11/14/2002
جادوی باران: باران که می آيد همه چيز زيبا است،روزنامه فروش سرچهارراه که لهجه ی گليظی!!! دارد،پيرزن که تسبيح زنان وذکرگويان ازپس قاب سنگين عينک به زمين خيس می نگرد،پيرمردی که بادهان بازپشت فرمان به خواب رفته است،کوهستان برف پوش ومه گرفته ای که فرامی خواندت،درخت بيدی که شادمانه ولرزان سلام ات راپاسخ می دهد، دختربلنداندامی که زودترازهميشه بارانی چرمی به تن کرده است وحزن خفيفی که به دل راه می يابد.حتی راه بندان هم زيبااست به خاطرپايکوبی گوش نواز باران برسقف خودروها!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا