11/11/2002
نگاه:شيو ه ي دفاع اصلاح طلبان ازآقاجري ومحکوم سازي حکم مرگ وي به راستي حال آدم رابه هم مي زند!!همه اشان مي گويندفلاني رانبايداعدام کردچون برادرشهيداست،جانبازجنگي است وازهمه خنده دارترسيداست!!يعني ملاک دفاع ،طردکردن حکم اعدام ودفاع ازانسانيت نيست!!ملاحظات همپالگي گري هم که آشکارآشکاراست!!مگرچندي پيش اشکوري هم دچارهمين بلانشدپس چراکسي تيتراول روزنامه اش را به آن بيچاره اختصاص ندادورييس مجلس پاي اش رادوثانيه هم که شده آن ورخط نگذاشت!!چون اشکوري سيد نبودياآن که ملي مذهبي بودوجزوهم سفره اي ها به حساب نمي آمد!!
هرانسان آزادي خواه وعدالت جويي حکم آقاجري رامحکوم مي کنداماهيچ کس هم ازياد نمي برد که ته جنابان اصلاح طلب هم حسابي باد مي دهدواگرمنافع سياسي اشان درميان نباشد حق حيات وآزادي عقايد انسان ها را پشم خودشان هم به حساب نمي آورند!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا