11/04/2002
شمارش معکوس براي مخفي خواري : سه روز مانده به ماه مبارک رمضان ،به قول صمدبهرنگي ماه يبوست!!!(اين صمد هم خيلي شيطون بود!!) شماري ازهمکاران آغازبه روزه گيري کرده اند(جالبه که اعتقاد دارندصواب اين سه روزدوبرابرروزه گيري درکل ماه رمضان است!!اين چرتکه بازي اهل ايمان منو کشته!!!).براي من ماه رمضان يعني آوارگي هنگام ناهاروبوي کلافه کننده ي دهان روزه گيران درطول روز!!خدانصيب هيچ کافري نکند!!اين سي روزکه باکمدي تعيين اولين روزماه صيام آغاز مي شودپاتوق من بدبخت سالن پينگ پنگ واتاق همکاران هم جهنمي !!!است وخوراک ام ساندويچ هاي سردي که زوجه با دل سوزي مي دهددست ام!!!ازهمه جالب تر هم اين است که پول ناهاراين يک ماه هم ازحقوق مان کسر مي شود!!اين ازهمه بيشترکون آدم رامي سوزاند!!يک باررفتم پهلوي رييس وگفتم بابا من که ناهارمي خورم چراپول ناهارمراقطع مي کنيد!!سرپل صراط(همون ازمو نازک تروازشمشيرتيزتر!!) يقه اتان رامي گيرم درست وحسابي!!چنان نگاهي نصيب ام شد که بازهم خدانصيب کافري نکند!!(جالب اين جاست که خرج خوراک خودروزه گيران هم درايام مبارک دوربرابر مي شودازبس که تاخرخره افطاري وسحري مي لمبانند!!!!).تاوقتي طالبان درافغانستان سرکاربودنددل مان خوش بودکه نيست درجهان ومنحصر به فرد نيستيم وجاي ديگري هم دراين دنياي وانفسا وجوددارد که هم به خوراک مردم کاردارندوهم به پوشاک شان!!اماازوقتي اين امريکاي جزجگرگرفته طالباني هاي عزيز راسرنگون کردويک کارمنددون پايه ي شرکت هاي نفتي خودش رادرکشوربرادرسرکارآورد(حامدکرزاي جزجگرگرفته!!)اين دل خوشي هم ازکف مان پريد!!اي امريکاي جهان خوار،اي استکبار ،اي دشمن شقاقولوس بگيري!!(اين هم مشت محکم من به دهان استکبارجهاني به مناسبت ۱۳ آبان).
بدبختي اين است که اين فوايدي راهم که به روزه نسبت مي دهندهيچ کجابه چشم نمي خورد!!مرگ ومير که بيشترمي شود،بداخلاقي ها وپشت سرگويي ها هم که دوبرابر مي شود بهره وري کاريي هم که چه عرض کنم!!پس چرا نمي ذارن مثل آدم بنشينيم وناهارخودمان راکوفت کنيم!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا