضت آزادي): روشنفكرديني ضرورتي اجتناب ناپذيرورسالت اش برقراري دمكراسي ايراني بامشاركت مردم است.اين درتوان روشنفكرلاييك نيست زيرااعتقادي به دين ندارد
بامدادك: آره داش ابرام كون آسمون پاره شدوشماروشنفكران ديني تلپ شديد روي زمين نگون بخت!!

رييس ستاد برگزاري نماز جمعه ي تهران: اميدواريم قبل ضهور آقا امام زمان(عج) مصلاي جديد تهران حاضرشود.
بامدادك: همزمان هم باشه خيالي نيست!!
8/07/2004
خوش آمدي!!: تاحالابراي تان پيش آمده است که بااستادتان دوست شده باشيد.دوره اي آموزشي گذاشته بودنددراداره مكرمه طي همين دوره بودکه بااستاديکي از درس ها دوست شدم .اين استاد گرامي چندي بعد راهي کانادا شدبراي ادامه ي تحصيل.همان جا به بيماري وبلاگ خواني دچار شدوروزي هم برايم نامه اي الکترونيکي فرستادهمراه با نشاني اين وبلاگ که فلاني مي دانم نويسنده اش تويي !!ما هم سرتير دعوتش کرديم که مطلب بنويسد تا بگذاريم توي ويترين!!ديروز هم به وعده اش وفا کرد.مطلب اين استادکانادانشين مارا بخوانيد!!گير اساسي داده به عطاالله کلينتون(= بيل الله مهاجراني) بدون هيچ هراسي از هيلاري کديور(= جميله کلينتون)!!

راستش عمه بودن هم دنیایی داره. می گویند ذاتِ باری عمه را آفرید تا آماجِ قندپارسیِ تولید شده توسطّ نوادگانِ حاج طیّبِ رضایی و رمضون یخی باشد (برادرای نیروی انتظامی و پاسدار به خودشون نگیرند). اما عمه ي بامدادک بودن دنیای دیگری داره. حالا که اخوی چپ وراست از ما مایه می گذارد بد نیست دریچه هایی به این دنیا باز بشه. طبعاً این دریچه ها عمه گانی خواهد بود به قیاسِ همگانی.کامنتِ ذیلِ مطلبِ اخیر اخوی به اضافه ي افاضاتِ فلسفی_سیاسی آمیرز ابراهیم نبوی و حال اومدنِ ششِ عباس خان معروفی (هر دو در خبر نامه ي گویا) و تحلیلِ جامعه شناختی_سیاسی_هنری_روان شناختی خانم سارا مهر پرور (در سایتِ ایران امروز) همه نشان از اهمیتِ دسته گلِ اخیر عطاالله خان داره.یادش به خیر مادر بزرگم خدابیامرز می گفت بعضی ها همه چیزشون چیزهاست. حالا مثلِ اینکه چیزِ عطاالله خان هم (منظورم ماجرای ایشونه) خیلی چیز شده (یعنی بالا گرفته).این وسط چند تا سؤال به ذهن من رسیده که بد نیست شماها هم بدونید:1. بابا مگه چهارتا عقدی نصّ صریح کتابِ خدا نیست؟ چرا هیچ کس به حکمِ خدا اشاره نمی کنه؟2. چرا هیچ کس از حقِّ این مهسا خانم دفاع نمی کنه؟ ای فمینیست های بلاد کجایید؟ چرا این خانم نباید از اون حقوقی که شما مدافع اونید بهره مند بشه؟3. چرا وقتی غیرخودی ها متهم به این امور می شدند امثالِ برادرمون ابراهیم خان نبوی یا اخّ الزّوجه ي عطاالله خان یادِ سیاسی، زشت و غیر اخلاقی بودنِ این کار نمی افتادند؟4. چرا همه تبارشناسیِ حاکمانِ میهنِ آریایی_اسلامی را فراموش می کنیم؟ چرا فکر می کنیم رفیقِ گرمابه و گلستانِ عالیجناب سرخ پوش نباید از سجایای مرادش بهره مند باشد؟5. چرا هنوز این گونه پرونده سازی در میهنِ آریایی_اسلامی سکه ي رایج است؟ کدام خصلت های روانشناختیِ اجتماعی به یاری پرونده سازان می آید؟6. این ماجراها چقدر به "ارشاد" و خصلتِ "ارشادی" حضرات ربط دارد؟ آخر وزیر اسبق ارشاد، قرآن پژوهِ نستوه حجت السلام والمسلمین معادیخواه هم به همين معضل گرفتار آمد! اولیای "خانه ي هدایت" کرج هم گویا در پی هدایت و ارشاد بوده اند.راستی یادم رفت به آمیرزابراهیم خان نبوی(که ضمن تحلیلِ سیاسی میگه از سیاست متنفره) و خانم سارا مهر پرور بگم خیلی نگرانِ آقای تسامح و تساهل نباشید چون در هیئتی که برای میانجی گری پیشِ آقای مرتضوی رفتند علاوه بر آقای قدرت علیخانی ، برادر عطریانفر رییسِ اسبق حفاظت_اطلاعات نیروی انتظامی (همون کس که سردار نقدی گفت زیرزمین بازداشتگاه صبا را ساخته) هم بوده و کارها داره به خیر و خوشی تمام میشه. شهرقصه یادتونه؟ خمس وذکاتشو بده، حلاله.
8/01/2004
پيشكش به بامدادك: دارايي ما نيستي.زندگي راهم ما به تو نداد ه ايم !! ميانجي تو و زندگي بوده ايم همين وبس،همچون کماني و ناوکي پرگشوده به سوي آينده.همراه مايي و مالك تو نيستيم. مهرباني ودوستي مان ارزاني تو و روش هاي مان ارزاني خودمان!!.تونيزراه وروشي براي خودت داري.دوست داشتن چيزي نيست مگر پاس داشتن خلوت ديگري!! خلوت فرزند، خلوت دوستان وهمه آنان كه دوست شان مي داريم.

بازگشت به بالا