10/01/2002
نگاه:يکي ازبامزه ترين دست آويزهاي جناب جرج بوش پسر براي حمله به عراق آزاد سازي زنان اززيريوغ سرکوب است.جناب ايشان پيش ازاين هم براي رهاکردن زنان ازاسارت؛ افغانستان رابمب باران کرده بودوهمسرش هم ؛چنان براي آن دسته اززنان افغان که به جرم لاک زدن به ناخن هاي شان شکنجه شده بودند اشک ريخت که دل همه راکباب کرد!!بگذريم که هنوز هم سرکوب زنان درافغانستان ادامه دارد و سيما ثمر يکي اززنان کابينه ي کرزاي ازترس جان اش ناچاربه استعفاشداما جناب بوش کک اش هم نگزيد وهمسرگرامي اش هم اشکي نيفشاند!!
پس فردا اگرامريکا به هندوستان حمله کرد چون درجاهايي ازاين کشورزنان رازنده زنده همراه جسد همسرشان مي سوزاننديا اگرپسين فردا چين هدف بمب افکن هاي امريکاقرارگرفت چون برنامه ي تک فرزندي باعث کاهش شماردختران درآن کشورشده است خيال بد به فکرخودراندهيد اين همه براي دفاع ازحقوق زنان است وهيچ انگيزه ي ديگري درميان نيست.
انگارفمينيسم درنظام سرمايه داري به جز استفاده ي ابزاري اززنان براي فروش شامپو وتهيه ي صورقبيحه کاربرد ديگري هم يافته است وآن هم بمب باران زنان وکودکان است!!!
وآن چه دراين ميان خبري ازآن نيست برابري راستين زنان ومردان است
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا