11/06/2002
برکات ماه مبارک!!!:امروزخيلي اوضاع آب دوغ خياري بود!!معلوم نبودکه روزاول ماه مبارک هست يانه!!خودشان مي گويند يوم الشک!!(اين هم شد اسم!!!).ولي همه روزه گرفته بودند.ازيکي ازهمکاران پرسيدم بالاخره روزه هست يانه؟!!به طعنه گفت ٬براي توفرقي نمي کنه!!٬بدون ملاحظه(چه حماقتي!!!) گفتم٬اتفاقا براي من فرق مي کنه نه شما!!چون اگراشتباه کنم به قيمت ۷۵ ضربه شلاق براي ام تمام مي شود!!٬خورد ودم نزد!!!
امروز سيم يخچال اداره راهم کشيده بودندکه هيچ کس نتواندازآن استفاده کند!!تازه فهميدم که درماه مبارک رمضان درهاي مهرباني باز مي شود يعني چي!!يعني اين که درهاي يخچال بسته مي شود!!!اگرماه رمضان افتاده بودتابستان بي بروبرگردغذاتوي کيف ام خراب مي شد!!!جاي شما خالي نخستين ساندويچ کوکو راافتتاح کرديم!!راستي ماه رمضان ماه کوکو هم هست!!راستی ازتشنگی دارم می ميرم!!!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا