11/18/2002
آقاجري:درروزنامه هاخواندم که مطبوعات ترکيه نوشته اند ميراث امام خميني به صدورحکم ارتداد عليه يک استاددانشگاه منجرشده است.من اعلام مي کنم که اين حکم ربطي به امام خميني ندارد.منطق امام منطق اسلام وجمهوريت بود.اين بزرگ ترين جفااست به امام خميني وملت ايران که کارگروهي خشونت طلب به پاي امام خميني نوشته شود.
بامدادک:لابد عمه جون من بودکه حکم ارتداد سلمان رشدي راصادرکرد!!اي عمه ي بد!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا