9/30/2002
هزارماشالله!!:وزارت ارشاد اعلام کرده است که سرانه ي مدت زمان مطالعه براي کل جمعيت ايران ۷/۶دقيقه درشبانه روزاست.بابا اي والله!!!تاهنگامي که اين است هرگونه اميدبه بهبود اوضاع درکوتاه مدت حماقت است!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا