11/16/2002
اميرمحبيان: اصلاح طلبان با گذشته اشان مشکل وتعارف دارند.چون گذشته را هم خودشان ايجادکرده اندبراي آن که خودشان را نفي نکنند باگذشته تعارف دارند
بامدادک:بابا کي گفته اين يارو همش دري وري ميگه!!
علوي تبار:گفت وگوي آقاي عسگراولادي بامحمدرضاخاتمي ازنظراخلاقي کارخوبي است ولي فايده اي ندارد.چون بايدباکسي گفت وگو کرد که عسگراولادي نيست.باکس ديگري بايد گفت وگو وچانه زني کرد.
بامدادک:بازهم ريشه رفت زيربتن!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا