10/29/2002
لخ والساي برزيل:مردم برزيل دررويکردي آشکاربه چپ لوييزداسيلواي چپ گرارابراي رياست جمهوري کشورشان انتخاب کردند.پيروزي اين کارگرسابق کارخانه هاي فلزکاري که سال ها رهبري اتحاديه ي کارگران فلزکار رابه عهده داشته است ودردوره ي حکم راني نظاميان مزه زندان راهم چشيده است بيش ازهمه مايه ي شادماني فيدل کاسترو و هوگوچاوزوناخشنودي ايالات متحده ي امريکا شده است.پس ازسرنگوني دولت چپ گراي ژائوگولارت به دست نظاميان کودتاچي درسال ۱۹۶۴اين نخستين باري است که رييس جمهوري بابرنامه ي چپ دربرزيل قدرت را به دست مي گيرد.دوبرابرکردن حداقل دستمزدها،ايجادده ميليون شغل جديد وافزايش کمک به تهيدستان ازجمله وعده هاي داسيلوا به مردم برزيل درمبارزات انتخاباتي بوده است.درکشوري که ۵۰ ميليون نفرزيرخط فقرزندگي مي کنند داسيلوا مسئوليت سنگيني را به دوش گرفته است .به اميد آن که به سرنوشت لخ والسا دچارنشود!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا