5/04/2013
انتقام مارکس: چگونگی شکل‌گیری جهان با نبرد طبقاتی
انتقام مارکس: چگونگی شکل‌گیری جهان با نبرد طبقاتی
مترجم: بامداد زندی

• احتمال ترس‌ناکی همچنان وجود دارد: مارکس نه تنها ایرادهای سرمایه‌داری را تشخیص داده بود بلکه پیامد آن‌ها را نیز گفته بود. اگر سیاست‌گزاران روش‌های جدیدی پیدا نکنند که فرصت‌های اقتصادی منصفانه را تضمین کند کارگران جهان متحد خواهند شد. یعنی مارکس همچنان می‌تواند انتقام بگیرد ...

بازگشت به بالا