11/18/2002
ماشالله به اين ملت کنکاش گر!!:بسياري ازکساني که به سراغ وبلاگ ها مي آيند ازطريق جست وجوگرهاي ريزودرشتي مانند گوگل ودرپي واژه اي يا نامي سرازآن هادرمي آورند.براي مثال طرف مي رودتوي گوگل واژه ي شقاقلوس رابه فارسي وارد مي کند وفهرستي ازنشاني هاي دارنده ي واژه ي شقاقلوس رادريافت مي کند.اين روند برا ي من ازهمان آغاز جالب بود براي همين سعي کردم که واژه هايي راکه ملت رابه اين جامي کشاند يادداشت کنم بلکه به الگويي چيزي دست پيداکنم !!!طي اين مدت واژه هاي فراواني راثبت کردم اماده واژه ي برتر اين ها است که درپايين آورده ام:
۱- پستان(۱۶ مورد)
۲- احمدمطر(۱۰ مورد)
۳- ختنه (۸مورد)
۴-لخت(۷مورد)
۵-جوک(۶مورد)
۶-روسپي(۴ مورد)
خداراشکر که دست کم يکي ازاين ها نام شاعري است گيرم عراقي باشد وگرنه چاره اي نداشتم جزآن که نام اين جاراعوض کنم وبه جاي بامداد بگذارم شهرنويا متخصص مجاري ادرار!!الفيه شلفيه هم بدنبود!!!حالا فردا ميام مي بينم شهرنوهم به فهرست افزوده شد!!خدابه خيرکند!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا