11/16/2002
چگونه خرراازگل دربياوريم:اين روزها دست راستي هاي عزيز ميهن آريايي اسلامي بدجوري خرشان درگل دست وپامي زند!! دل آدم براي شان کباب مي شود!!من آن قدردل ام سر قضيه ي آقاجري براي اين بيچاره ها سوخت که چند شبي نخوابيدم ودست به دعا ومناجات به درگاه قادرمنان بلند کردم بلکه چراغي درمغزم بيفروزد تاراهي براي برون رفت دست راستي هاي عزيز ازاين گنداب خودساخته پيداکنم!!ولي راستش رابخواهيد درگره گشايي اين فقره خوداوسا کريم هم وامانده است!!البته شايد کم فروشي کرده باشد به قلب من الهامي پرتاب نکرده باشد.شايد هم ذهن آلوده ي اين حقير راشايسته ي چراغ افروزي خودندانسته باشد.به هرحال ماکه چشم اميد ازاوسا کريم فروبستيم ودست ازمناجات شبانه روزي برداشتيم.سرآخربه ذهن تخته بند ماديات ودودوتا چهارتا کن متوسل شديم!!!باورنمي کنيد نتيجه داد!!دست راستي هاي عزيز چاره کارآسان است بي درنگ يکي ازخويشان درجه ي يک آقاجري را سربه نيست کنيد!!برادري ،مادري ،خواهري بالاخره چيزي تو اين مايه ها!!!بهتر است جوان باشد وخوش سيما!!!بعد هم حتي اگرآقاجري درخواست تجديد نظرهم نکرده باشد مي شودعفوش کرد!!!داستان عبدالله نوري که يادتان نرفته است!!!البته ناشي بازي درنياوريد وبازهم ازشگرد پيکان ودره استفاده نکنيد!!خداييش خيلي تابلو مي شه!!!انشاالله اوسا کريم هميشه ياروياورتان باشددرست وحسابي!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا