10/21/2002
رييس جمهور:براي استقرارنظام جمهوري اسلامي ومردم سالاري سازگارباموازين دين وپيداکردن جايگاه والاي خوددرعرصه ي تاريخ وجهان امروزتازه کاربوده ايم وهستيم وبراي رسيدن به هفت شهرعشق هنوزاندرخم يک کوچه ايم.
بامدادک:اوه اوه خدابه خيرکنه کوچه هاي بعدي رو!!
برادررييس جمهور:درديدارازمنزل آقازاده ي آيت الله منتظري باتوجه به همسايگي آن ها زماني که ايشان درحال قدم زدن درحياط خانه بودند ماازروي بالکن منزل احمدآقاتوانستيم باايشان سلام عليکي داشته باشيم
بامدادک:آه چه شاعرانه!!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا