10/28/2002
محمدمهدي فولادوند:انتشارات الست فرداکتاب ٬خيام شناسي٬مرامنتشر کرده است وپشت جلدش نوشته شده که خيام به خدااعتقادنداشت.درحالي که من ازاين حرف ها درمتن کتاب نزده ام.متن کتاب چيزي ديگرمي گويددرپشت جلدچيزديگري نوشتند.
بامدادک:قاضي مرتضوي کجايي که عکس خدارو پاره کردند!!!

0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا