11/20/2002
دبيرگروه ادب وهنرروزنامه ي توسعه: همکارانم درکل روي آثارپرفروش ومطرح يا آن هايي که جايزه اي دريافت کرده اند٬ريويو٬ مي نويسند!!
دبيرگروه ادب وهنرروزنامه ي همشهري:کتاب هاي ارزش مند وخوب رابه طورجدي معرفي مي کنيم يعني روي آن ها ٬ريويو٬مي نويسيم
بامدادک:حالا اين ٬ريويو٬يعني چي ؟!!!وقتي نمک بگندد چه کاربايدکرد؟!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا