9/24/2002
اسلام درخطره!!!: اين روزها سالگرد دفاع مقدس (بخوانيد جنگ کثيف!!)است ازاقتدارگرا واصلاح طلب گرفته تاحاجی بازاری وهوداران ناسيوناليسم مبتذل دارند درفشانی می کنند درباره بلندای تاريخ، دفاع ازايمان وارزش های يک ملت وهزارويک خزعبلات ديگر که دل آدم را آشوب می کند!!من اما ياد بازيکنان تيم ملی فوتبال عراق می افتم که به ايران آمده بودند ووقتی صداوسيما ازنمای نزديک چهره شان رانشان می دادهمان لبخند های قباسوخته وهمان انسانيت شريف وآشنا را می ديدم گيرم که همان هنگام بغل دستی ام که برادرش درجنگ جان باخته بود فحش های آب نکشيده می داد به بازيکنان بيچاره ی عراقی.به هرحال گمان نکنم چيزی تهوع آورترازتقديس پديده ای چنين نفرت انگيز باشدوحال ام به هم می خوردازهرکسی که بخواهدآن راقداست ببخشدحالا می خواهدکارگردان آوانگاردباشد،رييس جمهورعارف مسلک باشديا اصلاح طلب بزدلی که ذره ای صداقت روشن فکری ندارد!!
به مناسبت هفته نفرت انگيزدفاع مقدس(اين اسم منو کشته!!) يک جوک ازهم ولايتی های گيلانی می نويسم که اميدوارم مايه ی انبساط خاطر شود!!آن هايی که گيلک اند بالهجه بخوانند وآن هايی که نيستند به نزديک ترين گيلک مراجعه کنند!!
دردوران جنگ يکی ازهم ولايتی های گيلانی داوطلبانه راهی جبهه شد اما پس ازچندروزفلنگ رابست وفراررابرقرارترجيح داد.ازآن جا که ميهن آريايی اسلامی حساب کتاب داردفوری درخانه اش وسرخوردن اشپل پلا دسنگيرش کردندوالهی به اميد تو بردندش دادگاه نظامی!!قاضی پرسيد:" مرد حسابی اون داوطلبانه رفتن ات چی بود اين دررفتن ات چی بود؟؟"گيلک بيچاره هم گفت(لهجه گيلکی فراموش نشود ):"والله جناب قاضی به ما گفتند اسلام درخطره !!اما وقتی رفتيم جبهه ديديم نه بابا اسلام که درخطرنيست جان ما درخطره!!"
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا