11/24/2002
بيانيه كانون نويسندگان ايران
به مناسبت چهارمين سال مرگ جان باختگان راه آزادی
پروانه و داريوش فروهر و شهيدان قلم محمد مختاری و محمدجعفر پوينده
يكشنبه ٣ آذر ١٣٨١

چهار سال گذشت. چهار سال از روزهاي تلخ و مصيبت باري گذشت كه ايرانيان و بلكه جهانيان از رويارويي با ابعاد باورنكردني جنايتي كم سابقه از بهت برجاي ايستادند و با شگفتي بر دامنه ي درنده خويي كساني كه در تاريكي و جمود مطلق خود بر روي آزادگان و نويسندگان تيغ مي كشند، مبهوت نگريستند. اكنون خانواده دوستان و هواداران داريوش و پروانه و مختاري و پوينده از اجراي عدالت نوميدند و ناصر زرافشان وكيل پرونده ي قتل هاي سياسي پاييز ٧٧ در زندان.
در طي اين چهار سال همه ي كساني كه به اين پرونده توجه داشته اند بارها و بارها اعلام كرده اند كه قصدشان از پي گيري ماجرا انتقام از عاملان نيست بلكه آنان خواهان پديداري حقيقت و برقراري عدالت و كوتاه كردن دست حاميان اين اعمال شوم هستند كساني كه هنوز هم آشكار و پنهان به آزار و دستگيري و محاكمه ي ناعادلانه و حذف انديشه ورزان ادامه مي دهند.
آزادگان ايران مصرا مي خواستند كه رسيدگي دادمندانه و قطعي اين پرونده موجب نابودي تفكري شود كه قتل و سركوب انديشه ورزان را تنها راهكار خروج از بن بست ها مي شمارد. اين پافشاري با آن كه ابعادي جهاني به خود گرفته با كمال تاسف تاكنون به جايي نرسيده است. كانون نويسندگان ايران به روشن شدن زواياي پنهان اين پرونده همچنان اصرار مي ورزد و معتقد است امنيت جاني و رواني اهل فرهنگ و ايمان و اعتقاد مردم به اجراي قضايي كشور در گرو رسيدگي به اين جنايت هولناك است.
به اميد آن كه حقيقت از وراي ابر تيره بدرخشد.
كانون نويسندگان ايران
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا