10/28/2002
چهره ها:درهفته نامه ي ٬کتاب هفته ٬گفت وگويي چاپ شده است با محمد قائد درباره ي آخرين کارش که ترجمه ي کتاب ٬مبارزه عليه وضع موجود٬ است.مصاحبه ي جالبي است!!قائد دربخشي ازاين گفت وگو مي گويد٬ يک سلول وقتي اندازه اش ازحدي معين فراتربرودبايدتقسيم شودچون برحسب تناسبي رياضي،سطح اش رفته رفته براي حجم اش کفايت نمي کند.درجوامع انساني هم وقتي آدم ها رشدمي کنند،اگرپوسته ي نگه دارنده ي جامعه قادربه تغذيه آن ها نباشدعليه قالب اجتماعي يعني نهادهاي نظام مي شورند.به هم ريختن وبرهم زدن درطبيعت هرپيکره ي زنده اي هست.درآلمان،فرانسه،ايران وجاهاي ديگروقتي افرادوجامعه رشد مي کنند،براي همان نظامي که آن هاراپرورانده است تبديل به آنتي تزمي شوند.دست گذاشتن روي يکي ازدوجنبه ي عدالت وآزادي به عنوان علت العلل،درحکم تقليل کليت جامعه ي زنده است.مردم ازادي مي خواهند تابهترزندگي کنندووقتي بهترزندگي کنندخواستارآزادي هاي بيشتري اند٬
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا