9/28/2002
عضوارشد کارگزاران سازندگی:چارچوب فعلی،اداره ی مملکت راغيرممکن می کند واين "چارچوب" ونه "نظام جمهوری اسلامی" بايدتغييرکند!!
بامدادک:ای کاش دستورزبان فارسی رو فوت آب بودم وازاين جور درفشانی های پيچيده سردرمی آوردم!!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا