10/08/2002
رييس قوه ي قضاييه:امروز معدودگروه هايي باناکارآمدنشان دادن دين دراداره ي حکومت درجهت آقاي نظرات گروهي وشخصي خود دررابطه ايران باآمريکاهستند
بامدادک:خداذليل شون کنه!!!
سردبيرروزنامه رسالت:اگرتنهايک شهيدازصدهزارشهيدي که درسرتاسرميهن اسلامي براي اسلام وقرآن خودرافداکردندپيداکرديدکه برسرسنگ آرامگاه خود نوشته من براي دمکراسي شهيد شدم ماهمه ي حرف هاي شمارا مي پذيرم
بامدادک:تروخدا يکي بره اين سنگوپيدا کنه!!
سخن گوي وزارت خارجه:ايران درهيچ حمله اي به عراق شرکت نخواهد کرد
بامدادک :لابد اين يکي مقدس نيست

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا