11/19/2002
کون لق حوريان بهشتي!!! ،کون لق جهادگران!!!!:نمي دانم وصيت نامه ي بن لادن راخوانده ايد يانه،نمي دانم اصل است يا قلابي،الله اعلم!!اما راستي راستي کولاک است!!دوبخش اين وصيت نامه خيلي جالب است يکي وقتي زنان ريز ودرشت اش راخطاب قرارمي دهد ويکي وقتي فرزندان ريز ودرشت اش!!جناب مجاهدنستوه خطاب به ضعيفه هاي اش مي نويسد:
٬اي همسران ام خداوند به شماپاداش نيک دهد.پس ازخداوندسبحان بهترين تکيه گاه وياورمن بوديد.ازهمان روزنخست مي دانستيدکه اين راه پرازخارها ومين هااست.آسايش خانواده رارهاکرديدواين زندگي فقيرانه رادرکنارمن انتخاب کرديد.درزندگي باتقوابوديداين تقواراپس ازمن افزون ترکنيد.فکرازدواج راازسربيرون کنيدسرپرستي فرزندان وفداکاري براي آن هاشماراکافي است٬(ازدوحال خارج نيست !!!۱-بن لادن مي داند به بهشت نمي رود ودرنتيجه مي داند ازحوريان هميشه باکره محروم است.بنابراين دوست دارداگرازخيل زنان اش چندتايي گذارشان به جهنم افتادهمچنان فقط اززير دست خودش ردشده باشندوخداي نکرده مردديگري درآن ها دخول نکرده باشد.۲- خبرايدزگرفتن حوريان بهشتي صحت دارد!!!و بن لادن که مي داند بهشتي است مي خواهددربهشت برين بخشي ازحرم سراي اين دنياي اش رابرقرارکند!!!لابدبيچاره اهل همجنس بازي نيست وگرنه مي توانست ازقلمان هاي بهشت متمتع بشود که هنوزخبري ازايدزگرفتن شان نيست!!!)
اما اين مجاهد راه خدا پس ازآن که تمامي مسلمانان رافرامي خواند که درراه جهاد وخداکون خودشان راپاره کنند خطاب به آقازاده هاي اش مي نويسد:
٬درالقاعده واين جبهه فعاليت نکنيد٬(لابدبرونددربروکسل وپاريس درس بخوانند بهتراست کون لق جهاد وجهادگران!!!)0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا