3/29/2005
خودكامه ي خوش خيم
گوئتز آلي يكي ازتاريخ دانان سرشناس آلمان كتاب تازه اي نوشته است وبانگاهي تازه به پرسشي قديمي پرداخته است: چراطبقه ي متوسط آلمان با جان ودل ازرايش سوم ونازي ها پشتيباني كرد؟
به نظراين مورخ هيتلرديكتاتوري بودكه جاي خودرادردل ها باز مي كرد!!پيشوايي كه به آلماني ها اعتمادبه نفس دادودولت آلمان هم درخدمت مردم بود.
درواقع ابزارهيتلركاهش ماليات ها وارائه ي خدماتي به جامعه بود كه هنوزهم ازعامل هاي ثبات جامعه آلمان هستند.هيتلردرتمام 12 سالي كه برتخت قدرت نشسته بودوسال هايي آكنده ازجنگ بوديك بارهم ماليات هاي مربوط به مزدبگيران را افزايش ندادوحقوق سربازان آلمان هم دوبرابرحقوق همتايان انگليسي وآمريكايي شان بود.درواقع ازچشم اكثرآلماني ها نازيسم همچون سرپرستي "دلسوز" بود.
گوئتز آلي استاد مهمان دانشگاه فرانكفورت است وكتابش هم "دولت مردمي هيتلر:چپاول،جنگ نژادي وسوسياليسم ملي" نام دارد.درواقع نويسنده معتقد است به مردم آلمان آن قدرخوش مي گذشت كه وجه كشتارگرانه وپليد رايش سوم را نمي ديدند.
آلي مي گويد تامين اعتباربراي به دست آوردن دل داخلي ها كارآساني نبودوهيتلربا چپاول وكشتارديگران اين پول را تهيه مي كرد.غارت وكشتاريهوديان، بيگاري هاي سازمان يافته وچپاول سرزمين هاي تسخيرشده همگي ابزاردست نازي ها براي اين كاربودند.
نويسنده براساس آماري كه از پرونده هاي محرمانه ي نازي ها به دست مي دهد معتقد است طي 1941 تا 1943 آلماني ها چنان شوروي را غارت كردندكه به راحتي توانستندازپس ايجادرفاه براي جمعيت 21 ميليون نفري آلمان برآيند.اين درحالي بودكه به اسيران جنگي هم غذايي نمي دادند.
اين كتاب درواقع برخلاف روندجاري حاكم برتاريخ نويسي درآلمان است كه طبق آن مردم آلمان هم زيريوق هيتلروبمب باران هاي متفقين نصيبي جزرنج وبدبختي نداشتند. آلي بسياري ازاين سختي ها را رد مي كند ومعتقد است كه يكايك آلماني ازآدم كشي هاي هيتلرسودبردند.
3/27/2005
امان ازدست خانه تكاني!!:فصل فصل غرزدن درباره ي خانه تكاني است!!!من هم كه تافته ي جدابافته نيستم.چه قرارهاي برخط ونابرخطي را كه ازدست نداديم بابت اين خانه تكاني!!!به رييس مان توي مجله(يكي دوتا رييس كه نداريم!!)كه گفتم بايد زودبروم خانه تكاني،اولش گفت زن ذليل و زد2 وازاين حرف ها(حالاخودش به عيال مربوطه مي گويدولي فقيه!!) بعد هم مانند تمام كارفرمايان عالم دست به چرتكه شد كه برايم ثابت كندبروم پرولتاريايي را اجيركنم(تاديكتاتوري پرولتاريابرقرارنشده ازاين فرصت ها بايد نهايت استفاده را برد!!) به صرفه تراست تا خودم آستين بالا بزنم ديوارشويي وسقف شويي كنم!!فوري مي گويدتوبابت كاردرمجله فلان قدرمي گيري ولي كارگراين قدرمي گيرد.بعدهم با ماشين حساب يك تفريق ساده انجام مي دهدوميزان زيانم را مي گذارد كف دستم!!!(اين كارفرما جماعت را بكشي شان به انسان به چشم يكي از اجزاي هزينه ي توليد مي نگرند.به قول فرنگي ها "پروداكشن كاست")
اول براي اش توضيح مي دهم كه حقوقي كه به من مي دهد آني كه بايدباشد نيست ودرواقع ضررم بيشترازآني است كه حساب كرده است!! (هيچ وقت ازفرصت هاي به دست آمده براي نيش وكنايه غافل نشويد!!)
خنده برلبانش خشكيدوشروع كرد به گفتن اين كه توهم وسط دعوانرخ تعيين مي كني وازاين حرف ها!!!بعد هم براي اش توضيح دادم كه به دودليل خودم ترجيح مي دهم خانه تكاني كنم.توي كتش نرفت كه نرفت!!راستش را بخواهيد تنبل ترازاين حرف ها است كه حال خانه تكاني داشته باشد!!شرط مي بندم خانه تكاني خيلي ازاين دودوتاچهارتا كن هاي عالم را عيال مربوطه يا مادران مربوطه اشان انجام مي دهند.اما آن دودليل چيست؟
نخستين دليل اين است كه وقتي پرولتاريا آمدوخانه ات را تكاند ورفت عيال بازبان بي زباني مي گويد كه خانه تكاني طرف به دلش ننشسته است!!اين يعني چي؟يعني كه كلهم باطل ازاول!!!يعني هم پول راداده اي هم كارراكرده اي!!!دليل اصلي اين كه خودم دست به كارمي شوم همين دليل مادي جسماني است!!
دليل دوم تا حدي معنوي روحاني(يادآخوندها نيفتيد!!)است!!داستان ازاين قراراست كه طرف مي آيد خانه را مي تكاند ومي رود.بعدتوبايدتاخانه تكاني شصت سال بعدهم بارهاوبارها از عيال محترم بشنوي كه طرف يكي از جنس هاي خانه را بلند كرده است:اون انگشتربژنقره اي رويادت مي آدكه خان داداشم ازكيش واسم آورد!!مدتيه پيدانيست.گمونم كاركارهمون كارگره است
نه گمان كنيدانگشترازجنس طلاي ناب باشدنه ازهمين بدلي جات زن پسند!!حالا تو هي بگوازكجا مي دوني؟براي چه گناه مردم را مي شوري؟!!فايده نداردكه نداردتاآخرعمرت بايد اين داستان را بشنوي وقيافه مظلوم كارگري جلوي چشمت بيايد كه درايام ماضي آمده بودخانه ات را تكانده بود!!
راستش را بخواهيد تحمل اين دومي برايم سنگين تراست!!
3/26/2005
بهاران خجسته باد:پدراين بي اينترنتي بسوزد!!!اين قدرهول هولکي وارد سال نو شديم که فرصت نکرديم کرکره مغازه راپايين بکشيم وبه ملت شادباشي چيزي بگوييم.اشکال ندارد ماهي را هروقت از آب بگيري مي ميرد!!نه بابا خيس است!!حالا پنج روز اين ور آن ور مگر چه مي شود!!سال نو برهمه شمايان که به اين جا سرمي زنيد ونمي زنيد(!!!) مبارک باشداميدوارم سال خوبي درپيش داشته باشيم.اين هم يک جوک براي افتتاح دکان مان درسال نو!!:
جناب پاپ اعظم رهبرمسيحيان جهان به لقالله مي پيونددومي رسد به دروازه ي بارگاه اللهي.دق البابي مومنانه مي کند.يکي ازاين فرشته جات اوسا کريم، شما بگيريد جبرييل، درمي گشايدومي پرسد: کيستي؟
پاپ بي نوا هم مي گويد: منم پاپ!
جبرييل تلفن مي کند به عيسي مسيح: يه يارويي آمده مي گويد اسمش پاپه!!مي شناسيش؟!!
عيسي مسيح مي گويد: اسمش تا حالا به گوشم نخورده!!بفرستش جهنم!!
پاپ را مي بيني فرياد مي زند: زنگ بزن به خود خدا!!
جبرييل زنگ مي زند به اوساکريم: يه يارويي آمده مي گويد اسمش پاپه!!مي شناسيش؟!!
اوسا کريم مي گويد: اسمش تا حالا به گوشم نخورده!!بفرستش جهنم!!
پاپ بي چاره هم مي گويد: حالا که اين جوري شد زنگ بزن به روح القدس!!
جبرييل هم زنگ مي زند به روح القدس:يکي اومده اينجا مي گه اسمش پاپه !!مي شناسيش؟
روح القدس:آره!!اين همونيه که به هرجاوهرکي رسيده گفته من شکم مريمو بالا آوردم!!بفرستش جهنم!!
3/12/2005
اي كاش گذارتان به اين جا مي افتاد!!: نام دل را لابدشنيده ايد!!دل ياررا نمي گويم شركت رايانه اي دل را مي گويم كه رايانه ي كيفي دلي براي خلق عالم مي سازد.اين شركت كله گنده به تازگي 30 كارمند مسلمان اش را اخراج كرده است!!شكي نيست كاركاراستكبارجهاني است كه بارها ازمسلمانان سيلي خورده است!!حالاچرااين مسلمانان بيچاره اخراج كردند؟به خاطرنمازسروقت خواندن!!!اين بيچاره ها براي آن كه بااوسا كريم مشكل پيدانكنندنمازمغرب را سروقت مي خواندند!!حالا اين وسط مدتي هم از سركارجيم مي شدند!!چه اشكالي دارد!!اين حضرات دل اگردرميهن آريايي اسلامي كارخانه مي زدند چه خاكي به سرشان مي ريختند؟لابد مي آمدندبه خاطر چوس مثقال وقتي كه به خاطر خواندن زيارت عاشورا،نمازهاي يوميه ودعاهاي ريزودرشت صرف مي شد ملت را اخراج مي كردند!!(اين جا ازاين كارها بكننددل وروده اشان را بيرون مي كشند!!)لابدبراي همين ملاحظات است كه اين شركت هاي چندمليتي بي پدرومادردرميهن آريايي اسلامي سرمايه گذاري نمي كنندونمي خواهند ناني هم به اين ملت بي چاره برسانند!!
كاركنان مسلمان دل، سني مذهب بودند كه اين هم يعني قوزبالاقوز!!چون برادران وخواهران اهل سنت پنج باردرروز اذان مي زنند وبه نماز مي ايستند!!لابدبراي اين كه پوزبرادران وخواهران شيعه را كه سه بارمي خواننددرست وحسابي بزنند!!!پوززني اين بدبختي ها را هم دارد ديگر!!!
سخن گوي پرروي شركت دل كه انگارنمي داند نمازسروقت چقدراهميت دارد واوساكريم براي هرمسلمان يك زمان سنج گذاشته است(زمان سنج من يكي به گمانم زنگارزده باشد!!) درنهايت بي شرمي گفته است اين حضرات بايد درساعت استراحت نمازبخوانند و پول علف خرس نيست!!
اين حضرت اگرسري به آخوند محله هاي مسلمان نشين زده بود دوزاري اش جا مي افتاد كه دراسلام عبادت وزندگي درهم تنيده است!!مسلمان اگردرنماز كوتاهي كنددرقيامت چوب توي آستين اش مي كنند(بگذريم ازاين كه بي تربيت هايي به جاي آستين از واژه اي ديگري استفاده مي كنند كه وررفتن با آن دوراز مرتبت ملكدتي اوسا كريم است!!)
جالب اين است كه يكي ديگرازسخن گويان دل هم نه گذاشته ونه برداشته و بي خيال همه چيز گفته است كه ما به اعتقادات مذهبي كاركنان احترام مي گذاريم به شرطي كه درروندتوليد خلل ايجادنكند!!اين هم شد حرف؟!!ملت رابطه اشان با اوساكريم را خراب كنندكه شما رايانه هاي درپيت خودتان رابسازيد؟!خداوكيلي شما هم وقتي با بوي فرندياگرل فرندتان قرارداريدسروقت نمي رويد؟!!اوساكريم معشوق/معشوقه ي مسلمانان است ونمازسروقت هم يعني رفتن به موقع سرقرار!!اين را بفهميد!!
3/08/2005
امان ازآخوندهاي اينترنتي!!: راستش را بخواهيدبرايم حسابي عقده شده بود كه درسال 1357 خبري ازاينترنت نبود تا رهبركبيرانقلاب خودمان وبگاهي بزندومانندآيت الله عظما سيستاني به صورت برخط امت را به سرمنزل مقصودهدايت كند.يعني هنوزهم بااين عقده نتوانسته ام كناربيايم!!به ويژه كه ديروزپرسشي وپاسخي رابه زبان انگليسي(مرسي كلاس!!) دروبگاه آيت الله سيستاني(سيستاني دات اورگ!!بازهم مرسي كلاس!!) خواندم كه داغ دلم را تازه كرد!!

Question: Is anal intercourse permissible.?
Answer:Permission is bound to wife's agreement, but it is stronglyundesirable

ترجمه اش را ازمن نخواهيد كه خداوكيلي خجالت مي كشم!!!(برويدانگليسي تان را قوي كنيد!!)ولي اين پاسخ بي بروبرگرد چندپرسش ديگرراپيش مي آورد!!
آيت الله عظما خوب توضيح ندادندكه استارنگلي آندزايربل براي كي براي زن، شوهر يا خود آيت الله؟
آيت الله عظما ازكجا مي دانند كه اين كار استارنگلي آندزايربل است؟
اگرزن تمكين نكندوشوهرهم دست بردارنباشدآيت الله چكارمي كندسربازان ارتش آزادي بخش ايالات متحده را مي فرستدسراغ شوهرنابكار؟
وبگاه آيت الله آكنده ازنكات جالب است!!مثل:
شب نبايد سرپا آب خورد!!!مسلمانان مي توانند سگ نگه دارندبه شرطي كه دستكش دست شان كنند!!خوردن داروي حاوي الكل منعي ندارد!!
وهزاران نكات ديگر!!برويد بخوانيد هم براي دنياي تان خوب است هم براي آخرتتان!!
راستي تا يادم نرفته بگويم بيشتربچه هاي اداره ي ما مقلد ايشان هستند.ديروزيكي از خانم هاي اداره كه به هنگام بيرون رفتن از اداره با من همقدم شده بود مي گفت مقلدش آيت الله سيستاني است.بي اختيارزدم زيرخنده !!گفت براي چي مي خندي؟ پرسيدم وبگاه حضرت آيت الله را ديده اي؟نشاني اش را دادم.اميدوارم برود بخواندرهنمودهاي مرجع تقليدبزرگوارش را!!انگليسي اين خانم همكارما هم پر بدنيست!!خدا به خيركناد!!!
3/06/2005
بازهم جاي شكرش باقي است: به دست آوردن برخي مقام هاوجايزه ها چنگي به دل نمي زند مانند جايزه تمشک طلايي درصنعت سينما(انگارامسال يکي ازبرندگان اسکارپارسال برنده ي اين جايزه شد).درقلمروسياست هم ازاين رتبه بندي ها فراوان است.مثل فهرستي که مجله ي پاراد هرسال منتشر مي کند: ده خودکامه ي نخست جهان!!
درفهرست امسال جناب عمرالبشير ديکتاتورسودان درصدرايستاده است و نشان نقره وبرنزهم نصيب کيم يونگ ايل (کره ي شمالي) و تان شو( ميانمار) شده است.هيچ کدام ازاين ها دردايره ي دوستان ايالات متحده قرارندارند اما سکوي چهارم تا هشتم به تمامي دراختيارمتحدان ايالات متحده قرارداردوهمگي درنبردارتش ايالات متحده عليه تروريسم ياروياورآمريکا هستند:هو ژينتائو(چين) - شاهزاده عبدالله(عربستان)،معمرقزافي(ليبي) ،پرويزمشرف(پاکستان)،صفرمرادنيازف(ترکمنستان). مقام نهم را رابرت موگابه (زيمبابوه ) به دست آورده است.شرکت هاي نفتي آمريکا بانفر دهم اين فهرست يعني جناب تئودراوبيانگ نگوما(گينه ي استوايي) هم قراردادي به ارزش ۵ ميليارد دلارامضا کرده اند.شکرخداميهن آريايي اسلامي دراين فهرست مقامي به دست نياورده است!!!
3/02/2005
اسکات مک للان(نمي دونم چي کاره ي کاخ سفيد!!): نظاميان و ماموران اطلاعاتي سوريه بايدلبنان را ترک کنند تا انتخابات آينده درلبنان را بتوان آزاد وبدون تقلب برگزارکرد
بامدادک: اه اه همين چندوقت پيش ها يک کشورديگه هم اين کارو کرده بود!!!شما يادتون نمي آد؟ نظامي ها عراق توي آمريکا؟يادم نمي آد!!

بازگشت به بالا