11/02/2002
عباس مخبر(مترجم):وقتي نويسنده هارابازجويي ودستگيرمي کنند.نمي توان باورکردکه تجليل هاي هفته ي کتاب واقعي باشد.دراين ميان تکليف روشن نيست واين فکر به ذهن مي رسد که مسئولان درپي حل مسائل خودشان اند وکاري براي نويسندگان نمي کنندوبااين مراسم مي خواهند سرشان راشيره بمالند!!
بامدادک:حيووني مسئولان محترم ميهن آرياي اسلامي!!!
خسرو حمزوي(نويسنده):رمان ٬شهري که زير درختان سرومرد٬ پنج ماه درمرحله ي مجوزگيرکرده بودو۸۲موردحذف شد.گسستگي هايي که مي بينيد به همين خاطر است.درشناسنامه ي کتاب ۶۰۴صفحه نوشته شده ولي تعدادصفحات کتاب۵۹۴ صفحه است.۱۰صفحه حذف شده است
بامدادک:خب مردحسابي داري اخلاق ومقدسات مردم رونابودمي کني انتظارداري مسئولان محترم هم کاري نکنند!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا