11/20/2002
رييس دانشگاه ياسوج: با چاقو،مشت،سنگ ولگد به جان دانشجويان دختروپسرافتادند.يکي ازآن ها هم به معاون دانشجويي حمله برد وباسيلي گوش اورانوازش کرد.
بامدادک:آخي!!لامصبا چرا به مقامات سيلي مي زنيد؟!!!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا