11/05/2002
آن گاه انساني!!:٬اگر درپي نابودي همه ي ساخته هاي زندگي ات بدون سخني به بازسازي اش بپردازي،يادريک دست بازي برده هاي هزاردست ات راببازي بي هيچ واکنشي وافسوسي،اگر دل بسپاري بي آن که ازدلدادگي ديوانه شوي،اگر نيرومندباشي بي آن که مهرباني راازکف بنهي،اگر هم بامردم باشي هم باوقار،اگراهل انديشه،نگرش وشناخت باشي بي آن که درچنبربدبيني ومرگ فروغلتي،اگراهل روياورزي باشي وهرگزنگذاري رويابرتوچيره شود،اگر دليرباشي بي آن که دورانديشي رافروگذاري،اگر ازپس شکست، پيروزي رابازيابي وهردواين دروغ ها رابه يک چشم بنگري آن گاه انسان شده اي!!٬--- روديار کيپلينگ----
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا