10/14/2002
بابا صدرحمت به صداوسيماي خودمان!!!: براي اين حقيرسراپاتقصيربرنامه هاي تلويزيون هاي ماهواره اي ايراني بيش ازهمه ازمنظرآسيب شناسي زباني گيرايي دارد(امان ازدست عوارض جانبي ويراستاري وترجمه!!!!) گيرم که نگاه عاقل اندرسفيه حضرات به باشندگان ميهن آريايي اسلامي نيز بسي بامزه است(انگارکه تمامي اين ملت هر را ازبر تشخيص نمي دهند!!يکي ازمجريان اين شبکه ها به همکارش مي گفت٬راستي عزيزم مي دونستي ايروني ها پيتزا رو باسس کچاپ مي خورند٬؟!!!!)
اما فارسي حرف زدن حضرات ازهمه کولاک تراست!!!براي مثال يکي ازپزشکان يکي ازاين کانال ها که خيلي هم مي شنگد مي خواست به عليا مخدره اي که ازدارقوزآباد زنگ زده بودتاازاين جراح پلاستيک درباره ي واريس پاي اش بپرسد(لابد امام زاده هاي روزگارنو!!) پاسخ دهد که بايد ساق پاي اش رافلان بهمان کندامانمي دانست به فارسي اين بخش ازپاراچه مي گويند براي همين دادمي زندخطاب به متصديان فني پشت صحنه ٬مهندس اينا به فاصله ي زانو تامچ پا چي مي گن؟!!!آها،ساق پا!!!٬
يکي ديگر ازفارسي گويان زبردست پسرکي آرايش گرزنان است که باهمکاري دودخترک پستان گنده به طورزنده زنان راهاي لايت مي کند!!!مش مي کند وهزارکارديگر!!!(زوجه مي گفت گاهي مردان خوش تخم ميهن آرياي اسلامي به اين پستان گنده ها زنگ مي زنند وبدون مقدمه مي گويند ممه اتو بخورم!!!تماس هم فوري قطع مي شود خانم مي گويد چي شد؟!!! مثل اين که قطع شد!!!)اين جوان برومند که تمام صورت اش را بيخ تراش کرده است وتنها خطي باريک وعمودي به اندازه ي چوب کبريت اززير لب پاييني تا روي چانه اش باقي گذاشته است چنان فارگليسي صحبت مي کند که آدم انگشت به دهان مي شود.يک باردريکي ازهمين برنامه هاي زنده اش دختري به نام شراره ازميردامادزنگ زدکه٬من هفته ي بعد عروسيمه!!!مامان اينا ميگن پشت چشممولايت براون کنم اما خودم دوست دارم سبزش کنم آخه مي دونين چشام آبيه!!حالا شما بگين چي کارکنم!!!٬(بالحن برمامگوزيدبخوانيد!!)
آرايش گرعزيز ما هم درآمد که٬آوکورس شما بايدعکستونو برام بفرستين عزيزم اما اين جورکه شما مي گين بايد پينک کنين !!منظورم ازپينک هم صورتي نيستا!!!پينک ديگه!!٬(اين جمله را باآهنگ منوبکن بخوانيد!!!خدايا منوببخش!!!)
تنها مواقعي که ازاين که تحت سيطره آخوندها به سرمي بريم متاسف نيستم مواقعي است که ابتذال اين جماعت خارج نشين را مي بينم که قراراست بيايندآزادمان کنند!!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا