11/25/2002
تجليل به سبک ميهن آريايي اسلامي:دراين مملکت مادرمرده آن قدرتجليل هاي الکي پلکي ديده ام که چشم وگوش ام پراست.براي همين تعجب نمي کنم اگرببينم فلان مديحه سراي دوزاري راشاعرملي جابزنند،فلان استادبله قربان گورااستادنمونه معرفي کنند يابي سوادهاي ميرزابنويس راعلامه ي دهرجابزنند.امابااين همه بازديشب جاخوردم وقتي ازصداوسيماي ميهن آريايي اسلامي ديدم که ورزشکاراني راجمع کرده اند وبه خاطرامتناع شان ازرويارويي با ورزشکاران اسراييل(ببخشيد!!!رژيم اشغال گرقدس!!!) به اشان جايزه مي دهند!!!انگارنه انگارکه اگراين ورزشکاران گرامي آن کاررانمي کردندبه چشم برهم زدني همين جايزه دهندگان چپق شان راچاق مي کردند!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا