11/11/2002
از بخت ياري مااست:امروزداشتم فکرمي کردم اينها که بوفه وآشپزخانه راتعطيل کردندوسيم يخچال ها راهم که درماه مبارک کشيده اند اگردردستشويي ها راهم قفل مي کردند واعلام مي کردنددرماه مبارک ريدن هم ممنوع است چه خاکي بايد به سرمي ريختيم!!اين جااست که مي گوينددرهرحال آدم بايدشاکرباريتعالي باشد!!راستي چه طورشد که اين لطف حضرات شامل روزه خواران گمراه شده است؟!!! لابدبه خاطرآن که خودشان براي وضوگرفتن به دستشويي احتياج دارند!!!خوبه به فکرشان نرسيدتيمم کنند!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا