10/09/2002
ازدولت آبادي بعيد بود!!!:نويسنده ي معاصر محموددولت آبادي درمقاله اي به نام آنام درتازه ترين شماره ي نشريه ي کتاب هفته به ادبيات جنگ(يا به قول خودش ادبيات دفاع!!!)پرداخته است ودرفرازهايي ازآن ازموضع ناسيوناليسم مبتذل چيزهايي درباره ي جنگ نوشته است که مايه ي تاسف است!!!جناب ايشان جنگي را که نيمه ي دوم اش تجاوزکارانه بوده است به تمامي دفاعي خوانده است وخوشحال است که سرانجام ملت ماازآن سربلندبيرون آمده است!!!(زهي پندارپوچ!!)
ايشان گفته اند برخوردابزاري باسانحه اي درابعاد يک ملت چه ازموضع انکارباشديا به اختيارراه به عاطفه وانديشه ي زلال سانحه نمي برد!!!
جناب نويسنده ازرنج ودلاوري ها وعشق وجان فشاني ها وايمان وازخودگذشتگي هاي جوانان که درراه باورهاي شان درراه دفاع ازتماميت ارضي ميهن خودوسرانجام درراه رسيدن به صلح، صلح باعزت دادسخن سرداده است وازاين که شهادت نامه ي آن جان هاي عزيز به جامه اي زيبنده قامت خوددرهنرادبيات درنيامده است افسوس مي خورد!!!
ازهم آوايي نويسنده اي بزرگ باجغدشوم جنگ به راستي جز تاسف خوردن چه مي توان کرد!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا