10/02/2002
چهره ها: مجله ي مانتلي رويوگفت وگويي با هري مگداف ۸۹ ساله که ۳۴ سال است يکي ازسردبيران اين مجله است منتشرکرده است.محوراصلي اين گفت وگو علل ناکامي برنامه ريزي اقتصادي درشوروي سابق وموفقيت آن درايالات متحده طي جنگ جهاني دوم است.به نظرمگدافتحميل مالکيت جمعي به دهقانان؛اتکاي محض به بهره وري نيروي کاروموادخام وتوسعه ي اقتصادي متکي به منابع؛ علل اصلي ناکامي شوروي بوده است.درواقع وقتي که انبوهي ازمردم درجنگ جهاني دوم جان باختندورود منابع به اقتصاد ودرنتيجه خوداقتصاددچارنارسايي شد.ازطرف ديگرتصميم گيري اقتصادي رانيزافرادي غيرمتخصص وبرمبناي ملاحظات سياسي انجام مي دادند.چيزي نگذشت که طبقه اي ممتاز شکل گرفت که ازخدمات بهداشتي؛مسکن وتفريحاتي بهتربرخورداربود.تمام امکانات هم درشهرهاي بزرگ متمرکزشد ودرمناطقي مانند آسياي مرکزي وخاوردورشوروي عقب ماندگي بيداد مي کرد(درازبکستان حتي بيمارستان ها آب لوله کشي نداشتند).فقدان دمکراسي نيزاوضاعي پديدآورده بود که کسي ازترس زندان جرات نداشت روي خطاها انگشت بگذارد.با اين همه مگداف معتقد است براي برآورده سازي نيازهاي مردم چاره اي جزبرنامه ريزي اقتصادي نيست وراه ديگري وجودندارد وبه کاميابي برنامه ريزي اقتصادي درآمريکاي دوران جنگ جهاني دوم مي پردازد.به نظر وي علت اين کاميابي وجودصنعت ماشين سازي؛انعطاف پذيري زيرساخت ها؛اولويت بندي نيازها ووجودمنابع مواد خام بوده است.
درنهايت مگداف براين باوراست که بدون اختصاص منابع به فقرا وفرو دستان نمي توان جامعه اي شرافت مندانه پديدآوردبايدآگاهانه تصميم گرفت وتسليم اقتصادپولي وبازارنشد.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا