11/14/2002
اميرمحبيان:آخرسرچالش به خيابان ها کشيده می شود.درچالش خيابانی توان داريد تاآخربرويد؟
بامدادک: نفس کش!!مرديم ازگردن کلفتی!!!!
علوی تبار: مابااقليت بدون آينده ای مواجه ايم که هيچ اميدی به حضوردرجامعه ی دمکراتيک ندارد.
بامدادک: ناقلا خودتون هم درچنان جامعه ای آينده ای نداريد
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا