5/13/2008
بستنی ژله ای

یاد درس کاردستی به خیر در دوران دبستان.چند روز پیش درپیش دبستانی به بامدادک و همکلاسی های اش گفته بودند که باید کاردستی بسازند.آمده بود به خانه و گیر داده بود به عیال که برای اش کاردستی خوبی بسازد. عیال می گفت برج میلاد یا برج آزادی خوب است.ولی بامدادک اصرار داشت چیزی دیگری بسازد.می گفت مجسمه ی آن خانومه که بستنی گرفته دستش.منظورش مجسمه ی آزادی ایالات متحده بود.هرچه هم عیال می خواست قانع اش کند که مربی پیش دبستانی قبول نمی کند به خرج اش نمی رفت که نمی رفت.آخرش آمد سراغ من . مشکل را برای من که گفت کمی فکر کردم و گفتم به مامانی بگو کمی رنگ قرمز هم بریزد روی بستنی.پرسید برای چی؟ گفتم روی بستنی ژله می ریزند دیگه.
بالاخره نفهمیدم عیال برایش برج میلاد ساخت یا مجسمه ی آزادی.
پیامک:به دلیل تورم فزاینده سال 1387به سال "فشاراسلامی و تحمل ملی "تغییر نام یافت

بازگشت به بالا