11/24/2002
ملاحسن آخند(معاون ملاعمر):خودمن درزندگي حتي يک مقاله ازروزنامه اي را نخوانده ام زيرابه جاي اين که وقت خودرادراين کارضايع کنم چند صفحه قرآن مجيد رامي خوانم!!
بامدادک:خب مي دادي توي روزنامه ،قرآن چاپ مي کردند!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا