11/12/2002
بيچاره ملت افغان!!!:انگارپس از آن همه هارت وپورت،ملت افغان نتوانست ازويروسي که سال هاست بلاي جان ملت برادرايران شده است رهايي يابد.روزنامه ي همشهري با حاج محمدمحقق وزيرپلان گذاري!!!(برنامه وبودجه) ملت برادرافغانستان گفت وگويي انجام داده است.دست برقضانخستين پرسش خبرنگارهمشهري وپاسخ جناب وزير بسيارجالب است.خبرنگارمي پرسد که جناب وزيرشما تحصيل کرده ي فقه هستيداما اين چه ربطي به اقتصاد ووزارت برنامه وبودجه دارد؟!!!پاسخ جناب حاج محمد خيلي جالب است:
٬ اين اشکال درموردروحانيوني هم وارد است که رييس جمهورهستند.اماروي هم رفته زياد هم بي ربط نيست.مسائل ودرس هاي فقه،اصول وروحاني زياد بامسائل ودرس هاي اقتصادي بي ربط نيست...انقلاب ايران رادکترآيت الله ها به وجود آوردند.بنابراين من دراين مورداشکالي نمي بينم
درميهن آريايي اسلامي که متولي برنامه وبودجه آخوند نبوداوضاع اين است خدابه داد برادران افغان برسد!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا