11/11/2002
علوي تبار:درخوش بينانه ترين حالت درکشورما۷۰درصدقدرت متعلق به رهبرونهادهاي رهبري است ۳۰ درصدبين قوه ي مقننه ومجريه تقسيم شده است ودربدترين تحليل ۹۰ درصد متعلق به رهبرونهادهاي منصوب به رهبري است و۱۰ درصد هم بين دوقوه تقسيم شده است.
بامدادک:خب که چي!!!منظورت چيه؟!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا