10/21/2002
آدم هاي ضدترک خوردگي:برخي آدم ها مانند ليواني هستند که ازآب داغ به آب يخ هم انتقال يابند ترک برنمي دارند.نخستين باربا چنين خصلتي دردوران مقدس سربازي(نمي دانم چراماهمه چيزمان مقدس است پرچم مان،سرودمان،دفاع مان....ديگر حال آدم ازهرچه قداست به هم مي خورد!!) برخوردم!!!يادم مي آيد دوره ي آزمايشي ما با تاشورا(تاسوعا+عاشورا) مصادف شده بود.شب عاشوراخبري ازخاموشي سرساعت ۹نبود.چندتا ترک اروميه اي درگروهان مان بودند ازآن متعصب هاي هفت طبقه!!انگارتمام سروسينه زدن هاي طول روزبراي شان کافي نبود.دست به کارشدند ودرون خوابگاه هم مراسم نوحه وعزاداري راه انداختند.من آن موقع هم مثل الا ن معلوم الحال بودم وتنهاکسي که ازروي تخت اش پايين نيامد.درآن سروصداوجاروجنجال باهزارمکافات داشتم رماني چيزي مي خواندم!!!جماعت دوساعتي به سروکله ي خودشان کوبيدند!!ترک ها به ترکي نوحه خواندند(اي علي اکبر اوقول آللها ...........)،تهراني ها به فارسي نوحه خواندندولرها به لري!!!بعدهم بعدازنوحه خواني همگي نشستند به جوک گفتن،باترانه هاي ليلا فروهررقصيدن وپاسوربازي!!!نزديک بودازتعجب شاخ دربياورم!!
يک نمونه ي ديگرهم چلوکباب خوري پس ازمراسم تدفين است .يارومادرش مرده ودرمراسم خاک سپاري آن قدرخودش رامي زند که دل آدم کباب مي شود.همين آدم سه ساعت بعددررستوراني که ضيافت ناهاربراي مرده مي دهند باپيش خدمت بيچاره سراين که چراتربچه ها سرخ کم رنگ است دعواراه مي اندازد!!!
روان کاوان هرچه مي خواهند بگويند به نظرمن ازاين رفتارهاي دوگانه به احتمال زيادنخستين رفتاريعني سوگواري بخش نخست قلابي است ورياکارانه!!وگرنه چه گونه مي توان اين دوگانگي راتوجيه کرد!!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا