11/30/2002
خديجه سپنجي(نامزدرياست فدراسيون فوتبال):چرادررياست فدراسيون ها ازخانم ها استفاده نمي شود؟مگرچه اشکالي دارد يک خانم معاونت سازمان تربيت بدني رادردست گيرد؟!اين که ضرري ندارد.لااقل عملکرد خانم هارا هم ببينند،چون من معتقدم خانم ها درکارهاي مديريتي وبرنامه ريزي کم ترازآقايان نيستند!!!
بامدادک:برمنکرش لعنت!!!
رييس کميسيون حقوق بشراسلامي : مساله ي آقاجري هيچ ارتباطي بامساله سلمان رشدي ندارد.درآن موردتمام علماي اسلام ازحکم امام حمايت کردندزيراحکم سب النبي مرگ است.اهل تسنن دراين قضيه ازما گرم تر وجدي تر بودندوهرمسلماني اين حکم راقبول دارد.
بامدادک:نگفتم حقوق بشراسلامي چيزيه تو مايه هاي کوسه ي ريش پهن ياعرق فروشي اسلامي!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا