10/14/2002
بيانيه:احزاب کمونيست ۶ کشورعراق،مصر،اردن،سوريه،لبنان وسودان دربيانيه ي مشترکي درباره ي حمله ي امريکا به عراق اعلام کردند٬ وضعيت منطقه اي که عراق درآن قراردارد نشان گردگرگوني خطرناکي درجهت گيري هاي آمريکا به ويژه پس ازرويدادهاي ۱۱سپتامبر است.اشغال عراق که دومين گام امريکا درجنگ باتروريسم است بسيارفراترازتوجيهي به نام مبارزه باجنگ افزارهاي کشتارجمعي است.......درواقع حمله به عراق بخشي ازراهبردجهاني آمريکا براي تحکيم جهاني تک قطبي به سرکردگي خودش وکنترل سرنوشت جهان است وعراق بامنابع نفتي فراوان اش حلقه اي مهم درروياي جنون آميز انحصارطلبان آمريکايي است٬
اين احزاب معتقدند رژيم خودکامه ي عراق هم باخودداري ازپذيرش بازرسان تسليحاتي سازمان ملل وتن ندادن به قطعنامه هاي سازمان ملل درزمينه ي رعايت حقوق بشر زمينه سازتهاجم امريکا است و٬ تنها مردم عراق ونيروهاي برخوردارازپشتيباني مردم عراق اند که بايد دگرگوني هاي مردم سالارانه درنظام سياسي عراق پديدآورند٬
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا