10/13/2002
دادفر(نماينده ي بوشهر):افزايش اختيارات رييس جمهور معجزه نمي کند.کارخانه ي آدم سازي نيست که آدم راازنوبسازد.من مي گويم اوضاع ما بااين قوانين وآيين نامه ها درست نمي شود.يابايدآقاي خاتمي خودش راعوض کندويااگرنمي تواندهمين جوري بماندتابه بدتردچارنشويم.اگرنبايدچيزي راعوض کنيم ودربرهمين پاشنه بچرخدچه تفاوت داردرييس جمهورداشته باشيم يارييس الوزرا!
بامدادک:صراحت اين اصلاح طلبا منوکشته!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا