9/23/2002
روزگارغريبی است!!!:قدرت مداران به استدلال ازراه بمب باران عادت کرده اند(امابازهم اين عراقی های کله خرنمی فهمند!!) ، واتيکان اقرارمی کندگاليله راست می گفت(ای والله!!) ورييس شرکت انرون(خدابيامرزدشان!!مشاوراصلی دولت امريکا بودند وپشتيبان مالی اصلی بوش واکثرسناتورهای امريکايی) می گويد"من به خدااعتقاددارم وبه بازارآزاد!!!"(خداخيرت بده!!) من که گه گيجه گرفتم هضم اين همه مفاهيم عجيب وغريب برای اين چس مثقال مغزناقابل مابسياردشواراست دشواربودنی!!(به قول برادران وخواهران عرب!!) آخرش اين نفهمی کاردست مان می دهددرست وحسابی!!خداعاقبت مارا به خيرکند!!!ترا به خدادعای مان کنيد!!التماس دعا!!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا